aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

NF-Warm Up-Pronunciación Letra Traducción y Video

NF-Warm Up-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<enef> liriks
wɔrm ʌp


sʌmθiŋ fər ðə fænz

aim ðə taip tə rent ə houtel rum ǰəst tə fil ət houm
aim ðə taip tə rent ə houtel rum ǰəst tə bi əloun

ai ɡɑt ən išu wiθ pipəl pritendiŋ ðei laik hwʌt ðei dount
pliz dount briŋ ʌp mai išuz ənles ju <gon> dil wiθ jər oun
pliz dount trai tə pritend laik ju kip it riəl, ðou
jæ its fʌni ðət ju ɡɑt ə lɑtə mʌni
bət ðət mʌni dʌzənt bai ju skilz, ðou
ai dount ker if ai əm ɑn ðə bilbɔrdz
ɑn ə kiliŋ spri
aim əbaut tə kil mɔr
ɡɑt ə čein ɑn
ju peid ə mil fɔr
ai min hwʌt ju pipəl ivən laiv fɔr?
ai rait ræps, ju stil jurz, ou lɔrd hɑhɑ
wi ǰəst ɡetiŋ wɔrmd ʌp
jæ, ai sed ai wəz kʌmiŋ, ai wɔrnd ju
sou klous tə ðə fænz
ai fil laik ðer rait ɑn mai tur bəs
ju wɑnə nou hwʌt ai də in mai dauntaim?
ðei kəm tə mai fɔrtrəs
ai əpɑləǰaiz fər ɔl ðə kɔrpsəz
its ə mes rait nau
bət ai hævənt həd taim tə put ðə ræpərz in ðə kɒfinz
wi eint tɔkt in laik siks jiᵊrz
wai ju raitiŋ mi nau?
ai ǰəst tərnd <100k> daun
ǰəst tə kip ðə brænd lukiŋ rait, nau ðæts riəl
ai eint bræɡiŋ əbaut ðə mʌni
aim ǰəst seiiŋ ai eint kəntrould bai ðə bæŋk əkaunt
ɔr ðə bæŋk əmaunts
aim ə biznəs mæn
bət dount təč mai mʌni
ai dount plei əraund
laits aut hwen ðə <mics> aut
əbaut tə hit ðə west koust
haip kraudz
ai ǰəst put ə rəkɔrd aut
hwʌt ju θiŋk aim ɡɑnə paip daun?
nɑ, aiv bin lukiŋ fər ə bit
luk hwʌt ai faund, wu
ai min evriθiŋ z kʌmiŋ aut əv mai mauθ
traid tə tel mi, jæ, ai eint həd ðə rait saund
ou, jæ, wel
tel mi hwʌt ju θiŋk nau
tu rəkɔrdz in ðə bæɡ
ai eint dən, ðou
hwʌts kʌmiŋ nekst jiᵊr?
let mi hir ðə drəm roul
dount flou
enibədi wɑnə bi ðə wʌn tə meik ən išu aut əv nʌθiŋ?
<imma> hit ju wiθ mai <iphone>
ai nou
aim ə litəl aut əv hænd nau
ai eint lukiŋ fər ə hændɑwt
ju didənt laik hwʌt ai wəz duiŋ læst jiᵊr
hwič iz fʌni kəz ju <lookin> laik ə fæn nau
ər ju ə fæn nau?
ai kində mis biiŋ brouk
nau let mi ɡou bæk tə mai ould deiz
hwen ai just tə wɑk intu hai skul
ənd hænd aut mai sidi in hɒlwez
ai tould ɔl mai tičərz ðət aid bi ə ræpər
ðei smaild ənd lukt ət mi, oukei, ðæts ə priti nais drim, bət ju betər ɡet ə riəl ǰɑb.
θri θauzənd, nou wei.
jæ ai laiv hwʌt ju <dreamin>
ai kəd də ðis wail aim <sleepin>
ai eint ðə taip ðət wəl briŋ ʌp jər neim fər nʌθiŋ
bət pliz, dount ɡiv mi ə rizən
aim ɑn ði eǰ nau
ai eint <playin> wiθ ju
nevər rili bin ə fæn əv <takin> pikčərz
aim ǰəst biiŋ ɑnəst, jæ
ail teik it wiθ ju
šouz selin aut
betər ɡet jər tikəts, ou lɔrd!
ai ɡɑt ə lʌv fər ðə fænz
ai kænt ikspres hwʌt it filz laik
səmtaimz ai wʌndər if its ivən riəl laif
səmtaimz ai luk ət ðə pæst ənd θiŋk əbaut hau ai ɡɑt hiər in ðə fərst pleis
ju nou ðə ɡləv z mai bərθples
ai dount wɑnə bi rud
bət ai kəd ɡet ju ɑn mai wərst deiz
sei nʌθiŋ fər mi
də it ɔl ðə taim
jæ ðei berli <workin> wail aim <workin> ouvᵊrtaim
læst jiᵊr ðei laik, hu əm ai?
nau ðis jiᵊr ðei laik, ju ðə ɡai.
hiərz ə litəl sʌmθiŋ fər jər kɑr raidz
if ðei sed ai fel ɒf
ðei ɔl laid
jæ, ju nou ðə loɡou
betər rekəgnaiz
jæ its riəl mjuzik
til ðə dei wi dai
jɑ!

