Niykee Heaton-Bad Intentions-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Niykee Heaton-Bad Intentions-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Bad Intentions (Remix)”
(feat. Migos)

[Verse 1 – Niykee Heaton:]
This is the face I wear treading the riptide
Abysmal oceans where good girls go to die
I wanna love somebody
Wanna feel their love on me
But after everything I still believe in true love
Not being able to find it
Damn it tears me up
And I know it’s my fault
I know it’s my fault
Let’s take a trip, ten thousand miles above the clouds
We can stay up here until we figure it out
I don’t wanna go home
Don’t wanna be alone, be alone

[Chorus – Niykee Heaton:]
I got some damn bad intentions
I got some damn bad intentions
I got some secrets I forgot to mention
Haven’t learned my lesson
I got some damn bad intentions
I got some damn bad intentions
I got some secrets I forgot to mention
Haven’t learned my lesson

[Verse 2 – Quavo:]
I’m loving all the flaws, I’m loving all the flaws
I got bad intentions, don’t pay attention
Cause I be on my dogs
I done traveled like ten thousand miles
Looking for someone to match my style
It always end up not working out
Cause they not ready for my lifestyle
Is you the one I can talk too?
Is you the one I can call boo?
Cause baby, I think I deserve you
I promise I’m never gon doubt you
I know you’re tired of me, know you’re tired of me
One more chance, I’m a make you proud of me
I’ll never give our love away, baby
Even if it’s going down, down, down

[Chorus]

[Verse 3 – Takeoff:]
Takeoff
I got some bad intentions
Got some secrets that I forgot to mention
Baby, listen up
We been through pain but been through
But we promised to always tell how we feel
When it get hot, we get cooler
Put the past behind us, move on to the future
We listen to rumors made up by computers
You show me the best of your… like a tutor
Deep down inside, I really wanna tell ya
When I pray for me, I pray we stay together
Show me your emotions, tell me all your feelings
Don’t be scared to tell me whatever
I make mistakes, you make mistakes
You know that we can’t be mad forever
And I didn’t like that little game we played
I know that we gon get better
From the first time I met you, knew that you were special
Told you to hold me down and never let up
When I had to sit down, you was writing letters
You told me to think about us, don’t be selfish
Lay on your back, give it to me, I need it
I didn’t have bad intentions when I cheated
Put your head on my shoulder like it’s Tempur-Pedic
With no doubt, you know I got her back, I won’t leave her

[Bridge – Niykee Heaton:]
I know we’ve made a graveyard of this all
I know I don’t feel too sober now
I wanna lie awake with your black soul
Count your fears if you let me

[Chorus – Niykee Heaton:]
Baby, I just want your damn bad intentions
I got some damn bad intentions
I got some secrets I forgot to mention
Haven’t learned my lesson
I got some damn bad intentions
I got some damn bad intentions
I got some secrets I forgot to mention
Haven’t learned my lesson


bæd intenčənz rimiks
fit. <migos>

<[verse> wʌn <niykee> hitən: <]>
ðis iz ðə feis ai wer trediŋ ðə riptaid
əbizməl oušənz hweᵊr ɡud ɡərlz ɡou tə dai
ai wɑnə lʌv sʌmbɑdi
wɑnə fil ðer lʌv ɑn mi
bət æftər evriθiŋ ai stil bəliv in tru lʌv
nɑt biiŋ eibəl tə faind it
dæm it tirz mi ʌp
ənd ai nou its mai fɒlt
ai nou its mai fɒlt
lets teik ə trip, ten θauzənd mailz əbʌv ðə klaudz
wi kən stei ʌp hiər ʌntil wi fiɡjər it aut
ai dount wɑnə ɡou houm
dount wɑnə bi əloun, bi əloun

<[chorus> <niykee> hitən: <]>
ai ɡɑt səm dæm bæd intenčənz
ai ɡɑt səm dæm bæd intenčənz
ai ɡɑt səm sikrəts ai fərɡɑt tə menšən
hævənt lərnd mai lesən
ai ɡɑt səm dæm bæd intenčənz
ai ɡɑt səm dæm bæd intenčənz
ai ɡɑt səm sikrəts ai fərɡɑt tə menšən
hævənt lərnd mai lesən

<[verse> tu <quavo>: <]>
aim lʌviŋ ɔl ðə flɒz, aim lʌviŋ ɔl ðə flɒz
ai ɡɑt bæd intenčənz, dount pei ətenšən
kəz ai bi ɑn mai dɑɡz
ai dən trævəld laik ten θauzənd mailz
lukiŋ fər sʌmwən tə mæč mai stail
it ɔlweiz end ʌp nɑt wərkiŋ aut
kəz ðei nɑt redi fər mai laifstail
iz ju ðə wʌn ai kən tɔk tu?
iz ju ðə wʌn ai kən kɒl bu?
kəz beibi, ai θiŋk ai dəzərv ju
ai prɑməs aim nevər <gon> daut ju
ai nou jər taiərd əv mi, nou jər taiərd əv mi
wʌn mɔr čæns, aim ə meik ju praud əv mi
ail nevər ɡiv auər lʌv əwei, beibi
ivən if its ɡouiŋ daun, daun, daun

<[chorus]>

<[verse> θri teikɒf: <]>
teikɒf
ai ɡɑt səm bæd intenčənz
ɡɑt səm sikrəts ðət ai fərɡɑt tə menšən
beibi, lisən ʌp
wi bin θru pein bət bin θru
bət wi prɑməst tə ɔlweiz tel hau wi fil
hwen it ɡet hɑt, wi ɡet kulər
put ðə pæst bəhaind əz, muv ɑn tə ðə fjučər
wi lisən tə rumərz meid ʌp bai kəmpjutərz
ju šou mi ðə best əv jər… laik ə tutər
dip daun insaid, ai rili wɑnə tel jɑ
hwen ai prei fər mi, ai prei wi stei təɡeðər
šou mi jər imoušənz, tel mi ɔl jər filiŋz
dount bi skerd tə tel mi hwʌtevᵊr
ai meik misteiks, ju meik misteiks
ju nou ðət wi kænt bi mæd fərevər
ənd ai didənt laik ðət litəl ɡeim wi pleid
ai nou ðət wi <gon> ɡet betər
frəm ðə fərst taim ai met ju, nu ðət ju wər spešəl
tould ju tə hould mi daun ənd nevər let ʌp
hwen ai həd tə sit daun, ju wəz raitiŋ letərz
ju tould mi tə θiŋk əbaut əz, dount bi selfiš
lei ɑn jər bæk, ɡiv it tə mi, ai nid it
ai didənt həv bæd intenčənz hwen ai čitəd
put jər hed ɑn mai šouldə laik its <tempur-pedic>
wiθ nou daut, ju nou ai ɡɑt hər bæk, ai wount liv hər

<[bridge> <niykee> hitən: <]>
ai nou wiv meid ə ɡreivjɑrd əv ðis ɔl
ai nou ai dount fil tu soubə nau
ai wɑnə lai əweik wiθ jər blæk soul
kaunt jər firz if ju let mi

<[chorus> <niykee> hitən: <]>
beibi, ai ǰəst wɑnt jər dæm bæd intenčənz
ai ɡɑt səm dæm bæd intenčənz
ai ɡɑt səm sikrəts ai fərɡɑt tə menšən
hævənt lərnd mai lesən
ai ɡɑt səm dæm bæd intenčənz
ai ɡɑt səm dæm bæd intenčənz
ai ɡɑt səm sikrəts ai fərɡɑt tə menšən
hævənt lərnd mai lesən

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!