aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

No Option-Kid Ink-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

No Option-Kid Ink-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“No Option”
(feat. King Los)

[Verse 1: Kid Ink]
I take a look around ain’t nothing brand new
But the brand A clothes and a couple tattoos
City going nuts like a fucking cashew
I’m the man in my city, don’t get it confused
LA every day, west side, deuce deuce, neighborhood soo wu
What side do you choose?
Green in my eyes, red fire in my lungs
These diamonds blue don’t hold your tongue
You can suck this dick, got an issue hit her
Shots fired, pistol spitta before your name, do you remember?
And what it’s gonna say when I’m through with you nigga
I don’t hold no grudge, just hold my nuts
Made it the game, put a hole in ya tux
Oohhh kill em
Ho don’t fuck, all she say nigga, ho don’t fuck
Middle fingers stuck to the world on edge
Might jump but a nigga can’t feel my legs
I’m high on the moon tryna plant my flag, for the team got a dream but I ain’t slept yet
All you niggas robots, got a fat ass blunt I’ma role model
I don’t need no co-op, goin for the win it’s no option

[Hook: Kid Ink]

[Verse 2: King Los]
Light work, this a free throw doe
I blow strong, nigga strong arm Depot doe
I got the ice tea range and the beat coco
I say, ice-t TV and coco, that’s coco like cocaine nigga be snow though
Drop the ice in the pot and whip three more doe
Know a chick named Sheneneh that move a lot of yay yay
That say a girlfriend get the key low low
I might have dropped outta college, but I mastered cash
I get the old school scratch grand master flash
You looking like Chris Cross with a bag of hash
Because you must be high with you backwards ass, ballin’
Niggas work at Walmart, where they play at
Turn em into a Target when I show then where the K at
Say Jack, I’m wheelin’ in the fortune, lay back
Rain like April, but I might bring may back, or my back
Cause my neck and my back aching
My mack and my tech for my slab of bacon
The back and here I made it, I made em take it
I innovated, I made em state it when they debate it
I’m checking niggas my nigga who play make it take it
They just faking, I take it say they I wouldn’t make it
Damn Ink, what these niggas ain’t learned it before
I make home look good like the furniture store, King!

[Hook]

[Verse 3: King Los]
I’m about a hundred is a hundred could be
Cause my whole motherfucking ghetto coming with me
I’m a king so my thousand dollar sneakers on the gas of the phantom
Means there’s rose petals under my feet
Yes Lord, yes Lord, get stepped on nigga, step off
Cause asking if there’s a nigga better than me
That’s just gon get you crickets, you might as well buy a pet frog
Hold up, I said look you whylin’, rookie stop it
If we was in school I woulda shook ya pocket
Took your wallet, your girl say the dick game money
She just want me to hold the pussy hostage
I drop the top down, look it’s ostrich
My links is juicy like I’m cooking sausage
I threw the wheels on, lift the ass up
Look like I got the Chevy pussy poppin, King!

[Verse 4: Kid Ink]
Sitting leaning back and my seat feel fifteen feet high over ya reach, roll up
Downtown nigga hood gonna speed check your IG, that OG
Before for my name is stuffed inside of a swisher
Switching lane no sign of slipping
Killing the strip no sign of a siren
Sipping straight, stop chasing my high man
I can’t lose nigga too unlikely
Ain’t no tie when I lace my Nike’s
Nightly money sleep on the nightstand next to the bible
Holy, amen, I am more than a man and a monster
Me and the mafia fuck your squad drink
Kid Ink King Los, they don’t want problems
But you leave us no option

[Hook]

nou ɑpšən
fit. kiŋ louz

<[verse> wʌn: kid <ink]>
ai teik ə luk əraund eint nʌθiŋ brænd nu
bət ðə brænd ə klouðz ənd ə kʌpəl tætuz
siti ɡouiŋ nəts laik ə fʌkiŋ kæšu
aim ðə mæn in mai siti, dount ɡet it kənfjuzd
lɑ evri dei, west said, dus dus, neibərhud su wu
hwʌt said də ju čuz?
ɡrin in mai aiz, red faiər in mai ləŋz
ðiz daiməndz blu dount hould jər təŋ
ju kən sək ðis dik, ɡɑt ən išu hit hər
šɑts faiərd, pistəl <spitta> bifɔr jər neim, də ju rəmembər?
ənd hwʌt its ɡɑnə sei hwen aim θru wiθ ju <nigga>
ai dount hould nou ɡrəǰ, ǰəst hould mai nəts
meid it ðə ɡeim, put ə houl in jɑ təks
<oohhh> kil em
hou dount fək, ɔl ši sei <nigga>, hou dount fək
midəl fiŋɡərz stək tə ðə wərld ɑn eǰ
mait ǰəmp bət ə <nigga> kænt fil mai leɡz
aim hai ɑn ðə mun <tryna> plænt mai flæɡ, fər ðə tim ɡɑt ə drim bət ai eint slept jet
ɔl ju <niggas> roubɒts, ɡɑt ə fæt æs blənt <ima> roul mɑdəl
ai dount nid nou kou ɑp, ɡɔin fər ðə win its nou ɑpšən

