aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Nicki Minaj – Chun-Li-Pronunciación Letra Traducción

Nicki Minaj – Chun-Li-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Nicki Minaj Lyrics
“Chun-Li”

Ayo, look like I’m goin’ for a swim
Dunk on ‘em, now I’m swingin’ off the rim
Bitch ain’t comin’ off the bench
While I’m comin’ off the court fully drenched
Here, get some haterade, get ya thirst quenched
Styled on ‘em in this Burberry trench
These birds copy every word, every inch
But gang gang got the hammer and the wrench (brrr)
I pull up in that quarter milli off the lot
Oh, now she tryna be friends like I forgot
Show off my diamonds like I’m signed by the Roc (by the rock)
Ain’t pushin’ out his babies ‘til he buy the rock

Ayo, I been on, bitch, you been corn
Bentley tints on, Fendi prints on
I mean I been Storm, X-Men been formed
He keep on dialin’ Nicki like the Prince song
I-I-I been on, bitch, you been corn
Bentley tints on, Fendi prints on
Ayo, I been north, Lara been Croft
Plates say Chun-Li, drop the Benz off

Oh, I get it, huh, they paintin’ me out to be the bad guy
Well it’s the last time you gonna see a bad guy do the rap game like me

I went and copped the chopsticks, put it in my bun just to pop shit
I’m always in the top shit, box seats, bitch, fuck the gossip
How many of them coulda did it with finesse?
Now everybody like, “She really is the best”
You play checkers, couldn’t beat me playin’ chess
Now I’m about to turn around and beat my chest
Bitch, it’s King Kong, yes, it’s King Kong
Bitch, it’s King Kong, this is King Kong
Chinese ink on, Siamese links on
Call me 2 Chainz, name go ding dong
Bitch, it’s King Kong, yes, I’m King Kong
This is King Kong? Yes, Miss King Kong
In my kingdom with my Timbs on
How many championships? What? Six rings on

They need rappers like me!
They need rappers like me!
So they can get on their fucking keyboards!
And make me the bad guy, Chun-Li

Ayo, I been on, bitch, you been corn
Bentley tints on, Fendi prints on
I mean I been Storm, X-Men been formed
He keep on dialin’ Nicki like the Prince song
I-I-I been on, bitch, you been corn
Bentley tints on, Fendi prints on
Ayo, I been north, Lara been Croft
Plates say Chun-Li, drop the Benz off

I come alive, I, I’m always sky high
Designer thigh highs, it’s my lifestyle
I come alive, I, I’m always sky high
Designer thigh highs, it’s my lifestyle
I need a Mai Tai, so fuckin’ sci-fi
Gimme the password to the fuckin’ wifi

#Pronunciación de la Canción

 

niki <minaj> liriks
<chun-li>
eiou, luk laik aim ɡɔin fər ə swim
dəŋk ɑn <em>, nau aim <swingin> ɒf ðə rim
bič eint <comin> ɒf ðə benč
wail aim <comin> ɒf ðə kɔrt fuli drenčt
hiər, ɡet səm <haterade>, ɡet jɑ θərst kwenčt
staild ɑn <em> in ðis bərbəri trenč
ðiz bərdz kɑpi evri wərd, evri inč
bət ɡæŋ ɡæŋ ɡɑt ðə hæmər ənd ðə renč <brrr>
ai pul ʌp in ðət kwɔrtər mili ɒf ðə lɑt
ou, nau ši <tryna> bi frendz laik ai fərɡɑt
šou ɒf mai daiməndz laik aim saind bai ðə rɑk bai ðə rɑk
eint <pushin> aut iz beibiz til hi bai ðə rɑk
eiou, ai bin ɑn, bič, ju bin kɔrn
bentli tints ɑn, fendi prints ɑn
ai min ai bin stɔrm, <x-men> bin fɔrmd
hi kip ɑn <dialin> niki laik ðə prins sɒŋ
θri bin ɑn, bič, ju bin kɔrn
bentli tints ɑn, fendi prints ɑn
eiou, ai bin nɔrθ, lɑrə bin krɒft
pleits sei <chun-li>, drɑp ðə benz ɒf
ou, ai ɡet it, hə, ðei <paintin> mi aut tə bi ðə bæd ɡai
wel its ðə læst taim ju ɡɑnə si ə bæd ɡai də ðə ræp ɡeim laik mi
ai went ənd kɑpt ðə čɑpstiks, put it in mai bən ǰəst tə pɑp šit
aim ɔlweiz in ðə tɑp šit, bɑks sits, bič, fək ðə ɡɑsəp
hau məni əv ðəm <coulda> did it wiθ fənes?
nau evribɑdi laik, ši rili z ðə best
ju plei čekərz, kudənt bit mi <playin> čes
nau aim əbaut tə tərn əraund ənd bit mai čest
bič, its kiŋ kɒŋ, jes, its kiŋ kɒŋ
bič, its kiŋ kɒŋ, ðis iz kiŋ kɒŋ
čainiz iŋk ɑn, saiəmiz liŋks ɑn
kɒl mi tu <chainz>, neim ɡou diŋ dɒŋ
bič, its kiŋ kɒŋ, jes, aim kiŋ kɒŋ
ðis iz kiŋ kɒŋ? jes, mis kiŋ kɒŋ
in mai kiŋdəm wiθ mai timz ɑn
hau məni čæmpiənšips? hwʌt? siks riŋz ɑn
ðei nid ræpərz laik mi!
ðei nid ræpərz laik mi!
sou ðei kən ɡet ɑn ðer fʌkiŋ kibɔrdz!
ənd meik mi ðə bæd ɡai, <chun-li>
eiou, ai bin ɑn, bič, ju bin kɔrn
bentli tints ɑn, fendi prints ɑn
ai min ai bin stɔrm, <x-men> bin fɔrmd
hi kip ɑn <dialin> niki laik ðə prins sɒŋ
θri bin ɑn, bič, ju bin kɔrn
bentli tints ɑn, fendi prints ɑn
eiou, ai bin nɔrθ, lɑrə bin krɒft
pleits sei <chun-li>, drɑp ðə benz ɒf
ai kəm əlaiv, ai, aim ɔlweiz skai hai
dəzainər θai haiz, its mai laifstail
ai kəm əlaiv, ai, aim ɔlweiz skai hai
dəzainər θai haiz, its mai laifstail
ai nid ə mai tai, sou <fuckin> scifi
ɡimi ðə pæswərd tə ðə <fuckin> waifai
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!