New Man-Ed Sheeran-Pronunciación Letra Traducción y Video

New Man-Ed Sheeran-Cursos Online Gratuitos

ED SHEERAN LYRICS
“New Man”

I heard he spent five hundred pounds on jeans
Goes to the gym at least six times a week
Wears boat shoes with no socks on his feet
And I heard he’s on a new diet and watches what he eats

He’s got his eyebrows plucked and his arsehole bleached
Owns every single Ministry CD
Tribal tattoos and he don’t know what it means
But I heard he makes you happy so that’s fine by me

But still, I’m just keeping it real, still looking at your Instagram and I’ll be creeping a little
I’ll be trying not to double tap, from way back, cause I know that’s where the trouble’s at
Let me remind you of the days when you used to hold my hand
And when we sipped champagne out of cider cans
I guess if you were Lois Lane, I wasn’t superman, just a young boy trying to be loved
So let me give it to you

I don’t wanna know about your new man, cause if it was meant to be
You wouldn’t be calling me up trying to
Cause I’m positive that he don’t wanna know about me

I don’t wanna know about your new man, we’ll get there eventually
I know you’re missing all this kind of love
But I’m positive that he don’t wanna know about me

Your new man rents a house in the burb, and wears a man bag on his shoulder but I call it a purse
Every year he goes to Malaga, with all the fellas, drinks beer but has a six pack, I’m kind of jealous
He wears sunglasses indoors in winter at nighttime, and every time a rap song comes on
He makes a gun sign, says chune, boydem light up the room
But enough about him, girl let’s talk about you
You were the type of girl that sat beside the water reading
Eating a packet of crisps but you will never find you cheating
Now you’re eating kale, hitting the gym, keeping up with Kylie & Kim
In the back of the club kissing a boy that ain’t him
Ok you need to be alone, and if you wanna talk about it you can call my phone
I just thought that I would tell you cause you oughta know
You’re still a young girl trying to be loved
So let me give it to you

I don’t wanna know about your new man, cause if it was meant to be
You wouldn’t be calling me up trying to
Cause I’m positive that he don’t wanna know about me

I don’t wanna know about your new man, we’ll get there eventually
I know you’re missing all this kind of love
But I’m positive that he don’t wanna know about me

Baby, I’m not trying to ruin your week
But you act so differently
When you’re with him I know you’re lonely
Please, remember you’re still free, to make the choice and leave
And don’t call me up you need to show me

I don’t wanna know about your new man, cause if it was meant to be
You wouldn’t be calling me up trying to
Cause I’m positive that he don’t wanna know about me

I don’t wanna know about your new man, we’ll get there eventually
I know you’re missing all this kind of love
But I’m positive that he don’t wanna know about me

Know about me, know, know about me
I don’t wanna know about your new man, he don’t wanna know

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ed širən liriks
nu mæn

ai hərd hi spent faiv hʌndrəd paundz ɑn ǰinz
ɡouz tə ðə ǰim ət list siks taimz ə wik
werz bout šuz wiθ nou sɑks ɑn iz fit
ənd ai hərd hiz ɑn ə nu daiət ənd wɑčəz hwʌt hi its

hiz ɡɑt iz aibrɑwz pləkt ənd iz æshoul bličt
ounz evri siŋɡəl minəstri sidi
traibəl tætuz ənd hi dount nou hwʌt it minz
bət ai hərd hi meiks ju hæpi sou ðæts fain bai mi

bət stil, aim ǰəst kipiŋ it riəl, stil lukiŋ ət jər <instagram> ənd ail bi kripiŋ ə litəl
ail bi traiiŋ nɑt tə dʌbəl tæp, frəm wei bæk, kəz ai nou ðæts hweᵊr ðə trʌbəliz æt
let mi rimaind ju əv ðə deiz hwen ju just tə hould mai hænd
ənd hwen wi sipt šæmpein aut əv saidər kænz
ai ɡes if ju wər louis lein, ai wɑzənt supərmæn, ǰəst ə jəŋ bɔi traiiŋ tə bi lʌvd
sou let mi ɡiv it tə ju

ai dount wɑnə nou əbaut jər nu mæn, kəz if it wəz ment tə bi
ju wudənt bi kɒliŋ mi ʌp traiiŋ tu
kəz aim pɑzətiv ðət hi dount wɑnə nou əbaut mi

ai dount wɑnə nou əbaut jər nu mæn, wil ɡet ðər ivenčəwəli
ai nou jər misiŋ ɔl ðis kaind əv lʌv
bət aim pɑzətiv ðət hi dount wɑnə nou əbaut mi

jər nu mæn rents ə haus in ðə bərb, ənd werz ə mæn bæɡ ɑn iz šouldə bət ai kɒl it ə pərs
evri jiᵊr hi ɡouz tə mæləɡə, wiθ ɔl ðə feləs, driŋks bir bət həz ə siks pæk, aim kaind əv ǰeləs
hi werz sʌnɡlæsəz indɔrz in wintər ət naittaim, ənd evri taim ə ræp sɒŋ kəmz ɑn
hi meiks ə ɡən sain, sez <chune>, <boydem> lait ʌp ðə rum
bət ənəf əbaut im, ɡərl lets tɔk əbaut ju
ju wər ðə taip əv ɡərl ðət sæt bəsaid ðə wɒtər ridiŋ
itiŋ ə pækət əv krisps bət ju wəl nevər faind ju čitiŋ
nau jər itiŋ keil, hitiŋ ðə ǰim, kipiŋ ʌp wiθ <kylie> ənd kim
in ðə bæk əv ðə kləb kisiŋ ə bɔi ðət eint im
oukei ju nid tə bi əloun, ənd if ju wɑnə tɔk əbaut it ju kən kɒl mai foun
ai ǰəst θɔt ðət ai wud tel ju kəz ju ɒtə nou
jər stil ə jəŋ ɡərl traiiŋ tə bi lʌvd
sou let mi ɡiv it tə ju

ai dount wɑnə nou əbaut jər nu mæn, kəz if it wəz ment tə bi
ju wudənt bi kɒliŋ mi ʌp traiiŋ tu
kəz aim pɑzətiv ðət hi dount wɑnə nou əbaut mi

ai dount wɑnə nou əbaut jər nu mæn, wil ɡet ðər ivenčəwəli
ai nou jər misiŋ ɔl ðis kaind əv lʌv
bət aim pɑzətiv ðət hi dount wɑnə nou əbaut mi

beibi, aim nɑt traiiŋ tə ruən jər wik
bət ju ækt sou difrəntli
hwen jər wiθ im ai nou jər lounli
pliz, rəmembər jər stil fri, tə meik ðə čɔis ənd liv
ənd dount kɒl mi ʌp ju nid tə šou mi

ai dount wɑnə nou əbaut jər nu mæn, kəz if it wəz ment tə bi
ju wudənt bi kɒliŋ mi ʌp traiiŋ tu
kəz aim pɑzətiv ðət hi dount wɑnə nou əbaut mi

ai dount wɑnə nou əbaut jər nu mæn, wil ɡet ðər ivenčəwəli
ai nou jər misiŋ ɔl ðis kaind əv lʌv
bət aim pɑzətiv ðət hi dount wɑnə nou əbaut mi

nou əbaut mi, nou, nou əbaut mi
ai dount wɑnə nou əbaut jər nu mæn, hi dount wɑnə nou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!