aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Nirvana-Smells Like Teen Spirit-Pronunciación Letra Traducción y Video

Nirvana-Smells Like Teen Spirit-Como Aprender a Cantarla

NIRVANA LYRICS
“Smells Like Teen Spirit”

Load up on guns, bring your friends
It’s fun to lose and to pretend
She’s over bored and self assured
Oh no, I know a dirty word

Hello, hello, hello, how low? [x3]
Hello, hello, hello!

With the lights out, it’s less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto
An albino
A mosquito
My libido
Yeah, hey, yay

I’m worse at what I do best
And for this gift I feel blessed
Our little group has always been
And always will until the end

Hello, hello, hello, how low? [x3]
Hello, hello, hello!

With the lights out, it’s less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto
An albino
A mosquito
My libido
Yeah, hey, yay

And I forget just why I taste
Oh yeah, I guess it makes me smile
I found it hard, it’s hard to find
Oh well, whatever, never mind

Hello, hello, hello, how low? [x3]
Hello, hello, hello!

With the lights out, it’s less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto
An albino
A mosquito
My libido

A denial! [x9]

#Pronunciación de Nivel Avanzado

nirvɑnə liriks
smelz laik tin spirət

loud ʌp ɑn ɡənz, briŋ jər frendz
its fən tə luz ənd tə pritend
šiz ouvᵊr bɔrd ənd self əšurd
ou nou, ai nou ə dərti wərd

həlou, həlou, həlou, hau lou? <[x3]>
həlou, həlou, həlou!

wiθ ðə laits aut, its les deinǰərəs
hiər wi ər nau, entərtein əz
ai fil stupəd ənd kənteiǰəs
hiər wi ər nau, entərtein əz
ə məlɑtou
ən ælbainou
ə məskitou
mai ləbidou
jæ, hei, jei

aim wərs ət hwʌt ai də best
ənd fər ðis ɡift ai fil blest
auər litəl ɡrup həz ɔlweiz bin
ənd ɔlweiz wəl ʌntil ði end

həlou, həlou, həlou, hau lou? <[x3]>
həlou, həlou, həlou!

wiθ ðə laits aut, its les deinǰərəs
hiər wi ər nau, entərtein əz
ai fil stupəd ənd kənteiǰəs
hiər wi ər nau, entərtein əz
ə məlɑtou
ən ælbainou
ə məskitou
mai ləbidou
jæ, hei, jei

ənd ai fərɡet ǰəst wai ai teist
ou jæ, ai ɡes it meiks mi smail
ai faund it hɑrd, its hɑrd tə faind
ou wel, hwʌtevᵊr, nevər maind

həlou, həlou, həlou, hau lou? <[x3]>
həlou, həlou, həlou!

wiθ ðə laits aut, its les deinǰərəs
hiər wi ər nau, entərtein əz
ai fil stupəd ənd kənteiǰəs
hiər wi ər nau, entərtein əz
ə məlɑtou
ən ælbainou
ə məskitou
mai ləbidou

ə dənaiəl! <[x9]>