NØ-NO-Meghan Trainor-Pronunciación Letra y Video

NØ-NO-Meghan Trainor-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

MEGHAN TRAINOR LYRICS
“NØ”

I think it’s so cute and I think it’s so sweet
How you let your friends encourage you to try and talk to me
But let me stop you there, oh, before you speak
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

My name is “No”
My sign is “No”
My number is “No”
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

My name is “No”
My sign is “No”
My number is “No”
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

First you gonna say
You ain’t runnin’ game,
Thinkin’ I’m believing every word
Call me beautiful,
So original,
Telling me I’m not like other girls

I was in my zone
Before you came along,
Now I’m thinking maybe you should go
Blah, blah, blah,
I be like “Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

All my ladies, listen up
If that boy ain’t giving up
Lick your lips and swing your hips
Girl, all you gotta say is…

My name is “No”
My sign is “No”
My number is “No”
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

My name is “No”
My sign is “No”
My number is “No”
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

Thank you in advance,
I don’t wanna dance (nope)
I don’t need your hands all over me
If I want a man,
Then I’mma get a man
But it’s never my priority

I was in my zone,
Before you came along,
Don’t want you to take this personal
Blah, blah, blah,
I be like “Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

All my ladies, listen up
If that boy ain’t giving up
Lick your lips and swing your hips
Girl, all you gotta say is…

My name is “No”
My sign is “No”
My number is “No”
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

My name is “No”
My sign is “No”
My number is “No”
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling
(“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”)

I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling
(“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”)

All my ladies, listen up
If that boy ain’t giving up
Lick your lips and swing your hips
Girl, all you gotta say is…

My name is “No”
My sign is “No”
My number is “No”
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

My name is “No”
My sign is “No”
My number is “No”
You need to let it go
You need to let it go
Need to let it go
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”

I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling untouchable, untouchable
I’m feeling
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”, “No”

#Pronunciación de Nivel Básico

Ai zink its so kiut an ai zink its so suit
Jau yu let yor frens inkorech yu tu trai an tok tu mi
Bat let mi estap yu der, oh, bifor yu espik
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Mai neim is nou
Mai sain is nou
Mai namber is nou
Yu nid tu ledet gou
Yu nid tu ledet gou
Nid tu ledet gou
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Mai neim is nou
Mai sain is nou
Mai namber is nou
Yu nid tu ledet gou
Yu nid tu ledet gou
Nid tu ledet gou
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Ferst yu gana sei yu eint ranin geim, zinken aim beliven ebri buord
Kol mi biudifol, so oriyinal, tel mi aim nat laik oder gerls
Ai buas in mai zoun bifor yu keim alon, nau aim zinken meibi yu shud gou
Bla, bla, bla, ai bi laik na tu de a tu de nou, nou, nou
Ol mai leidis lisen ap
If dad boi eint given ap
Lik yor leps an suin yor jips
Gerl ol yu gada sei is
Mai neim is nou
Mai sain is nou
Mai namber is nou
Yu nid tu ledet gou
Yu nid tu ledet gou
Nid tu ledet gou
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Mai neim is nou
Mai sain is nou
Mai namber is nou
Yu nid tu ledet gou
Yu nid tu ledet gou
Nid tu ledet gou
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Zenk yu in advens, ai dont buana dens (nop)
Ai dont nid yor jends ol ouver mi
If ai buant a man, den aima get a man
Bat its never mai praioredi
Ai buas in mai zoun bifor yu keim alon, dont buant yu tu teik dis personal
Bla, bla, bla, ai bi laik na tu de a tu de nou, nou, nou
Ol mai leidis lisen ap
If dad boi eint given ap
Lik yor leps an suin yor jips
Gerl ol yu gada sei is
Mai neim is nou
Mai sain is nou
Mai namber is nou
Yu nid tu ledet gou
Yu nid tu ledet gou
Nid tu ledet gou
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Mai neim is nou
Mai sain is nou
Mai namber is nou
Yu nid tu ledet gou
Yu nid tu ledet gou
Nid tu ledet gou
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
(Na tu de a tu de, nou, nou, nou)
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
(Na tu de a tu de, nou, nou, nou)
Ol mai leidis lisen ap
If dad boi eint given ap
Lik yor leps an suin yor jips
Gerl ol yu gada sei is
Mai neim is nou
Mai sain is nou
Mai namber is nou
Yu nid tu ledet gou
Yu nid tu ledet gou
Nid tu ledet gou
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Mai neim is nou
Mai sain is nou
Mai namber is nou
Yu nid tu ledet gou
Yu nid tu ledet gou
Nid tu ledet gou
Na tu de a tu de nou, nou, nou
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
Antochebol, antochebol
Aim filen
(Na tu de a tu de, nou, nou, nou)

