aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Never Forget You-Zara Larsson-MNEK-Pronunciación Letra y Video

Never Forget You-Zara Larsson-MNEK-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

ZARA LARSSON LYRICS
“Never Forget You”
(with MNEK)

[Zara Larsson:]
I used to be so happy
But without you here I feel so low
I watched you as you left but I can never seem to let you go
‘Cause once upon a time you were my everything
It’s clear to see that time hasn’t changed a thing
It’s buried deep inside me but I feel there’s something you should know

I will never forget you
You’ll always be by my side
From the day that I met you
I knew that I would love you ‘til the day I die
And I will never want much more
And in my heart I will always be sure
I will never forget you
And you will always be by my side ‘til the day I die

‘Til the day I die (‘til the day I die)
‘Til the day I die (‘til the day I die)

[MNEK:]
Funny how we both end up here but everything seems alright
I wonder what would happen
If we went back and put up a fight
‘Cause once upon a time you were my everything
It’s clear to see that time hasn’t changed a thing
So what in this world do you think could ever take you off my mind (take you off my mind)

[Zara Larsson:]
I will never forget you
And you’ll always be by my side
From the day that I met you
I knew that I would love you ‘til the day I die
And I will never want much more
And in my heart I will always be sure
I will never forget you
And you’ll always be by my side ‘til the day I die

[Both:]
Feeling it, loving it
Everything that we do
And all along, I knew I had something special with you
But sometimes you just gotta know that these things fall through
But I’m still tired and I can’t hide my connection with you

Feeling it, loving it
Everything that we do
And all along, I knew I had something special with you
But sometimes you just gotta know that these things fall through
I can’t hide my connection with you

I will never forget you
And you’ll always be by my side
From the day that I met you
I knew that I would love you ‘til the day I die
And I will never want much more
And in my heart I will always be sure
That I will never forget you
And you’ll always be by my side ‘til the day I die

‘Til the day I die… [6x]

I will never forget you…

‘Til the day I die.

#Pronunciación de Nivel Básico

Ai yusd tu bi so japi
Bat buidaut yu jir ai fil so lou
Ai buached yu as yu lef bat ai ken never sim tu let yu gou
Kos guans apon a taim yu buer mai ebrizen
Its clir tu si dad taim jasent cheinshd a zen
Its berid dip insaid mi bat ai fil ders somzen yu shud nou
Ai buil never forget yu
Yul olbueis bi bai mai said
From de dei dad ai met yu
Ai niu dad ai bud lav yu til de dei ai dai
An ai buil never buant mach mor
An in mai jart ai buil olbueis bi shor
Ai buil never forget yu
An yu buil olbueis bi bai mai said til de dei ai dai
Til de dei ai dai (til de dei ai dai)
Til de dei ai dai (til de dei ai dai)
Fani jau bui boz end ap jir aut ebrizen sims olraig
Ai buonder buat bud japen
If bui buent bak an put ap a faig
Kos guans apon a taim yu buer mai ebrizen
Its clir tu si dad taim jasent cheinshd a zen
So buat in dis buorld du yu zink kud ever teik yu af mai maind (teik yu af mai maind)
Ai buil never forget yu
Yul olbueis bi bai mai said
From de dei dad ai met yu
Ai niu dad ai bud lav yu til de dei ai dai
An ai buil never buant mach mor
An in mai jart ai buil olbueis bi shor
Ai buil never forget yu
An yu buil olbueis bi bai mai said til de dei ai dai
Filenet, lavenet
Ebrizen dad bui du
An ol alon, ai niu ai jad somzen espeshal buit yu
Bat somtaims yu yost gada nou dad dis zens fol tru
Bat aim estil taird an ai kent jaid mai konekshon buit yu
Filenet, lavenet
Ebrizen dad bui du
An ol alon, ai niu ai jad somzen espeshal buit yu
Bat somtaims yu yost gada nou dad dis zens fol tru
Ai kent jaid mai konekshon buit yu
Ai buil never forget yu
Yul olbueis bi bai mai said
From de dei dad ai met yu
Ai niu dad ai bud lav yu til de dei ai dai
An ai buil never buant mach mor
An in mai jart ai buil olbueis bi shor
Ai buil never forget yu
An yu buil olbueis bi bai mai said til de dei ai dai
Til de dei ai dai
Til de dei ai dai
Til de dei ai dai
Til de dei ai dai
Til de dei ai dai
Til de dei ai dai
Ai buil never forget yu
Til de dei ai dai

