pronunciaciones

NF – Outcast-Pronunciación Letra Traducción

NF – Outcast-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

NF Lyrics
“Outcast”

Woke up in the cell, where am I at?
Yeah, it’s cold, but I like that
What, am I trapped?
Heart’s beating out of my chest
Door’s locked, but the keys are in my hands
Hm, yeah, that’s weird, it doesn’t make sense, does it?
I make songs, I don’t make friends, judge me
Might smile, but it ain’t that funny
Sing along to the pain, they love it
Life’s like a merry-go-round
And I’m still tryna figure it out
I like space I don’t fit in the crowds
My whole life I’ve been airin’ it out
Oh, I’m gettin’ into character now
Feels wrong, but it feels right
My feelings seal tight real nice
But I will fight anything to win
But I’m not Mike Tyson, I won’t bite ya’
But I will tell you if I don’t like you
I am not the norm
I got my own shoes, I ain’t tryna fit in yours
I never been married, but I’ve felt divorced
Hi, I’m Nate, have we met before
Somebody told you I was wack? Check the source
Somebody told you I was back? Yes, of course
You got a problem with the fans? There’s the door
You lookin’ for the old me? Check the morgue, ah!
Not a fortune-teller, but I can see into the future better
Ain’t no tellin’ what’ll happen when I pick up the microphone, get the fans together
Same style, but the songs are better
Been a year and a half, feels like it’s gone forever
Ain’t no drink in my hand, but you know the buzz is comin’
Big steps in the game, yeah, the Hulk is running
My thoughts are funny, it feels like I’m on to something, yeah

I’m high off the music, my head’s in the clouds
I kinda like it up here, I’m not comin’ down
I’d rather be alone, I am not good in crowds
Which is kinda confusin’ I know, been that way since a child
They laughin’, they tell me I’ll never get out
I’m just tryna be me, I am nobody else
I don’t care what you think, I’m just bein’ myself
So I guess for now

I’ll just be the outcast
I’ll just be the outcast
I’ll just be the outcast
I guess I’ll be the outcast

Yeah, I guess I don’t fit the mold of rap
‘Cause I’m respectin’ women
“I heard your record, I was laughin at it”
Maybe they would like me more if I got a little graphic with it
Nah, I don’t wanna blend in with you little rappin’ idiots, I’d rather be the outcast
I ain’t never puttin’ out trash
I take a hundred and staple it right to my tongue
I always put the money where my mouth’s at, ah!
Feels good to be here now
I’m a weird person with a weird crowd
What, you don’t like that?
That’s cool, that’s great, that’s fine, okay, you can leave now
Got a weird smile, but I like it though
I paint it on me and I’m walkin’ to the microphone
And put the caution tape around me like I did in Intro I, yeah!
Yeah, they got me reminiscin’ now!
You done know I’m ‘bout to go mad
Never wanted something so bad
Goosebumps through the whole track
Ain’t no way I’m gonna hold back
Got me thinkin’ that I’m cookin’ in a meth lab
I don’t blow it up in front of my own eyes
You look a little lost, you ain’t get that?
Comin’ from a town where nobody hears a rap like this
I never get the memo, must’ve missed that
Wow!
Here I go in my feelings again, I can feel it again
So I lay in my bed, in my cell with the pen
And I dwell on my sins, I keep wonderin’ when
Time to open the the doors, they don’t know who I am
But I pick up the keys and I put on my Timbs
And I stare at the locks and the tat on my skin
And I think to myself, “I don’t wanna fit in”

I’m high off the music, my head’s in the clouds
I kinda like it up here, I’m not comin’ down
I’d rather be alone, I am not good in crowds
Which is kinda confusin’, I’ve not been that way since I was a child
They laughin’, they tell me I’ll never get out
I’m just tryna be me, I am nobody else
I don’t care what you think, I’m just bein’ myself
So I guess for now

Yeah, I’ll just be the outcast
I’ll just be the outcast
I’ll just be the outcast
I guess I’ll be the outcast

Yeah, tryna focus
Take a knife to my head then I cut it open
Take my brain, put it on the floor tryna figure out my motives
Y’all thought I was an issue when the door was locked
Nah, you should see me when the door opens
Every night I can hear voices
Put a camera in my face, might turn Joker like I’m Mike Posner
Always been a little complex
Difficult to process
Some of y’all wanna sit around and try to pick apart my bars
Here’s some lines you could dissect:
If I’ma die, I’ma die givin’ everything that I have
Take a deep breath, I don’t need y’all’s respect
I’m a reject kid at recess playin’ games with his make-believe friends
Yeah, I don’t ever take a night off
Lights off in the room and I write songs
I might fall into my thoughts once in a while when the mic’s off
You ain’t ever seen no drive like mine, better hop outta my car
I’m about to unlock my doors
You ain’t got a seat belt on, better find one
Gettin’ sick of people tellin’ me to smile more
T.S. was a chapter I’ll never forget, it was therapy for me
But it’s time to turn the page now
Hey, shut up! I’m tryna tell ‘em my story!
I’m sorry, I wasn’t yellin’ at y’all, I was talkin’ to the voices
I rip out the drums of the industry’s ears for tryin’ to ignore me and playin’ while singin’ this chorus

