pronunciaciones

Niall Horan-Slow Hands-Pronunciación Letra Traducción

Niall Horan-Slow Hands-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Niall Horan Lyrics
“Slow Hands”

We should take this back to my place
That’s what she said right to my face
‘Cause I want you bad, yeah, I want you, baby
I’ve been thinking ‘bout it all day
And I hope you feel the same way, yeah
‘Cause I want you bad, yeah, I want you, baby

Slow, slow hands
Like sweat dripping down our dirty laundry
No, no chance
That I’m leaving here without you on me
I, I know, yeah, I already know that there ain’t no stopping
Your plans and those slow hands
Slow hands

I just wanna take my time
We could do this, baby, all night, yeah
‘Cause I want you bad
Yeah, I want you, baby

Slow, slow hands
Like sweat dripping down our dirty laundry
No, no chance
That I’m leaving here without you on me
I, I know, yeah, I already know that there ain’t no stopping
Your plans and those slow hands

Fingertips putting on a show
Got me now and I can’t say “No”
Wanna be with you all alone
Take me home, take me home
Fingertips putting on a show
Can’t you tell that I want you, baby, yeah

Slow hands
Like sweat dripping down our dirty laundry
No, no chance
That I’m leaving here without you on me
I, I know, yeah, I already know that there ain’t no stopping

Slow hands
Like sweat dripping down our dirty laundry
No, no chance
That I’m leaving here without you on me
I, I know, yeah, I already know that there ain’t no stopping
Your plans and those slow hands

Slow hands
Slow hands

#Pronunciación

nail hɔrən liriks
slou hændz

wi šəd teik ðis bæk tə mai pleis
ðæts hwʌt ši sed rait tə mai feis
kəz ai wɑnt ju bæd, jæ, ai wɑnt ju, beibi
aiv bin θiŋkiŋ baut it ɔl dei
ənd ai houp ju fil ðə seim wei, jæ
kəz ai wɑnt ju bæd, jæ, ai wɑnt ju, beibi

slou, slou hændz
laik swet dripiŋ daun auər dərti lɒndri
nou, nou čæns
ðət aim liviŋ hiər wiðaut ju ɑn mi
ai, ai nou, jæ, ai ɒlredi nou ðət ðər eint nou stɑpiŋ
jər plænz ənd ðouz slou hændz
slou hændz

ai ǰəst wɑnə teik mai taim
wi kəd də ðis, beibi, ɔl nait, jæ
kəz ai wɑnt ju bæd
jæ, ai wɑnt ju, beibi

slou, slou hændz
laik swet dripiŋ daun auər dərti lɒndri
nou, nou čæns
ðət aim liviŋ hiər wiðaut ju ɑn mi
ai, ai nou, jæ, ai ɒlredi nou ðət ðər eint nou stɑpiŋ
jər plænz ənd ðouz slou hændz

fiŋɡərtips putiŋ ɑn ə šou
ɡɑt mi nau ənd ai kænt sei nou
wɑnə bi wiθ ju ɔl əloun
teik mi houm, teik mi houm
fiŋɡərtips putiŋ ɑn ə šou
kænt ju tel ðət ai wɑnt ju, beibi, jæ

slou hændz
laik swet dripiŋ daun auər dərti lɒndri
nou, nou čæns
ðət aim liviŋ hiər wiðaut ju ɑn mi
ai, ai nou, jæ, ai ɒlredi nou ðət ðər eint nou stɑpiŋ

slou hændz
laik swet dripiŋ daun auər dərti lɒndri
nou, nou čæns
ðət aim liviŋ hiər wiðaut ju ɑn mi
ai, ai nou, jæ, ai ɒlredi nou ðət ðər eint nou stɑpiŋ
jər plænz ənd ðouz slou hændz

slou hændz
slou hændz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!