#Pronunciación de Nivel Intermedio

zærə lɑrsən liriks
nevər fərɡet ju
wiθ <mnek>

<[zara> lɑrsən: <]>
ai just tə bi sou hæpi
bət wiðaut ju hiər ai fil sou lou
ai wɑčt ju əz ju left bət ai kən nevər sim tə let ju ɡou
kəz wəns əpɑn ə taim ju wər mai evriθiŋ
its klir tə si ðət taim hæzənt čeinǰd ə θiŋ
its berid dip insaid mi bət ai fil ðerz sʌmθiŋ ju šəd nou

ai wəl nevər fərɡet ju
jul ɔlweiz bi bai mai said
frəm ðə dei ðət ai met ju
ai nu ðət ai wud lʌv ju til ðə dei ai dai
ənd ai wəl nevər wɑnt mʌč mɔr
ənd in mai hɑrt ai wəl ɔlweiz bi šur
ai wəl nevər fərɡet ju
ənd ju wəl ɔlweiz bi bai mai said til ðə dei ai dai

til ðə dei ai dai til ðə dei ai dai
til ðə dei ai dai til ðə dei ai dai

<[mnek>: <]>
fʌni hau wi bouθ end ʌp hiər bət evriθiŋ simz ɒlrait
ai wʌndər hwʌt wud hæpən
if wi went bæk ənd put ʌp ə fait
kəz wəns əpɑn ə taim ju wər mai evriθiŋ
its klir tə si ðət taim hæzənt čeinǰd ə θiŋ
sou hwʌt in ðis wərld də ju θiŋk kəd evᵊr teik ju ɒf mai maind teik ju ɒf mai maind

<[zara> lɑrsən: <]>
ai wəl nevər fərɡet ju
ənd jul ɔlweiz bi bai mai said
frəm ðə dei ðət ai met ju
ai nu ðət ai wud lʌv ju til ðə dei ai dai
ənd ai wəl nevər wɑnt mʌč mɔr
ənd in mai hɑrt ai wəl ɔlweiz bi šur
ai wəl nevər fərɡet ju
ənd jul ɔlweiz bi bai mai said til ðə dei ai dai

<[both>: <]>
filiŋ it, lʌviŋ it
evriθiŋ ðət wi du
ənd ɔl əlɔŋ, ai nu ai həd sʌmθiŋ spešəl wiθ ju
bət səmtaimz ju ǰəst ɡɑtə nou ðət ðiz θiŋz fɑl θru
bət aim stil taiərd ənd ai kænt haid mai kənekšən wiθ ju

filiŋ it, lʌviŋ it
evriθiŋ ðət wi du
ənd ɔl əlɔŋ, ai nu ai həd sʌmθiŋ spešəl wiθ ju
bət səmtaimz ju ǰəst ɡɑtə nou ðət ðiz θiŋz fɑl θru
ai kænt haid mai kənekšən wiθ ju

ai wəl nevər fərɡet ju
ənd jul ɔlweiz bi bai mai said
frəm ðə dei ðət ai met ju
ai nu ðət ai wud lʌv ju til ðə dei ai dai
ənd ai wəl nevər wɑnt mʌč mɔr
ənd in mai hɑrt ai wəl ɔlweiz bi šur
ðət ai wəl nevər fərɡet ju
ənd jul ɔlweiz bi bai mai said til ðə dei ai dai

til ðə dei ai dai… <[6x]>

ai wəl nevər fərɡet ju…

til ðə dei ai dai.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!