aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

No Broken Hearts-Bebe Rexha-Nicki Minaj-Pronunciación Letra y Video

No Broken Hearts-Bebe Rexha-Nicki Minaj-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

BEBE REXHA LYRICS
“No Broken Hearts”
(feat. Nicki Minaj)

[Bebe Rexha (Nicki Minaj):]
Oh baby, oh baby I know that you’ve been hurting
(This is a star studded collaboration)
Oh baby, oh baby I know that you’ve been hurting
(I’m Nicki Minaj, that’s Bebe, let’s go)

[Bebe Rexha:]
No broken hearts in the club, no tears in the club
Cause we gon get it poppin’ tonight
No broken hearts in the club, more drinks pour it up
Cause we gon get it poppin’ tonight

We going straight to Miami
Hop on a plane don’t need no plans
Shining so hard like a Grammy
Forget all the players what they did
We gonna be buying the drinks, we gonna be buying the drinks
Line up the bottles, line up the models, we gonna forget everything

Oh ain’t nobody going home, you know what you came for
To dance off the pain, don’t feel a thing, just feel the champagne
If you’re feeling lonely, baby let me hear you sing

No broken hearts in the club, no tears in the club
Cause we gon get it poppin’ tonight
No broken hearts in the club, more drinks pour it up
Cause we gon get it poppin’ tonight
We only got one life, so let’s go hard till the day we die
No broken hearts in the club, more drinks pour it up
Cause we gon get it poppin’ tonight

We gonna do it real biggie
Sky is the limit in this town
We taking over the city
We too high to bring us down
We gonna do what we do, we gonna do what we do
Three in the morning, four in the morning, meet you for eggs in the morning

Oh ain’t nobody going home, you know what you came for
To dance off the pain, don’t feel no shame, just feel the champagne
If you’re feeling lonely, baby let me hear you sing

No broken hearts in the club, no tears in the club
Cause we gon get it poppin’ tonight
No broken hearts in the club, more drinks pour it up
Cause we gon get it poppin’ tonight
We only got one life, so let’s go hard till the day we die
No broken hearts in the club, more drinks pour it up
Cause we gon get it poppin’ tonight

[Nicki Minaj:]
Ay yo Bebe, anybody hating need pee pee
Sip a little mix, pop pills till I’m sleepy
I’m the one that bust it open out in Waikiki
Pull up in the Ghost I’m creepy
They don’t want beef we proved it
Niggas better keep it on wax like a Q-tip
Keep his dick wetter than the cruise ship
Flower than a tulip, flyer than your new bitch
I do’s it, yup I’m up two zip
Girls is my sons I’m giving them milf tease
They be sweating me headbands and gym tees
Like bad knees on Dirk Nowitzki
It is going down like M. Lewinsky
Wrist freeze yep my wrist on pink skis
Ring finger be shitting on my pinky’s
Make em mad aww man I got them hating bad
Blood clot money green like Jamaican flags

[Bebe Rexha:]
No broken hearts in the club, no tears in the club
Cause we gon get it poppin’ tonight
No broken hearts in the club, more drinks pour it up
Cause we gon get it poppin’ tonight
We only got one life, so let’s go hard till the day we die
No broken hearts in the club, more drinks pour it up
Cause we gon get it poppin’ tonight

#Pronunciación de Nivel Básico

Oh beibi, oh beibi ai nou dad yuv bin jorten
(Dis is a estar esteded kalaboreishon)
Oh beibi, oh beibi ai nou dad yuv bin jorten
(Aim Niki Minash, dads Bibi, lets gou)
Nou brouken jarts in de clab, nou tirs in de clab
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Nou brouken jarts in de clab, mor drinks poret ap
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Bui goen estreit tu maiami
Jap on a plein dont nid nou plens
Shainen so jard laik a grami
Forget ol de pleyers buat dei did
Bui gona bi bain de drinks, bui gona bi bain de drinks
Lain ap de badols, lain ap de models, bui gona forget ebrizen
Oh eint noubadi goen jom, yu nou buat yu keim for
Tu dens af de pein, dont fil no sheim, yost fil de shampein
If yor filen lonli, beibi let mi jir yu sin
Nou brouken jarts in de clab, nou tirs in de clab
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Nou brouken jarts in de clab, mor drinks poret ap
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Bui onli gat guan laif, so lets gou jard til de dei bui dai
Nou brouken jarts in de clab, mor drinks poret ap
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Bui gona duet rial bigi
Eskai is de limet is dis taun
Bui token ouver de sidi
Bui tu jai tu brain as daun
Bui gona du buat bui du, bui gona du buat bui du
Tri in de mornen, for in de mornen, mit yu for egs in de mornen
Oh eint noubadi goen jom, yu nou buat yu keim for
Tu dens af de pein, dont fil no sheim, yost fil de shampein
If yor filen lonli, beibi let mi jir yu sin
Nou brouken jarts in de clab, nou tirs in de clab
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Nou brouken jarts in de clab, mor drinks poret ap
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Bui onli gat guan laif, so lets gou jard til de dei bui dai
Nou brouken jarts in de clab, mor drinks poret ap
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Ai yo Bibi, enibadi jeiden nid pi pi
Saip a lirol mix, pap pils til aim eslipi
Aim de guan dad basdet oupen aut in buaikiki
Pal ap in de goust aim cripi
Dei dont buant bif bui prouvet
Nigas beder kipet on buax laik a kiu tip
Kip jis dik bueder dan de crus ship
Flauer dan a tulep, flaier dan yor niu bich
Ai duset, yap aim ap tu zaip
Gerls is mai sons aim given dem mailf tis
Dei bi suiden mi jedbens an yim tis
Laik bad nis on derk nevetzki
Et is goen daun laim em luenski
Brest frizi yep mai brest on pink eskais
Ring finger bi sheden on mai pinkis
Meik em mad ou man ai gat dem jeiden bad
Blod clot mani grin laik yameican flags
Nou brouken jarts in de clab, nou tirs in de clab
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Nou brouken jarts in de clab, mor drinks poret ap
Kos bui gon gedet poupen tunaig
Bui onli gat guan laif, so lets gou jard til de dei bui dai
Nou brouken jarts in de clab, mor drinks poret ap
Kos bui gon gedet poupen tunaig