#Pronunciación de Nivel Intermedio

meɡən treinər liriks
<nø>

ai θiŋk its sou kjut ənd ai θiŋk its sou swit
hau ju let jər frendz enkəriǰ ju tə trai ənd tɔk tə mi
bət let mi stɑp ju ðer, ou, bifɔr ju spik
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

mai neim z nou
mai sain z nou
mai nʌmbᵊr z nou
ju nid tə let it ɡou
ju nid tə let it ɡou
nid tə let it ɡou
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

mai neim z nou
mai sain z nou
mai nʌmbᵊr z nou
ju nid tə let it ɡou
ju nid tə let it ɡou
nid tə let it ɡou
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

fərst ju ɡɑnə sei
ju eint <runnin> ɡeim,
θiŋkən aim bəliviŋ evri wərd
kɒl mi bjutəfəl,
sou əriǰənəl,
teliŋ mi aim nɑt laik ʌðᵊr ɡərlz

ai wəz in mai zoun
bifɔr ju keim əlɔŋ,
nau aim θiŋkiŋ meibi ju šəd ɡou
blɑ, blɑ, blɑ,
ai bi laik nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

ɔl mai leidiz, lisən ʌp
if ðæt bɔi eint ɡiviŋ ʌp
lik jər lips ənd swiŋ jər hips
ɡərl, ɔl ju ɡɑtə sei iz…

mai neim z nou
mai sain z nou
mai nʌmbᵊr z nou
ju nid tə let it ɡou
ju nid tə let it ɡou
nid tə let it ɡou
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

mai neim z nou
mai sain z nou
mai nʌmbᵊr z nou
ju nid tə let it ɡou
ju nid tə let it ɡou
nid tə let it ɡou
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

θæŋk ju in ədvæns,
ai dount wɑnə dæns noup
ai dount nid jər hændz ɔl ouvᵊr mi
if ai wɑnt ə mæn,
ðen <imma> ɡet ə mæn
bət its nevər mai prajɔrəti

ai wəz in mai zoun,
bifɔr ju keim əlɔŋ,
dount wɑnt ju tə teik ðis pərsənəl
blɑ, blɑ, blɑ,
ai bi laik nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

ɔl mai leidiz, lisən ʌp
if ðæt bɔi eint ɡiviŋ ʌp
lik jər lips ənd swiŋ jər hips
ɡərl, ɔl ju ɡɑtə sei iz…

mai neim z nou
mai sain z nou
mai nʌmbᵊr z nou
ju nid tə let it ɡou
ju nid tə let it ɡou
nid tə let it ɡou
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

mai neim z nou
mai sain z nou
mai nʌmbᵊr z nou
ju nid tə let it ɡou
ju nid tə let it ɡou
nid tə let it ɡou
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

ɔl mai leidiz, lisən ʌp
if ðæt bɔi eint ɡiviŋ ʌp
lik jər lips ənd swiŋ jər hips
ɡərl, ɔl ju ɡɑtə sei iz…

mai neim z nou
mai sain z nou
mai nʌmbᵊr z nou
ju nid tə let it ɡou
ju nid tə let it ɡou
nid tə let it ɡou
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

mai neim z nou
mai sain z nou
mai nʌmbᵊr z nou
ju nid tə let it ɡou
ju nid tə let it ɡou
nid tə let it ɡou
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou

aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ ʌntəčəbəl, ʌntəčəbəl
aim filiŋ
nɑ tə ði ɑ tə ðə nou, nou, nou, nou