aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Nicki Minaj-Boss Ass Bitch-PTAF-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Nicki Minaj-Boss Ass Bitch-PTAF-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Boss Ass Bitch (Remix)”
(with PTAF)

[PTAF]
I’m a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch
I’m a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch
I’m a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch
I’m a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch
I’m a boss ass

[Nicki]
Yo, I employ these niggas
They be grown men, but I little-boy these niggas
Want the cookie, so I gotta Chips Ahoy these niggas
But I never iPhone, Android these niggas
Use rubbers with ‘em, I don’t never raw these niggas
More money than em’, I’ma son all these niggas
I ain’t shopping, but it’s like I gotta store these niggas
Put em’ on time-out and never call these niggas

Pussy like girls, damn, is my pussy gay?
It’s a holiday- Play with my pussy day!
Pussy this, pussy that, pussy cakin’
Pussy ride dick like she a Jamaican
Pussy stay warm, pussy on vacation
You loose bitches need a pussy renovation
You can eat it with a pussy reservation
Pussy ‘bout to get a standing ovation

Clap, clap, clap for this pussy, nigga
But I can’t give this pussy to a pussy nigga
Aw man, slow down
I’ma give you somethin’ that you could hold down
But I can’t give you head, I’m too ill for that
I’ma make a movie still kill bill for that
‘Cause what the fuck, this ain’t Chanel, nigga, custom gown?
What the fuck, I ain’t smokin’ hot, bust me down?
You the same clown nigga that was runnin’ me down?
Now you all up in the store ‘cause you wanna be down?

I said, rule #1 to be a boss ass bitch:
Never let a clown nigga try to play you
If he play you, then rule #2:
Fuck his best friends, then make ‘em yes-men
And get a dick pic, and then you press send
And send a red heart and send a kissy face
And tell him that his friends love how your pussy tastes
And that’s rule #3, I’m the school T
My wrists look like I am a jewel thief
But that’s just ‘cause I am a boss bitch
Now macaroni cheese and grill my swordfish

Bitch, bitch, bitch, bitch
Bitch, bitch, bitch
I’m a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch
I’m a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch

If he catch my drift, he could catch my jizz
I be out in Cali runnin’ all my businesses
I be out in Cali watchin’ back my Christmas vids
Every time I fuck him, yes I tell him this is his
Look down at it, and I said, “This is big.”
And my game is so cold, I said, “This is rigged.”
Best flow in the game, this is not a lie
Tell them bitches cross they t’s and dot they I

I came back, bitches flows still boring
I said, “Damn man, go back to whoring.”
You know I still lead the league in scoring
You know I’m still bad and I’m still foreign

I’ma give bitches time to get hot
Chill out at the game, New York, nigga buck
If they actually got bars, they could rock
But if not, I’ma destroy chicks a lot
But on the real, I’m album mode
Just dropped this freestyle ‘fore these files get old
When I lay low, bitches be safe and sound
When I come back, they better not make a sound

I hear you!
When I’m back on the prowl,
You bitches better have my money
‘Cause I’m coming for you!

Uh, okay, I order rich bitch sauce
Rich bitch cold, got a rich bitch cough
Which bitch want it? I’ll go rich bitch off
‘Cause you know my style gettin’ bit ripped off!
When I’m at the restaurant, rich bitch sauce
Rich bitch cold, I got a rich bitch cough
Which bitch want it? I go rich bitch off
‘Cause you know my style gettin’ bit ripped off!
I’m a boss, I’m a boss

Ask Lil Wayne who the 5 star bitch is [2x]
Ask Lil Wayne, ask Lil Wayne
Ask Lil Wayne who the 5 star bitch is
Ask Birdman who the 5 star bitch is
Ask Young Money who the 5 star bitch is
Who the 5 star bitch is [2x]
Ask Birdman who the 5 star bitch is
Ask Lil Wayne, ask Lil Wayne
Ask Lil Wayne who the 5 star bitch is


bɒs æs bič rimiks
wiθ <ptaf>

<[ptaf]>
aim ə bɒs æs bič, bič, bič, bič, bič, bič, bič
aim ə bɒs æs bič, bič, bič, bič, bič, bič, bič
aim ə bɒs æs bič, bič, bič, bič, bič, bič, bič
aim ə bɒs æs bič, bič, bič, bič, bič, bič, bič
aim ə bɒs æs