#Pronunciación de Nivel Intermedio

bibi <rexha> liriks
nou broukən hɑrts
fit. niki <minaj>

<[bebe> <rexha> niki <minaj>: <]>
ou beibi, ou beibi ai nou ðət juv bin hərtiŋ
ðis iz ə stɑr stʌdəd kəlæbəreišən
ou beibi, ou beibi ai nou ðət juv bin hərtiŋ
aim niki <minaj>, ðæts bibi, lets ɡou

<[bebe> <rexha>: <]>
nou broukən hɑrts in ðə kləb, nou tirz in ðə kləb
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait
nou broukən hɑrts in ðə kləb, mɔr driŋks pɔr it ʌp
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait

wi ɡouiŋ streit tə majæmi
hɑp ɑn ə plein dount nid nou plænz
šainiŋ sou hɑrd laik ə ɡræmi
fərɡet ɔl ðə pleiᵊrz hwʌt ðei did
wi ɡɑnə bi baiiŋ ðə driŋks, wi ɡɑnə bi baiiŋ ðə driŋks
lain ʌp ðə bɑtəlz, lain ʌp ðə mɑdəlz, wi ɡɑnə fərɡet evriθiŋ

ou eint noubədi ɡouiŋ houm, ju nou hwʌt ju keim fɔr
tə dæns ɒf ðə pein, dount fil ə θiŋ, ǰəst fil ðə šæmpein
if jər filiŋ lounli, beibi let mi hir ju siŋ

nou broukən hɑrts in ðə kləb, nou tirz in ðə kləb
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait
nou broukən hɑrts in ðə kləb, mɔr driŋks pɔr it ʌp
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait
wi ounli ɡɑt wʌn laif, sou lets ɡou hɑrd til ðə dei wi dai
nou broukən hɑrts in ðə kləb, mɔr driŋks pɔr it ʌp
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait

wi ɡɑnə də it riəl biɡi
skai z ðə limət in ðis taun
wi teikiŋ ouvᵊr ðə siti
wi tu hai tə briŋ əz daun
wi ɡɑnə də hwʌt wi du, wi ɡɑnə də hwʌt wi du
θri in ðə mɔrniŋ, fɔr in ðə mɔrniŋ, mit ju fər eɡz in ðə mɔrniŋ

ou eint noubədi ɡouiŋ houm, ju nou hwʌt ju keim fɔr
tə dæns ɒf ðə pein, dount fil nou šeim, ǰəst fil ðə šæmpein
if jər filiŋ lounli, beibi let mi hir ju siŋ

nou broukən hɑrts in ðə kləb, nou tirz in ðə kləb
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait
nou broukən hɑrts in ðə kləb, mɔr driŋks pɔr it ʌp
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait
wi ounli ɡɑt wʌn laif, sou lets ɡou hɑrd til ðə dei wi dai
nou broukən hɑrts in ðə kləb, mɔr driŋks pɔr it ʌp
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait

<[nicki> <minaj>: <]>
ei jou bibi, enibədi heitiŋ nid pi pi
sip ə litəl miks, pɑp pilz til aim slipi
aim ðə wʌn ðət bəst it oupən aut in waikiki
pul ʌp in ðə ɡoust aim kripi
ðei dount wɑnt bif wi pruvd it
<niggas> betər kip it ɑn wæks laik ə <q-tip>
kip iz dik wetər ðən ðə kruz šip
flauər ðən ə tuləp, flaiər ðən jər nu bič
ai duz it, jəp aim ʌp tu zip
ɡərlz iz mai sənz aim ɡiviŋ ðəm <milf> tiz
ðei bi swetiŋ mi hedbændz ənd ǰim tiz
laik bæd niz ɑn dərk <nowitzki>
it s ɡouiŋ daun laik em. luinski
rist friz jep mai rist ɑn piŋk skiz
riŋ fiŋɡər bi šitiŋ ɑn mai piŋkiiz
meik em mæd <aww> mæn ai ɡɑt ðəm heitiŋ bæd
bləd klɑt mʌni ɡrin laik ǰəmeikən flæɡz

<[bebe> <rexha>: <]>
nou broukən hɑrts in ðə kləb, nou tirz in ðə kləb
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait
nou broukən hɑrts in ðə kləb, mɔr driŋks pɔr it ʌp
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait
wi ounli ɡɑt wʌn laif, sou lets ɡou hɑrd til ðə dei wi dai
nou broukən hɑrts in ðə kləb, mɔr driŋks pɔr it ʌp
kəz wi <gon> ɡet it <poppin> tənait