como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

No Freedom-Dido-Pronunciación Letra y Video

No Freedom-Dido-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

DIDO LYRICS
“No Freedom”

Take it by your silence
That I’m free to walk out the door
By the look in your eyes I can tell
You don’t think I’ll be back for more

Try to think of the world
Where you could stay and these safe hands could go
Take your heart above the water
Wherever I choose to go

No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love

Even when you don’t see me
Even when you don’t hear
I’ll be flying low below the sun
And you’ll feel it all out here

No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love

No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love

Standing here in silence
The world in front of me
Holding you in my hand
And seeing as you’d see

No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love
No freedom without love

#Pronunciación de Nivel Básico

Teiket bai yor sailens
Dad aim fri tu buok aut de dor
Bai de luk in yor ais ai ken tel
Yu dont zink ail bi bak for mor
Trai tu zink of de buorl
Buer yu kud estei an dis seif jends kud gou
Teik yor jart abav de buader
Buerever ai chus tu gou
Nou lav buidaut fridom
Nou lav buidaut fridom
Nou lav buidaut fridom
Nou fridom buidaut lav
Iven buen yu dont si mi
Iven buen yu dont jer
Ail bi flain lou bilou de san
An yul filet ol aut jir
Nou lav buidaut fridom
Nou lav buidaut fridom
Nou lav buidaut fridom
Nou fridom buidaut lav
Nou lav buidaut fridom
Nou lav buidaut fridom
Nou lav buidaut fridom
Nou fridom buidaut lav
Estenden jir in sailens
De buorl in front of mi
Jolden yu in mai jend
An siin as yud si
Nou lav buidaut fridom
Nou lav buidaut fridom
Nou lav buidaut fridom
Nou fridom buidaut lav
Nou fridom buidaut lav

#Pronunciación de Nivel Intermedio

daidou liriks
nou fridəm

teik it bai jər sailəns
ðət aim fri tə wɑk aut ðə dɔr
bai ðə luk in jər aiz ai kən tel
ju dount θiŋk ail bi bæk fər mɔr

trai tə θiŋk əv ðə wərld
hweᵊr ju kəd stei ənd ðiz seif hændz kəd ɡou
teik jər hɑrt əbʌv ðə wɒtər
werevər ai čuz tə ɡou

nou lʌv wiðaut fridəm
nou lʌv wiðaut fridəm
nou lʌv wiðaut fridəm
nou fridəm wiðaut lʌv

ivən hwen ju dount si mi
ivən hwen ju dount hir
ail bi flaiiŋ lou bəlou ðə sən
ənd jul fil it ɔl aut hiər

nou lʌv wiðaut fridəm
nou lʌv wiðaut fridəm
nou lʌv wiðaut fridəm
nou fridəm wiðaut lʌv

nou lʌv wiðaut fridəm
nou lʌv wiðaut fridəm
nou lʌv wiðaut fridəm
nou fridəm wiðaut lʌv

stændiŋ hiər in sailəns
ðə wərld in frənt əv mi
houldiŋ ju in mai hænd
ənd siiŋ əz jud si

nou lʌv wiðaut fridəm
nou lʌv wiðaut fridəm
nou lʌv wiðaut fridəm
nou fridəm wiðaut lʌv
nou fridəm wiðaut lʌv