I’ll just be the outcast
I’ll just be the outcast
I’ll just be the outcast
I guess I’ll be the outcast

I’ll just be the outcast
I’ll just be the outcast
I’ll just be the outcast
I guess I’ll be the outcast

#Pronunciación de la Canción

 

<nf> liriks
autkæst

wouk ʌp in ðə sel, hweᵊr əm ai æt?
jæ, its kould, bət ai laik ðæt
hwʌt, əm ai træpt?
hɑrts bitiŋ aut əv mai čest
dɔrz lɑkt, bət ðə kiz ər in mai hændz
eičem, jæ, ðæts wird, it dʌzənt meik sens, dəz it?
ai meik sɒŋz, ai dount meik frendz, ǰəǰ mi
mait smail, bət it eint ðət fʌni
siŋ əlɔŋ tə ðə pein, ðei lʌv it
laifs laik ə meriɡorɑwnd
ənd aim stil <tryna> fiɡjər it aut
ai laik speis ai dount fit in ðə kraudz
mai houl laif aiv bin <airin> it aut
ou, aim <gettin> intu keriktər nau
filz rɒŋ, bət it filz rait
mai filiŋz sil tait riəl nais
bət ai wəl fait eniθiŋ tə win
bət aim nɑt maik taisən, ai wount bait <ya>
bət ai wəl tel ju if ai dount laik ju
ai əm nɑt ðə nɔrm
ai ɡɑt mai oun šuz, ai eint <tryna> fit in jurz
ai nevər bin merid, bət aiv felt divɔrst
hai, aim neit, həv wi met bifɔr
sʌmbɑdi tould ju ai wəz wæk? ček ðə sɔrs
sʌmbɑdi tould ju ai wəz bæk? jes, əv kɔrs
ju ɡɑt ə prɑbləm wiθ ðə fænz? ðerz ðə dɔr
ju <lookin> fər ði ould mi? ček ðə mɔrɡ, ɑ!
nɑt ə telər, bət ai kən si intu ðə fjučər betər
eint nou <tellin> wətəl hæpən hwen ai pik ʌp ðə maikrəfoun, ɡet ðə fænz təɡeðər
seim stail, bət ðə sɒŋz ər betər
bin ə jiᵊr ənd ə hæf, filz laik its ɡɒn fərevər
eint nou driŋk in mai hænd, bət ju nou ðə bəz iz <comin>
biɡ steps in ðə ɡeim, jæ, ðə həlk s rʌniŋ
mai θɔts ər fʌni, it filz laik aim ɑn tə sʌmθiŋ, jæ

aim hai ɒf ðə mjuzik, mai hedz in ðə klaudz
ai kində laik it ʌp hiər, aim nɑt <comin> daun
aid ræðər bi əloun, ai əm nɑt ɡud in kraudz
hwič iz kində <confusin> ai nou, bin ðət wei sins ə čaild
ðei <laughin>, ðei tel mi ail nevər ɡet aut
aim ǰəst <tryna> bi mi, ai əm noubədi els
ai dount ker hwʌt ju θiŋk, aim ǰəst bin maiself
sou ai ɡes fər nau

ail ǰəst bi ði autkæst
ail ǰəst bi ði autkæst
ail ǰəst bi ði autkæst
ai ɡes ail bi ði autkæst

