pronunciaciones

Nicki Minaj-Regret In Your Tears-Pronunciación Letra Traducción y Video

Nicki Minaj-Regret In Your Tears-Cursos de Inglés Gratis

NICKI MINAJ LYRICS
“Regret In Your Tears”

I just wanted memories with you

Regret in your tears, know you taste ‘em
‘Cause you know I don’t chase, I replace ‘em
Don’t rush, take time, take some
I just wanted memories, tried to make some with you
You
Now I gotta erase some with you
You

Look at you now, stuck in the background
Silence right now sounds so loud
Tried to let you go, you come back ‘round
Look at you now, stuck in the background
Two seats in my two seater-er-er
Used to pull off on me, leave me hur-urt
Tryna front, but I know you do your dir-irt
Not nice, boy you know you do your dirt

Regret in your tears, know you taste ‘em
‘Cause you know I don’t chase, I replace ‘em
Don’t rush, take time, take some
I just wanted memories, tried to make some with you
You
Now I gotta erase some with you
You

Baby now you know you got nerve
I know you just wanna be heard
I’m a bad bitch, you ain’t used to that
You gon’ fuck around and make me do you bad
Used to creep, creep, with you through the back
I count up the cash and bring you the bag
I count up the racks like Serena
Plus I got that ass like Selena
And you know nah-nah-nah-nah-nah, not a bitch
That’s gon’ care, care, hold you down and love you like this
Drop down, turn around, baby show you like this
Won’t find another one to ride it like a soldier like this

Regret in your tears, know you taste ‘em
‘Cause you know I don’t chase, I replace ‘em
Don’t rush, take time, take some
I just wanted memories, tried to make some with you
You
Now I gotta erase some with you
You

Yeah, and they say big girls don’t cry
Baby I cried
The real ones don’t lie
Baby you lied
I don’t know what to do with you
Baby now I’m through with you

‘Cause you don’t even know what you just lost
You don’t even know what you just had
You don’t even know, and that’s what’s bad
Money bag long, that bitch bad
Used to lay up in them sheets, they were snow white
Now you spendin’ cold nights
You’ve been in the wrong so long
You don’t even know right
Call my line, call my line, I’m like, “Please, boy”
You just need to leave, boy
I ain’t got time for you
Just once, do somethin’ for me, boy

Regret in your tears, know you taste ‘em
‘Cause you know I don’t chase, I replace ‘em
Don’t rush, take time, take some
I just wanted memories, tried to make some with you
You
Now I gotta erase some with you
You

Tried to make some with you, you
With you, you
I tried to make some with you
I tried to make some with you
I tried to make some with you
I tried to make some with you
I tried to make some with you, baby
Make some with you
Two pickney, mi woulda make some with you
You said you would save me
You said you would save me
Hahahaha, rrrrrrrrrrrrrrrrr
Ohhhh, woooh

#Pronunciación de Nivel Avanzado

niki <minaj> liriks
riɡret in jər tirz

ai ǰəst wɒntəd meməriz wiθ ju

riɡret in jər tirz, nou ju teist <em>
kəz ju nou ai dount čeis, ai ripleis <em>
dount rəš, teik taim, teik sʌm
ai ǰəst wɒntəd meməriz, traid tə meik səm wiθ ju
ju
nau ai ɡɑtə ireis səm wiθ ju
ju

luk ət ju nau, stək in ðə bækɡrɑwnd
sailəns rait nau saundz sou laud
traid tə let ju ɡou, ju kəm bæk raund
luk ət ju nau, stək in ðə bækɡrɑwnd
tu sits in mai tu <seater-er-er>
just tə pul ɒf ɑn mi, liv mi <hur-urt>
<tryna> frənt, bət ai nou ju də jər <dir-irt>
nɑt nais, bɔi ju nou ju də jər dərt

riɡret in jər tirz, nou ju teist <em>
kəz ju nou ai dount čeis, ai ripleis <em>
dount rəš, teik taim, teik sʌm
ai ǰəst wɒntəd meməriz, traid tə meik səm wiθ ju
ju
nau ai ɡɑtə ireis səm wiθ ju
ju

beibi nau ju nou ju ɡɑt nərv
ai nou ju ǰəst wɑnə bi hərd
aim ə bæd bič, ju eint just tə ðæt
ju <gon> fək əraund ənd meik mi də ju bæd
just tə krip, krip, wiθ ju θru ðə bæk
ai kaunt ʌp ðə kæš ənd briŋ ju ðə bæɡ
ai kaunt ʌp ðə ræks laik <serena>
pləs ai ɡɑt ðət æs laik səlinə
ənd ju nou <nah-nah-nah-nah-nah>, nɑt ə bič
ðæts <gon> ker, ker, hould ju daun ənd lʌv ju laik ðis
drɑp daun, tərn əraund, beibi šou ju laik ðis
wount faind ənʌðᵊr wʌn tə raid it laik ə soulǰə laik ðis

riɡret in jər tirz, nou ju teist <em>
kəz ju nou ai dount čeis, ai ripleis <em>
dount rəš, teik taim, teik sʌm
ai ǰəst wɒntəd meməriz, traid tə meik səm wiθ ju
ju
nau ai ɡɑtə ireis səm wiθ ju
ju

jæ, ənd ðei sei biɡ ɡərlz dount krai
beibi ai kraid
ðə riəl wʌnz dount lai
beibi ju laid
ai dount nou hwʌt tə də wiθ ju
beibi nau aim θru wiθ ju

kəz ju dount ivən nou hwʌt ju ǰəst lɒst
ju dount ivən nou hwʌt ju ǰəst hæd
ju dount ivən nou, ənd ðæts hwʌts bæd
mʌni bæɡ lɔŋ, ðət bič bæd
just tə lei ʌp in ðəm šits, ðei wər snou wait
nau ju <spendin> kould naits
juv bin in ðə rɒŋ sou lɔŋ
ju dount ivən nou rait
kɒl mai lain, kɒl mai lain, aim laik, pliz, bɔi
ju ǰəst nid tə liv, bɔi
ai eint ɡɑt taim fər ju
ǰəst wəns, də sʌmθiŋ fər mi, bɔi

riɡret in jər tirz, nou ju teist <em>
kəz ju nou ai dount čeis, ai ripleis <em>
dount rəš, teik taim, teik sʌm
ai ǰəst wɒntəd meməriz, traid tə meik səm wiθ ju
ju
nau ai ɡɑtə ireis səm wiθ ju
ju

traid tə meik səm wiθ ju, ju
wiθ ju, ju
ai traid tə meik səm wiθ ju
ai traid tə meik səm wiθ ju
ai traid tə meik səm wiθ ju
ai traid tə meik səm wiθ ju
ai traid tə meik səm wiθ ju, beibi
meik səm wiθ ju
tu pikni, mi <woulda> meik səm wiθ ju
ju sed ju wud seiv mi
ju sed ju wud seiv mi
<hahahaha>, <rrrrrrrrrrrrrrrrr>
<ohhhh>, <woooh>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!