<[nicki]>
jou, ai emplɔi ðiz <niggas>
ðei bi ɡroun men, bət ai litəlbɔi ðiz <niggas>
wɑnt ðə kuki, sou ai ɡɑtə čips əhɔi ðiz <niggas>
bət ai nevər <iphone>, ændrɔid ðiz <niggas>
jus rʌbərz wiθ <em>, ai dount nevər rɑ ðiz <niggas>
mɔr mʌni ðən <em>, <ima> sən ɔl ðiz <niggas>
ai eint šɑpiŋ, bət its laik ai ɡɑtə stɔr ðiz <niggas>
put <em> ɑn taimaut ənd nevər kɒl ðiz <niggas>

pusi laik ɡərlz, dæm, iz mai pusi ɡei?
its ə hɑlədei plei wiθ mai pusi dei!
pusi ðis, pusi ðæt, pusi <cakin>
pusi raid dik laik ši ə ǰəmeikən
pusi stei wɔrm, pusi ɑn vekeišən
ju lus bičəz nid ə pusi renəveišən
ju kən it it wiθ ə pusi rezərveišən
pusi baut tə ɡet ə stændiŋ ouveišən

klæp, klæp, klæp fər ðis pusi, <nigga>
bət ai kænt ɡiv ðis pusi tə ə pusi <nigga>
ɒ mæn, slou daun
<ima> ɡiv ju sʌmθiŋ ðət ju kəd hould daun
bət ai kænt ɡiv ju hed, aim tu il fər ðæt
<ima> meik ə muvi stil kil bil fər ðæt
kəz hwʌt ðə fək, ðis eint šənel, <nigga>, kʌstəm ɡaun?
hwʌt ðə fək, ai eint <smokin> hɑt, bəst mi daun?
ju ðə seim klaun <nigga> ðət wəz <runnin> mi daun?
nau ju ɔl ʌp in ðə stɔr kəz ju wɑnə bi daun?

ai sed, rul <#1> tə bi ə bɒs æs bič:
nevər let ə klaun <nigga> trai tə plei ju
if hi plei ju, ðen rul <#2>:
fək iz best frendz, ðen meik <em> <yes-men>
ənd ɡet ə dik pik, ənd ðen ju pres send
ənd send ə red hɑrt ənd send ə <kissy> feis
ənd tel im ðət iz frendz lʌv hau jər pusi teists
ənd ðæts rul <#3>, aim ðə skul ti
mai rists luk laik ai əm ə ǰuəl θif
bət ðæts ǰəst kəz ai əm ə bɒs bič
nau mækərouni čiz ənd ɡril mai sɔrdfiš

bič, bič, bič, bič
bič, bič, bič
aim ə bɒs æs bič, bič, bič, bič, bič, bič, bič
aim ə bɒs æs bič, bič, bič, bič, bič, bič, bič

if hi kæč mai drift, hi kəd kæč mai <jizz>
ai bi aut in kɑli <runnin> ɔl mai biznəsəz
ai bi aut in kɑli <watchin> bæk mai krisməs <vids>
evri taim ai fək im, jes ai tel im ðis iz iz
luk daun ət it, ənd ai sed, ðis iz biɡ.
ənd mai ɡeim z sou kould, ai sed, ðis iz riɡd.
best flou in ðə ɡeim, ðis iz nɑt ə lai
tel ðəm bičəz krɑs ðei tiz ənd dɑt ðei ai

ai keim bæk, bičəz flouz stil bɔriŋ
ai sed, dæm mæn, ɡou bæk tə hɔriŋ.
ju nou ai stil led ðə liɡ in skɔriŋ
ju nou aim stil bæd ənd aim stil fɔrən

<ima> ɡiv bičəz taim tə ɡet hɑt
čil aut ət ðə ɡeim, nu jɔrk, <nigga> bʌk
if ðei ækčəwəli ɡɑt bɑrz, ðei kəd rɑk
bət if nɑt, <ima> dəstrɔi čiks ə lɑt
bət ɑn ðə riəl, aim ælbəm moud
ǰəst drɑpt ðis fristail fɔr ðiz failz ɡet ould
hwen ai lei lou, bičəz bi seif ənd saund
hwen ai kəm bæk, ðei betər nɑt meik ə saund

ai hir ju!
hwen aim bæk ɑn ðə praul,
ju bičəz betər həv mai mʌni
kəz aim kʌmiŋ fər ju!

ə, oukei, ai ɔrdər rič bič sɒs
rič bič kould, ɡɑt ə rič bič kɑf
hwič bič wɑnt it? ail ɡou rič bič ɒf
kəz ju nou mai stail <gettin> bit ript ɒf!
hwen aim ət ðə restərɑnt, rič bič sɒs
rič bič kould, ai ɡɑt ə rič bič kɑf
hwič bič wɑnt it? ai ɡou rič bič ɒf
kəz ju nou mai stail <gettin> bit ript ɒf!
aim ə bɒs, aim ə bɒs

æsk lil wein hu ðə faiv stɑr bič iz <[2x]>
æsk lil wein, æsk lil wein
æsk lil wein hu ðə faiv stɑr bič iz
æsk bərdmæn hu ðə faiv stɑr bič iz
æsk jəŋ mʌni hu ðə faiv stɑr bič iz
hu ðə faiv stɑr bič iz <[2x]>
æsk bərdmæn hu ðə faiv stɑr bič iz
æsk lil wein, æsk lil wein
æsk lil wein hu ðə faiv stɑr bič iz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!