Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Needed Me-Rihanna-Pronunciación Letra y Video

Needed Me-Rihanna-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

RIHANNA LYRICS
“Needed Me”

[YG:]
Mustard on the beat ho!

[Rihanna:]
I was good on my own, that’s the way it was, that’s the way it was
You was good on the low for a faded fuck, on some faded love
Shit, what the fuck you complaining for?
Feeling jaded, huh?
Used to trip off that shit I was kickin’ to you
Had some fun on the run though I give it to you

But, baby, don’t get it twisted
You was just another nigga on the hit list
Tryna fix your inner issues with a bad bitch
Didn’t they tell you that I was a savage?
Fuck your white horse and a carriage
Bet you never could imagine
Never told you, you could have it

You needed me
Ooh, you needed me
Feel a little more and give a little less
Know you hate to confess
But, baby, who, you needed me

You been rollin’ around, shit, I’m rolling up
Light and roll it up
Break it down like a pound, shit was never us
Shit was never us
That’s the real on the real. Are you serious?
How you feel, how you feel?
Used to trip off that shit I was kickin’ to you
Had some fun on the run though, I give it to you

But, baby, don’t get it twisted (don’t get)
You was just another nigga on the hit list
Tryna fix your inner issues with a bad bitch
Didn’t they tell you that I was a savage?
Fuck your white horse and a carriage
Bet you never could imagine
Never told you, you could have it

You needed me
Ooh, you needed me
To feel a little more and give a little less
Know you hate to confess
But, baby, who, you needed me

#Pronunciación de Nivel Básico

Masterd on de bit jo!
Ai buas gud on mai oun, dads de buei et buas, dads de buei et buas
Yu buas gud on de lou for a feided fak, on som feided lav
Shet, buat de fak yu kompleinen for?
Filen yeided, a?
Yusd tu trip af dad shet ai buas kiken tu yu
Jad som fan on de ran zou ai givet tu yu
Bat, beibi, dont gedet tuisdet
Yu buas yost anoder niga on de jit list
Traina fix yor iner ishis buit  bad bich
Dident dei tel yu dad ai buas a savach?
Fak yor buait jors an a karach
Bet yu never kud imayin
Never told yu, yu kud javet
Yu nided mi
Uhh, yu nided mi
Fil a lirol mor an giv a lirol les
Nou yu jeit tu konfes
Bat, beibi, ju, yu nided mi
Yu bin rolen araun, shet, aim rolen ap
Laig an rolet ap
Breiket daun laik a paund, shet buas never as
Shet buas never as
Dads de rial on de rial. Ar yu sirius?
Jau yu fil, jau yu fil?
Yusd tu trip af dad shet ai buas kiken tu yu
Jad som fan on de ran zou ai givet tu yu
Bat, beibi, dont gedet tuisdet (dont get)
Yu buas yost anoder niga on de jit list
Traina fix yor iner ishis buit  bad bich
Dident dei tel yu dad ai buas a savach?
Fak yor buait jors an a karach
Bet yu never kud imayin
Never told yu, yu kud javet
Yu nided mi
Uhh, yu nided mi
Fil a lirol mor an giv a lirol les
Nou yu jeit tu konfes
Bat, beibi, ju, yu nided mi

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<rihanna> liriks
nidəd mi

<[yg>: <]>
mʌstərd ɑn ðə bit hou!

<[rihanna>: <]>
ai wəz ɡud ɑn mai oun, ðæts ðə wei it wʌz, ðæts ðə wei it wʌz
ju wəz ɡud ɑn ðə lou fər ə feidəd fək, ɑn səm feidəd lʌv
šit, hwʌt ðə fək ju kəmpleiniŋ fɔr?
filiŋ ǰeidəd, hə?
just tə trip ɒf ðət šit ai wəz <kickin> tə ju
həd səm fən ɑn ðə rən ðou ai ɡiv it tə ju

bʌt, beibi, dount ɡet it twistəd
ju wəz ǰəst ənʌðᵊr <nigga> ɑn ðə hit list
<tryna> fiks jər inər išuz wiθ ə bæd bič
didənt ðei tel ju ðət ai wəz ə sæviǰ?
fək jər wait hɔrs ənd ə kæriǰ
bet ju nevər kəd imæǰən
nevər tould ju, ju kəd həv it

ju nidəd mi
u, ju nidəd mi
fil ə litəl mɔr ənd ɡiv ə litəl les
nou ju heit tə kənfes
bʌt, beibi, hu, ju nidəd mi

ju bin rɑlin əraund, šit, aim rouliŋ ʌp
lait ənd roul it ʌp
breik it daun laik ə paund, šit wəz nevər əz
šit wəz nevər əz
ðæts ðə riəl ɑn ðə riəl. ər ju siriəs?
hau ju fil, hau ju fil?
just tə trip ɒf ðət šit ai wəz <kickin> tə ju
həd səm fən ɑn ðə rən ðou, ai ɡiv it tə ju

bʌt, beibi, dount ɡet it twistəd dount ɡet
ju wəz ǰəst ənʌðᵊr <nigga> ɑn ðə hit list
<tryna> fiks jər inər išuz wiθ ə bæd bič
didənt ðei tel ju ðət ai wəz ə sæviǰ?
fək jər wait hɔrs ənd ə kæriǰ
bet ju nevər kəd imæǰən
nevər tould ju, ju kəd həv it

ju nidəd mi
u, ju nidəd mi
tə fil ə litəl mɔr ənd ɡiv ə litəl les
nou ju heit tə kənfes
bʌt, beibi, hu, ju nidəd mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!