NF – When I Grow Up- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

NF – When I Grow Up- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

NF Lyrics
“When I Grow Up”

Yeah, when I grow up, you know what I wanna be?
Take a seat, let me tell you my ridiculous dreams
I wanna rap—yeah, I know it’s hard to believe
And I can tell you’re already thinkin’ I will never succeed
But I’m okay with it, I admit the lyrics are weak
I’ve been workin’ on ‘em, I’ll be good eventually
I understand you gotta crawl before you get to your feet
But I been running for a while, they ain’t ready for me (Ahh)
I know this prolly isn’t really realistic
And honestly, I might not ever make a difference
But that don’t make a difference, I’ma have to risk it
I’ve been crunchin’ numbers, you ain’t gotta be a mathematician
To see the odds ain’t rootin’ for me
I can’t lie though, that’s kinda how I like it to be
The underdog, yeah, you prolly think you know what I mean
But what I’m saying is—they ever push me, I’m gonna swing, yeah
I could go to college, get in debt like everybody else
Graduate and prolly get a job that doesn’t pay the bills
That don’t make a lot of sense to me, forget the Happy Meals
I don’t like the dollar menu, I would rather make a meal
Huh? Make a mil’? Nah, I said make a meal
Home cookin’, get the grill
How you want it? Pretty well?
Everything I’m seeing is overdone to me, I’m not Adele
But I’ma get a record deal and say hello to mass appeal

When I grow up, I just want to pay my bills
Rappin’ about the way I feel (Oh, yeah)
I just want to make a couple mil’, leave to the fam and in the will (Oh, yeah)
I just want to sign a record deal, maybe buy a house up in the hills (Oh, yeah)
Might not be the best in my field, but I guarantee that I’ma die real
When I grow up

Yeah, ayy
When I grow up
Yeah, yeah, ayy!

I’ma make ‘em notice me, rhyming like it’s poetry
Everything I oversee, I just like to overthink
Mockin’ me, you pay the fee
No return and no receipts
Those of you that don’t believe—quiet, you don’t know a thing
Quiet when I’m tryna to sing
Quiet when I’m making beats
Quiet when I’m tryna to think
Sorry, I don’t mean to scream
I just feel like no one really gets me and it’s sad to see
‘Cause someday I’ma grow up and show all of you it’s meant to be (Yeah)
Anybody wanna hear me rap? “No”
C’mon, let me play a couple tracks, “No”
C’mon, I can spit it really fast, “No”
You think I should throw this in the trash? “No”
Tricked ya—haters, go away before I hit ya
I am not a beggar or a kiss up
You don’t understand? Well, I forgive ya
I am not a quitter
You ain’t really think that, did ya?
Maybe someday I could even be up on the radio
Have a tour bus and maybe even play a couple shows
Everybody in the crowd singing every word I wrote
Tellin’ me that I am not the only one that feels alone
Huh? You feel alone?
Yeah, I kinda feel alone
Wonder if that feelin’ ever goes away when you get old
Will I ever make it as an artist? I don’t really know
Might not make a lot of dough
I’ma have to try it though

When I grow up
I just wanna pay my bills
Rappin’ about the way I feel (Oh, yeah)
I just wanna make a couple mil’
Leave it to the fam in the will (Oh, yeah)
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
I just wanna sign a record deal
Maybe buy a house up in the hills (Okay, oh yeah)
Might not be the best in my field (Ayy, ayy)
But I guarantee that I’ma die real
When I grow up
I just wanna pay my bills (Woo)
Rappin’ about the way I feel (Oh, yeah)
(Yeah, the way I feel)
Yeah, I just wanna make a couple mil’ (Ayy)
Leave it to the fam in the will (Oh, yeah)
I just wanna sign a record deal (Woo)
Maybe buy a house up in the hills (Oh, yeah)
(House up in the hills)
Might not be the best in my field
But I guarantee that I’ma die real
When I grow up