jæ, ai ɡes ai dount fit ðə mould əv ræp
kəz aim <respectin> wimən
ai hərd jər rəkɔrd, ai wəz <laughin> ət it
meibi ðei wud laik mi mɔr if ai ɡɑt ə litəl ɡræfik wiθ it
nɑ, ai dount wɑnə blend in wiθ ju litəl <rappin> idiəts, aid ræðər bi ði autkæst
ai eint nevər <puttin> aut træš
ai teik ə hʌndrəd ənd steipəl it rait tə mai təŋ
ai ɔlweiz put ðə mʌni hweᵊr mai mauθiz æt, ɑ!
filz ɡud tə bi hiər nau
aim ə wird pərsən wiθ ə wird kraud
hwʌt, ju dount laik ðæt?
ðæts kul, ðæts ɡreit, ðæts fain, oukei, ju kən liv nau
ɡɑt ə wird smail, bət ai laik it ðou
ai peint it ɑn mi ənd aim wɑkən tə ðə maikrəfoun
ənd put ðə kɑšən teip əraund mi laik ai did in introu ai, jæ!
jæ, ðei ɡɑt mi <reminiscin> nau!
ju dən nou aim baut tə ɡou mæd
nevər wɒntəd sʌmθiŋ sou bæd
<goosebumps> θru ðə houl træk
eint nou wei aim ɡɑnə hould bæk
ɡɑt mi θiŋkən ðət aim <cookin> in ə meθ læb
ai dount blou it ʌp in frənt əv mai oun aiz
ju luk ə litəl lɒst, ju eint ɡet ðæt?
<comin> frəm ə taun hweᵊr noubədi hirz ə ræp laik ðis
ai nevər ɡet ðə memou, məstiv mist ðæt
wau!
hiər ai ɡou in mai filiŋz əɡen, ai kən fil it əɡen
sou ai lei in mai bed, in mai sel wiθ ðə pen
ənd ai dwel ɑn mai sinz, ai kip <wonderin> hwen
taim tə oupən ðə ðə dɔrz, ðei dount nou hu ai æm
bət ai pik ʌp ðə kiz ənd ai put ɑn mai timz
ənd ai ster ət ðə lɑks ənd ðə tæt ɑn mai skin
ənd ai θiŋk tə maiself, ai dount wɑnə fit in

aim hai ɒf ðə mjuzik, mai hedz in ðə klaudz
ai kində laik it ʌp hiər, aim nɑt <comin> daun
aid ræðər bi əloun, ai əm nɑt ɡud in kraudz
hwič iz kində <confusin>, aiv nɑt bin ðət wei sins ai wəz ə čaild
ðei <laughin>, ðei tel mi ail nevər ɡet aut
aim ǰəst <tryna> bi mi, ai əm noubədi els
ai dount ker hwʌt ju θiŋk, aim ǰəst bin maiself
sou ai ɡes fər nau

jæ, ail ǰəst bi ði autkæst
ail ǰəst bi ði autkæst
ail ǰəst bi ði autkæst
ai ɡes ail bi ði autkæst

jæ, <tryna> foukəs
teik ə naif tə mai hed ðen ai kət it oupən
teik mai brein, put it ɑn ðə flɔr <tryna> fiɡjər aut mai moutivz
jɒl θɔt ai wəz ən išu hwen ðə dɔr wəz lɑkt
nɑ, ju šəd si mi hwen ðə dɔr oupənz
evri nait ai kən hir vɔisəz
put ə kæmərə in mai feis, mait tərn ǰoukə laik aim maik poznər
ɔlweiz bin ə litəl kɑmpleks
difəkəlt tə prouses
səm əv jɒl wɑnə sit əraund ənd trai tə pik əpɑrt mai bɑrz
hiərz səm lainz ju kəd daisekt:
if <ima> dai, <ima> dai <givin> evriθiŋ ðət ai hæv
teik ə dip breθ, ai dount nid waiɔl rəspekt
aim ə riǰekt kid ət rəses <playin> ɡeimz wiθ iz meik biliv frendz
jæ, ai dount evᵊr teik ə nait ɒf
laits ɒf in ðə rum ənd ai rait sɒŋz
ai mait fɑl intu mai θɔts wəns in ə wail hwen ðə mikiz ɒf
ju eint evᵊr sin nou draiv laik main, betər hɑp utə mai kɑr
aim əbaut tə ʌnlɑk mai dɔrz
ju eint ɡɑt ə sit belt ɑn, betər faind wʌn
<gettin> sik əv pipəl <tellin> mi tə smail mɔr
ti. es. wəz ə čæptər ail nevər fərɡet, it wəz θerəpi fər mi
bət its taim tə tərn ðə peiǰ nau
hei, šət ʌp! aim <tryna> tel <em> mai stɔri!
aim sɑri, ai wɑzənt jelin ət jɒl, ai wəz tɑkən tə ðə vɔisəz
ai rip aut ðə drəmz əv ði indəstriz irz fər <tryin> tə ignɔr mi ənd <playin> wail <singin> ðis kɔrəs

ail ǰəst bi ði autkæst
ail ǰəst bi ði autkæst
ail ǰəst bi ði autkæst
ai ɡes ail bi ði autkæst

ail ǰəst bi ði autkæst
ail ǰəst bi ði autkæst
ail ǰəst bi ði autkæst
ai ɡes ail bi ði autkæst

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!