<[hook>: kid <ink]>

<[verse> tu: kiŋ <los]>
lait wərk, ðis ə fri θrou dou
ai blou strɒŋ, <nigga> strɒŋ ɑrm dipou dou
ai ɡɑt ði ais ti reinǰ ənd ðə bit kokou
ai sei, <ice-t> tivi ənd kokou, ðæts kokou laik koukein <nigga> bi snou ðou
drɑp ði ais in ðə pɑt ənd wip θri mɔr dou
nou ə čik neimd <sheneneh> ðət muv ə lɑt əv jei jei
ðət sei ə ɡərlfrend ɡet ðə ki lou lou
ai mait həv drɑpt utə kɑliǰ, bət ai mæstərd kæš
ai ɡet ði ould skul skræč ɡrænd mæstᵊr flæš
ju lukiŋ laik kris krɑs wiθ ə bæɡ əv hæš
bikɒz ju məst bi hai wiθ ju bækwərdz æs, bælin
<niggas> wərk ət wɒlmɑrt, hweᵊr ðei plei æt
tərn em intu ə tɑrɡət hwen ai šou ðen hweᵊr ðə kei æt
sei ǰæk, aim <wheelin> in ðə fɔrčən, lei bæk
rein laik eiprəl, bət ai mait briŋ mei bæk, ɔr mai bæk
kəz mai nek ənd mai bæk eikiŋ
mai mæk ənd mai tek fər mai slæb əv beikən
ðə bæk ənd hiər ai meid it, ai meid em teik it
ai inəvetəd, ai meid em steit it hwen ðei dəbeit it
aim čekiŋ <niggas> mai <nigga> hu plei meik it teik it
ðei ǰəst feikiŋ, ai teik it sei ðei ai wudənt meik it
dæm iŋk, hwʌt ðiz <niggas> eint lərnd it bifɔr
ai meik houm luk ɡud laik ðə fərničər stɔr, kiŋ!

<[hook]>

<[verse> θri: kiŋ <los]>
aim əbaut ə hʌndrəd z ə hʌndrəd kəd bi
kəz mai houl <motherfucking> ɡetou kʌmiŋ wiθ mi
aim ə kiŋ sou mai θauzənd dɑlər snikərz ɑn ðə ɡæs əv ðə fæntəm
minz ðerz rouz petəlz ʌndᵊr mai fit
jes lɔrd, jes lɔrd, ɡet stept ɑn <nigga>, step ɒf
kəz æskiŋ if ðerz ə <nigga> betər ðən mi
ðæts ǰəst <gon> ɡet ju krikəts, ju mait əz wel bai ə pet frɑɡ
hould ʌp, ai sed luk ju <whylin>, ruki stɑp it
if wi wəz in skul ai <woulda> šuk jɑ pɑkət
tuk jər wɒlət, jər ɡərl sei ðə dik ɡeim mʌni
ši ǰəst wɑnt mi tə hould ðə pusi hɑstiǰ
ai drɑp ðə tɑp daun, luk its ɒstrič
mai liŋks iz ǰusi laik aim kukiŋ sɒsəǰ
ai θru ðə hwiəlz ɑn, lift ði æs ʌp
luk laik ai ɡɑt ðə čevi pusi <poppin>, kiŋ!

<[verse> fɔr: kid <ink]>
sitiŋ liniŋ bæk ənd mai sit fil fiftin fit hai ouvᵊr jɑ rič, roul ʌp
dauntaun <nigga> hud ɡɑnə spid ček jər <ig>, ðət ɑɡ
bifɔr fər mai neim z stəft insaid əv ə swišər
swičiŋ lein nou sain əv slipiŋ
kiliŋ ðə strip nou sain əv ə sairən
sipiŋ streit, stɑp čeisiŋ mai hai mæn
ai kænt luz <nigga> tu ʌnlaikli
eint nou tai hwen ai leis mai naikiz
naitli mʌni slip ɑn ðə naitstænd nekst tə ðə baibəl
houli, emen, ai əm mɔr ðən ə mæn ənd ə mɑnstər
mi ənd ðə mɑfiə fək jər skwɑd driŋk
kid iŋk kiŋ louz, ðei dount wɑnt prɑbləmz
bət ju liv əz nou ɑpšən

<[hook]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!