NF LYRICS
“Warm Up”

Yeah
Something for the fans
Yeah

I’m the type to rent a hotel room just to feel at home
I’m the type to rent a hotel room just to be alone
I got an issue with people pretending they like what they don’t
Please don’t bring up my issues unless you gon’ deal with your own
Please don’t try to pretend like you keep it real, though
Yeah it’s funny that you got a lotta money
But that money doesn’t buy you skills, though
I don’t care if I am on the billboards
On a killing spree
I’m about to kill more
Got a chain on
You paid a mill’ for
I mean what you people even live for?
I write raps, you steal yours, oh Lord (haha)
We just getting warmed up
Yeah, I said I was coming, I warned you
So close to the fans
I feel like they’re right on my tour bus
You wanna know what I do in my downtime?
They come to my fortress
I apologize for all the corpses
It’s a mess right now
But I haven’t had time to put the rappers in the coffins
We ain’t talked in like six years
Why you writing me now?
I just turned 100k down
Just to keep the brand looking right, now (that’s real)
I ain’t bragging about the money
I’m just saying I ain’t controlled by the bank account
Or the bank amounts
I’m a business man
But don’t touch my money
I don’t play around
Lights out when the mics out
About to hit the West Coast
Hype crowds
I just put a record out
What you think I’m gonna pipe down?
Nah, I’ve been looking for a beat
Look what I found, woo
I mean everything is coming out of my mouth
Tried to tell me, yeah, I ain’t had the right sound
Oh, yeah, well
Tell me what you think now
Two records in the bag
I ain’t done, though
What’s coming next year?
Let me hear the drum roll
Don’t flow
Anybody wanna be the one to make an issue out of nothing?
Imma hit you with my iPhone
I know
I’m a little out of hand now
I ain’t looking for a handout
You didn’t like what I was doing last year
Which is funny ‘cause you lookin’ like a fan now
Are you a fan now?
I kinda miss being broke
Now let me go back to my old days
When I used to walk into high school
And hand out my CD in hallways
I told all my teachers that I’d be a rapper
They smiled and looked at me, “Okay, that’s a pretty nice dream, but you better get a real job.”
“Mmm, no way.”
Yeah I live what you dreamin’
I could do this while I’m sleepin’
I ain’t the type that will bring up your name for nothing
But please, don’t give me a reason
I’m on the edge now
I ain’t playin’ with you
Never really been a fan of takin’ pictures
I’m just being honest, yeah
I’ll take it with you
Shows sellin’ out
Better get your tickets, oh Lord!
I got a love for the fans
I can’t express what it feels like
Sometimes I wonder if it’s even real life
Sometimes I look at the past and think about how I got here in the first place
You know the glove is my birthplace
I don’t wanna be rude
But I could get you on my worst days
Say nothing for me
Do it all the time
Yeah they barely workin’ while I’m workin’ overtime
Last year they like, “Who am I?”
Now this year they like, “You the guy.”
Here’s a little something for your car rides
If they said I fell off
They all lied
Yeah, you know the logo
Better recognize
Yeah it’s Real Music
‘Till the day we die
Yah!