Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Nick Jonas-Say All You Want For Christmas-Shania Twain-Pronunciación Letra Traducción

Nick Jonas-Say All You Want For Christmas-Shania Twain-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Nick Jonas & Shania Twain Lyrics
“Say All You Want For Christmas”

Spill all your emotions on the table
And let me see your heart upon your sleeve
Open up your soul, I want to know exactly what you need
Say all you want for Christmas is me

I know I got this thing upon me
I don’t need no more expensive nonessential things
Cause when I kiss your lips it feels like it is everything I need
So tell me all you want for Christmas is me

So I’m gonna love you like, like it’s always Christmas Eve
I’m gonna sacrifice a selfish part of me
Cause when we’re all alone and I hold you close
Everything I’ll need
Say all you want for Christmas is me

This time of year we always get distracted
Trying to fill up all the space under the tree
So let’s take [?]
Say all you want for Christmas is me

So I’m gonna love you like, like it’s always Christmas Eve
I’m gonna sacrifice a selfish part of me
Cause when we’re all alone and I hold you close
Everything I’ll need
Say all you want for Christmas is me

You don’t need to worry baby
Cause I’m right here by you
And everyday would drive me crazy if I lost you

So I’m gonna love you like it’s always Christmas Eve
I’m gonna sacrifice a selfish part of me
Cause when we’re all alone and I hold you close
Everything I’ll need
Say all you want for Christmas
Say all you want for Christmas
Say all you want for Christmas is me

#Pronunciación de la Canción

nik ǰounəs ənd <shania> twein liriks
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs

spil ɔl jər imoušənz ɑn ðə teibəl
ənd let mi si jər hɑrt əpɑn jər sliv
oupən ʌp jər soul, ai wɑnt tə nou igzæktli hwʌt ju nid
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

ai nou ai ɡɑt ðis θiŋ əpɑn mi
ai dount nid nou mɔr ikspensiv nɑnəsenčəl θiŋz
kəz hwen ai kis jər lips it filz laik it s evriθiŋ ai nid
sou tel mi ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

sou aim ɡɑnə lʌv ju laik, laik its ɔlweiz krisməs iv
aim ɡɑnə sækrəfais ə selfiš pɑrt əv mi
kəz hwen wir ɔl əloun ənd ai hould ju klouz
evriθiŋ ail nid
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

ðis taim əv jiᵊr wi ɔlweiz ɡet distræktəd
traiiŋ tə fil ʌp ɔl ðə speis ʌndᵊr ðə tri
sou lets teik <[>? <]>
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

sou aim ɡɑnə lʌv ju laik, laik its ɔlweiz krisməs iv
aim ɡɑnə sækrəfais ə selfiš pɑrt əv mi
kəz hwen wir ɔl əloun ənd ai hould ju klouz
evriθiŋ ail nid
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

ju dount nid tə wəri beibi
kəz aim rait hiər bai ju
ənd evridei wud draiv mi kreizi if ai lɒst ju

sou aim ɡɑnə lʌv ju laik its ɔlweiz krisməs iv
aim ɡɑnə sækrəfais ə selfiš pɑrt əv mi
kəz hwen wir ɔl əloun ənd ai hould ju klouz
evriθiŋ ail nid
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!