Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

My House-Flo Rida-Pronunciación Letra y Video

My House-Flo Rida-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

FLO RIDA LYRICS
“My House”

Open up the champagne, pop!
It’s my house, come on, turn it up

Hear a knock on the door and the night begins
Cause we done this before so you come on in
Make yourself at my home, tell me where you been
Pour yourself something cold, baby, cheers to this

[Pre-chorus:]
Sometimes you gotta stay in
And you know where I live
Yeah, you know what we is
Sometimes you gotta stay in, in

[Chorus:]
Welcome to my house
Baby, take control now
We can’t even slow down
We don’t have to go out
Welcome to my house
Play that music too loud
Show me what you do now
We don’t have to go out
Welcome to my house
Welcome to my house

Morning comes and you know that you wanna stay
Close the blinds, let’s pretend that the time has changed
Keep our clothes on the floor, open up champagne
Let’s continue tonight, come on, celebrate

[Pre-chorus]

[Chorus]

Welcome to my duck off the crib, the spot, the pad
But my house is your house if you throwin’ it back
Excuse me if my home bringing the sad,
Soon as these happy faces land you can run with the cash
Home run, slam dunk, touchdown, pass
Mi casa es tu casa so it ain’t no holding back
Another shot of vodka, you know what’s in my glass
It’s my house, just relax

[Chorus]

Welcome to my house
It’s my house

#Pronunciación de Nivel Básico

Oupen ap de shampen, pap!
Its mai jaus, kom on, tornet ap
Jir a nok on de dor an de naig bigens
Kos bui dan dis bifor so yu kom on in
Meik yorself at mai jom, tel mi buer yu ben
Pur yorself somzin kold, beibi, chirs tu dis
Somtaims yu gada estei in
An yu nou buer ai liv
Yeah, yu nou buat bui is
Somtaims yu gada estei in, in
Buelkom tu mai jaus
Beibi, teik kountrol nau
Bui kent iven eslou daun
Bui dont jav tu gou aut
Buelkom tu mai jaus
Plei dad miusik tu laud
Shou mi buat yu du nau
Bui dont jav tu gou aut
Buelkom tu mai jaus
Buelkom tu mai jaus
Mornen koms an yu nou dad yu buana estei
Clous de blainds, lets priten dad de taim jas cheinchd
Kip ar clouts on de flor, oupen ap shampen
Lets kontiniu tunaig, kom on, selebreit
Somtaims yu gada estei in
An yu nou buer ai liv
Yeah, yu nou buat bui is
Somtaims yu gada estei in, in
Buelkom tu mai jaus
Beibi, teik kountrol nau
Bui kent iven eslou daun
Bui dont jav tu gou aut
Buelkom tu mai jaus
Plei dad miusik tu laud
Shou mi buat yu du nau
Bui dont jav tu gou aut
Buelkom tu mai jaus
Buelkom tu mai jaus
Buelkom tu mai dak af de crib, de espat, de pad
Bat mai jaus is yor jaus if yu druenet bak
Eskius mi if mai joum brainen de sad
Sun  as dis japi feises lan yu ken ran buit de kash
Jom ran, eslam dank, tochdaun, pas
Mi casa es tu casa so et eint nou jolden bak
Anoder shat of bodka, yu nou buats in mai glas
Its mai jaus, yost rilax
Buelkom tu mai jaus
Beibi, teik kountrol nau
Bui kent iven eslou daun
Bui dont jav tu gou aut
Buelkom tu mai jaus
Plei dad miusik tu laud
Shou mi buat yu du nau
Bui dont jav tu gou aut
Buelkom tu mai jaus
Buelkom tu mai jaus
Buelkom tu mai jaus
Its mai jaus

#Pronunciación de Nivel Intermedio

flou <rida> liriks
mai haus

oupən ʌp ðə šæmpein, pɑp!
its mai haus, kəm ɑn, tərn it ʌp

hir ə nɑk ɑn ðə dɔr ənd ðə nait biɡinz
kəz wi dən ðis bifɔr sou ju kəm ɑn in
meik jərself ət mai houm, tel mi hweᵊr ju bin
pɔr jərself sʌmθiŋ kould, beibi, čirz tə ðis

<[pre-chorus>: <]>
səmtaimz ju ɡɑtə stei in
ənd ju nou hweᵊr ai laiv
jæ, ju nou hwʌt wi iz
səmtaimz ju ɡɑtə stei in, in

<[chorus>: <]>
welkəm tə mai haus
beibi, teik kəntroul nau
wi kænt ivən slou daun
wi dount həv tə ɡou aut
welkəm tə mai haus
plei ðət mjuzik tu laud
šou mi hwʌt ju də nau
wi dount həv tə ɡou aut
welkəm tə mai haus
welkəm tə mai haus

mɔrniŋ kəmz ənd ju nou ðət ju wɑnə stei
klouz ðə blaindz, lets pritend ðət ðə taim həz čeinǰd
kip auər klouðz ɑn ðə flɔr, oupən ʌp šæmpein
lets kəntinju tənait, kəm ɑn, seləbret

<[pre-chorus]>

<[chorus]>

welkəm tə mai dək ɒf ðə krib, ðə spɑt, ðə pæd
bət mai haus iz jər haus if ju <throwin> it bæk
ikskjus mi if mai houm briŋiŋ ðə sæd,
sun əz ðiz hæpi feisəz lænd ju kən rən wiθ ðə kæš
houm rən, slæm dəŋk, tʌčdaun, pæs
mi kɑsə es tu kɑsə sou it eint nou houldiŋ bæk
ənʌðᵊr šɑt əv vɑdkə, ju nou hwʌts in mai ɡlæs
its mai haus, ǰəst rəlæks

<[chorus]>

welkəm tə mai haus
its mai haus