Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

No Doubt – Underneath It All-Pronunciación Letra Traducción

No Doubt – Underneath It All-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

No Doubt Lyrics
“Underneath It All”
(feat. Lady Saw)

Hey, you don’t have to forget
Just remember this Sunday, alright

There’s times when I want something more
Someone more like me
There’s times when this dress rehearsal
Seems incomplete
But, you see the colors in me like no one else
And behind your dark glasses you’re
You’re something else

You’re really lovely
Underneath it all
You want to love me
Underneath it all
I’m really lucky
Underneath it all
You’re really lovely

You know some real bad tricks
And you need some discipline
But, lately you’ve been trying real hard
And giving me your best
And, you give me the most gorgeous sleep
That I’ve ever had
And when it’s really bad
I guess it’s not that bad

You’re really lovely
Underneath it all
You want to love me
Underneath it all
I’m really lucky
Underneath it all
You’re really lovely

So many moons that we have seen
Stumbling back next to me
I’ve seen right through and underneath
And you make me better
I’ve seen right through and underneath
And you make me better
Better… better

[Lady Saw:]
For real
‘Cause underneath it all
You are my real Prince Charming
Like the heat from the fire
You were always burnin’
Any time you’re around
My body keeps calling
For your touch
Your kisses and your sweet romancin’
There’s another side of you
And this a woman you adore
Aside from your temper
Everything else secure
Oh you’re good for me, baby
Of that I’m sure
‘Cause over and over again
Me want more

[Gwen:]
You’ve used up all your coupons
And all you’ve got left is me
And somehow I’m full of forgiveness
I guess it’s meant to be

You’re really lovely
Underneath it all
You want to love me
Underneath it all
I’m really lucky
Underneath it all
You’re really lovely

You’re really lovely
Underneath it all
You want to love me
Underneath it all
And I really love you
Underneath it all
And you’re really lovely

Underneath it all
Underneath it all
Underneath it all
Underneath it all

#Pronunciación de la Canción

nou daut liriks
ʌndərniθ it ɔl
fit. leidi sɔ
hei, ju dount həv tə fərɡet
ǰəst rəmembər ðis sʌndei, ɒlrait
ðerz taimz hwen ai wɑnt sʌmθiŋ mɔr
sʌmwən mɔr laik mi
ðerz taimz hwen ðis dres rəhərsəl
simz inkəmplit
bʌt, ju si ðə kʌlərz in mi laik nou wʌn els
ənd bəhaind jər dɑrk ɡlæsəz jər
jər sʌmθiŋ els
jər rili lʌvli
ʌndərniθ it ɔl
ju wɑnt tə lʌv mi
ʌndərniθ it ɔl
aim rili lʌki
ʌndərniθ it ɔl
jər rili lʌvli
ju nou səm riəl bæd triks
ənd ju nid səm disəplən
bʌt, leitli juv bin traiiŋ riəl hɑrd
ənd ɡiviŋ mi jər best
ænd, ju ɡiv mi ðə moust ɡɔrǰəs slip
ðət aiv evᵊr hæd
ənd hwen its rili bæd
ai ɡes its nɑt ðæt bæd
jər rili lʌvli
ʌndərniθ it ɔl
ju wɑnt tə lʌv mi
ʌndərniθ it ɔl
aim rili lʌki
ʌndərniθ it ɔl
jər rili lʌvli
sou meni munz ðət wi həv sin
stʌmbəliŋ bæk nekst tə mi
aiv sin rait θru ənd ʌndərniθ
ənd ju meik mi betər
aiv sin rait θru ənd ʌndərniθ
ənd ju meik mi betər
betər… betər
<[lady> sɔ: <]>
fər riəl
kəz ʌndərniθ it ɔl
ju ər mai riəl prins čɑrmiŋ
laik ðə hit frəm ðə faiər
ju wər ɔlweiz <burnin>
eni taim jər əraund
mai bɑdi kips kɒliŋ
fər jər təč
jər kisəz ənd jər swit <romancin>
ðerz ənʌðᵊr said əv ju
ənd ðis ə wumən ju ədɔr
əsaid frəm jər tempər
evriθiŋ els sikjur
ou jər ɡud fər mi, beibi
əv ðət aim šur
kəz ouvᵊr ənd ouvᵊr əɡen
mi wɑnt mɔr
<[gwen>: <]>
juv juzd ʌp ɔl jər kupɒnz
ənd ɔl juv ɡɑt left s mi
ənd sʌmhɑw aim ful əv fərɡivnəs
ai ɡes its ment tə bi
jər rili lʌvli
ʌndərniθ it ɔl
ju wɑnt tə lʌv mi
ʌndərniθ it ɔl
aim rili lʌki
ʌndərniθ it ɔl
jər rili lʌvli
jər rili lʌvli
ʌndərniθ it ɔl
ju wɑnt tə lʌv mi
ʌndərniθ it ɔl
ənd ai rili lʌv ju
ʌndərniθ it ɔl
ənd jər rili lʌvli
ʌndərniθ it ɔl
ʌndərniθ it ɔl
ʌndərniθ it ɔl
ʌndərniθ it ɔl
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!