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<nf> liriks
hwen ai ɡrou ʌp

jæ, hwen ai ɡrou ʌp, ju nou hwʌt ai wɑnə bi?
teik ə sit, let mi tel ju mai rədikjələs drimz
ai wɑnə ræp jæ, ai nou its hɑrd tə bəliv
ənd ai kən tel jər ɒlredi θiŋkən ai wəl nevər səksid
bət aim oukei wiθ it, ai ədmit ðə liriks ər wik
aiv bin <workin> ɑn <em>, ail bi ɡud ivenčəwəli
ai ʌndərstænd ju ɡɑtə krɒl bifɔr ju ɡet tə jər fit
bət ai bin rʌniŋ fər ə wail, ðei eint redi fər mi ɑ
ai nou ðis <prolly> izənt rili riəlistik
ənd ɑnəstli, ai mait nɑt evᵊr meik ə difərəns
bət ðət dount meik ə difərəns, <ima> həv tə risk it
aiv bin <crunchin> nʌmbᵊrz, ju eint ɡɑtə bi ə mæθəmətišən
tə si ði ɑdz eint <rootin> fər mi
ai kænt lai ðou, ðæts kində hau ai laik it tə bi
ði ʌndərdɔɡ, jæ, ju <prolly> θiŋk ju nou hwʌt ai min
bət hwʌt aim seiiŋ z ðei evᵊr puš mi, aim ɡɑnə swiŋ, jæ
ai kəd ɡou tə kɑliǰ, ɡet in det laik evribɑdi els
ɡræǰəwət ənd <prolly> ɡet ə ǰɑb ðət dʌzənt pei ðə bilz
ðət dount meik ə lɑt əv sens tə mi, fərɡet ðə hæpi milz
ai dount laik ðə dɑlər menju, ai wud ræðər meik ə mil
hə? meik ə mil? nɑ, ai sed meik ə mil
houm <cookin>, ɡet ðə ɡril
hau ju wɑnt it? priti wel?
evriθiŋ aim siiŋ z ouvədʌn tə mi, aim nɑt ədel
bət <ima> ɡet ə rəkɔrd dil ənd sei həlou tə mæs əpil

hwen ai ɡrou ʌp, ai ǰəst wɑnt tə pei mai bilz
<rappin> əbaut ðə wei ai fil ou, jæ
ai ǰəst wɑnt tə meik ə kʌpəl mil, liv tə ðə <fam> ənd in ðə wəl ou, jæ
ai ǰəst wɑnt tə sain ə rəkɔrd dil, meibi bai ə haus ʌp in ðə hilz ou, jæ
mait nɑt bi ðə best in mai fild, bət ai ɡerənti ðət <ima> dai riəl
hwen ai ɡrou ʌp

jæ, <ayy>
hwen ai ɡrou ʌp
jæ, jæ, <ayy>!

<ima> meik <em> noutis mi, raimiŋ laik its pouitri
evriθiŋ ai ouvəsi, ai ǰəst laik tə <overthink>
<mockin> mi, ju pei ðə fi
nou rətərn ənd nou rəsits
ðouz əv ju ðət dount bəliv kwaiət, ju dount nou ə θiŋ
kwaiət hwen aim <tryna> tə siŋ
kwaiət hwen aim meikiŋ bits
kwaiət hwen aim <tryna> tə θiŋk
sɑri, ai dount min tə skrim
ai ǰəst fil laik nou wʌn rili ɡets mi ənd its sæd tə si
kəz sʌmde <ima> ɡrou ʌp ənd šou ɔl əv ju its ment tə bi jæ
enibədi wɑnə hir mi ræp? nou
kəmɑn, let mi plei ə kʌpəl træks, nou
kəmɑn, ai kən spit it rili fæst, nou
ju θiŋk ai šəd θrou ðis in ðə træš? nou
trikt jɑ heitərz, ɡou əwei bifɔr ai hit jɑ
ai əm nɑt ə beɡər ɔr ə kis ʌp
ju dount ʌndərstænd? wel, ai fərɡiv jɑ
ai əm nɑt ə kwitər
ju eint rili θiŋk ðæt, did jɑ?
meibi sʌmde ai kəd ivən bi ʌp ɑn ðə reidiou
həv ə tur bəs ənd meibi ivən plei ə kʌpəl šouz
evribɑdi in ðə kraud siŋiŋ evri wərd ai rout
<tellin> mi ðət ai əm nɑt ði ounli wʌn ðət filz əloun
hə? ju fil əloun?
jæ, ai kində fil əloun
wʌndər if ðət <feelin> evᵊr ɡouz əwei hwen ju ɡet ould
wəl ai evᵊr meik it əz ən ɑrtəst? ai dount rili nou
mait nɑt meik ə lɑt əv dou
<ima> həv tə trai it ðou

hwen ai ɡrou ʌp
ai ǰəst wɑnə pei mai bilz
<rappin> əbaut ðə wei ai fil ou, jæ
ai ǰəst wɑnə meik ə kʌpəl mil
liv it tə ðə <fam> in ðə wəl ou, jæ
jæ, jæ, jæ, jæ
ai ǰəst wɑnə sain ə rəkɔrd dil
meibi bai ə haus ʌp in ðə hilz oukei, ou jæ
mait nɑt bi ðə best in mai fild <ayy>, <ayy>
bət ai ɡerənti ðət <ima> dai riəl
hwen ai ɡrou ʌp
ai ǰəst wɑnə pei mai bilz wu
<rappin> əbaut ðə wei ai fil ou, jæ
jæ, ðə wei ai fil
jæ, ai ǰəst wɑnə meik ə kʌpəl mil <ayy>
liv it tə ðə <fam> in ðə wəl ou, jæ
ai ǰəst wɑnə sain ə rəkɔrd dil wu
meibi bai ə haus ʌp in ðə hilz ou, jæ
haus ʌp in ðə hilz
mait nɑt bi ðə best in mai fild
bət ai ɡerənti ðət <ima> dai riəl
hwen ai ɡrou ʌp

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *