Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

NEEDTOBREATHE-HARD LOVE-Andra Day-Pronunciación Letra Traducción y Video

NEEDTOBREATHE-HARD LOVE-Andra Day-Cursos de Inglés Gratis

[Verse 1: Bear Rinehart]
Trading punches with the heart of darkness
Going to blows with your fear incarnate
Never gone until it’s stripped away
A part of you has gotta die to change
In the morning you gon’ need an answer
Ain’t nobody gonna change the standard
It’s not enough to just feel the flame
You’ve gotta burn your old self away

[Chorus: Bear Rinehart]
Hold on tight a little longer
What don’t kill ya, makes ya stronger
Get back up, ‘cause it’s a hard love
You can’t change without a fallout
It’s gon’ hurt, but don’t you slow down
Get back up, ‘cause it’s a hard love

[Verse 2: Andra Day]
I know the situation can’t be right
And all you ever do is fight
But there’s a reason that the road is long
It takes some time to make your courage strong

[Chorus: Bear Rinehart & Andra Day]
Hold on tight a little longer
What don’t kill ya, makes ya stronger
Get back up, ‘cause it’s a hard love
You can’t change without a fallout
It’s gon’ hurt, but don’t you slow down
Get back up, ‘cause it’s a hard love

[Bridge: Bear Rinehart & Andra Day]
When the wolves come and hunt me down
I will face them all and stand my ground
‘Cause there’s a fire burnin’ in me
And they will see my strength in this love I found

[Chorus: Bear Rinehart & Andra Day]
Hold on tight a little longer
What don’t kill ya, makes ya stronger
Get back up, ‘cause it’s a hard love
You can’t change without a fallout
It’s gon’ hurt, but don’t you slow down
Get back up, ‘cause it’s a hard love

[Bridge: Andra Day & Bear Rinehart]
Hold on tight, ‘cause it’s a hard love
Don’t [?], ‘cause it’s a hard love
Get back up, ‘cause it’s a hard love
‘Cause it’s a hard love, oh, it’s a hard love
Hold on tight, ‘cause it’s a hard love
Don’t [?], ‘cause it’s a hard love
Get back up, ‘cause it’s a hard love
It’s a hard, it’s a hard love, it’s a hard love
It’s a hard love, it’s a hard love
It’s a hard love, it’s a hard love

[Chorus: Bear Rinehart & Andra Day]
Hold on tight a little longer
What don’t kill ya, makes ya stronger
Get back up, ‘cause it’s a hard love
You can’t change without a fallout
It’s gon’ hurt, but don’t you slow down
Get back up, ‘cause it’s a hard love
‘Cause it’s a hard love

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<[verse> wʌn: ber <rinehart]>
treidiŋ pʌnčəz wiθ ðə hɑrt əv dɑrknəs
ɡouiŋ tə blouz wiθ jər fir inkɑrnət
nevər ɡɒn ʌntil its stript əwei
ə pɑrt əv ju həz ɡɑtə dai tə čeinǰ
in ðə mɔrniŋ ju <gon> nid ən ænsər
eint noubədi ɡɑnə čeinǰ ðə stændərd
its nɑt ənəf tə ǰəst fil ðə fleim
juv ɡɑtə bərn jər ould self əwei

<[chorus>: ber <rinehart]>
hould ɑn tait ə litəl lɔŋɡər
hwʌt dount kil jɑ, meiks jɑ strɒŋər
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv
ju kænt čeinǰ wiðaut ə fɒlɑwt
its <gon> hərt, bət dount ju slou daun
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv

<[verse> tu: <andra> <day]>
ai nou ðə sičueišən kænt bi rait
ənd ɔl ju evᵊr də z fait
bət ðerz ə rizən ðət ðə roud z lɔŋ
it teiks səm taim tə meik jər kərəǰ strɒŋ

<[chorus>: ber rainhɑrt ənd <andra> <day]>
hould ɑn tait ə litəl lɔŋɡər
hwʌt dount kil jɑ, meiks jɑ strɒŋər
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv
ju kænt čeinǰ wiðaut ə fɒlɑwt
its <gon> hərt, bət dount ju slou daun
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv

<[bridge>: ber rainhɑrt ənd <andra> <day]>
hwen ðə wulvz kəm ənd hənt mi daun
ai wəl feis ðəm ɔl ənd stænd mai ɡraund
kəz ðerz ə faiər <burnin> in mi
ənd ðei wəl si mai streŋkθ in ðis lʌv ai faund

<[chorus>: ber rainhɑrt ənd <andra> <day]>
hould ɑn tait ə litəl lɔŋɡər
hwʌt dount kil jɑ, meiks jɑ strɒŋər
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv
ju kænt čeinǰ wiðaut ə fɒlɑwt
its <gon> hərt, bət dount ju slou daun
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv

<[bridge>: <andra> dei ənd ber <rinehart]>
hould ɑn tait, kəz its ə hɑrd lʌv
dount <[>? <]>, kəz its ə hɑrd lʌv
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv
kəz its ə hɑrd lʌv, ou, its ə hɑrd lʌv
hould ɑn tait, kəz its ə hɑrd lʌv
dount <[>? <]>, kəz its ə hɑrd lʌv
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv
its ə hɑrd, its ə hɑrd lʌv, its ə hɑrd lʌv
its ə hɑrd lʌv, its ə hɑrd lʌv
its ə hɑrd lʌv, its ə hɑrd lʌv

<[chorus>: ber rainhɑrt ənd <andra> <day]>
hould ɑn tait ə litəl lɔŋɡər
hwʌt dount kil jɑ, meiks jɑ strɒŋər
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv
ju kænt čeinǰ wiðaut ə fɒlɑwt
its <gon> hərt, bət dount ju slou daun
ɡet bæk ʌp, kəz its ə hɑrd lʌv
kəz its ə hɑrd lʌv

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!