Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

No way No-Magic-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

No way No-Magic-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

MAGIC! LYRICS
“No Way No”

Hey baby, baby
Your heart’s too big to be treated small
So please don’t blame me, blame me
For trying to be the one who could have it all
You know that it’s stupid, stupid
Telling you it’s dark when you see the light
And I know you ain’t foolish, foolish
Just give me one chance, I could treat you right
So I said…

Will I ever be too far away when you feel alone? (No way, no)
Will I ever back down my sword to protect our home? (No way, no)
Will I ever spend a day not telling you you’re beautiful? (No way, no)
No way, no way, no (No way, no way, no)

My sister, sister
Told me that if love ever hits your eyes
I promise you’ll miss her, miss her
The second that she walks right out your sight
So we should just do it (do it, do it)
Cause I don’t wanna risk her being right
Let’s not be foolish
Don’t you know that family never lies?
I promise that…

Will I ever be too far away when you feel alone? (No way, no)
Will I ever back down my sword to protect our home? (No way, no)
Will I ever spend a day not telling you you’re beautiful? (No way, no)
No way, no way, no
No way, no way, no

Hey lady, lady
Life’s too short to be waiting long
So let’s not waste it, waste it
When we both know you’re the one

Will I ever be too far away when you feel alone? (No way, no)
Will I ever back down my sword to protect our home? (No way, no)
Will I ever spend a day not telling you you’re beautiful? (No way, no)
No way, no way, no
No way, no way, no…

mæǰik! liriks
nou wei nou

hei beibi, beibi
jər hɑrts tu biɡ tə bi tritəd smɒl
sou pliz dount bleim mi, bleim mi
fər traiiŋ tə bi ðə wʌn hu kəd həv it ɔl
ju nou ðət its stupəd, stupəd
teliŋ ju its dɑrk hwen ju si ðə lait
ənd ai nou ju eint fuliš, fuliš
ǰəst ɡiv mi wʌn čæns, ai kəd trit ju rait
sou ai sed…

wəl ai evᵊr bi tu fɑr əwei hwen ju fil əloun? nou wei, nou
wəl ai evᵊr bæk daun mai sɔrd tə prətekt auər houm? nou wei, nou
wəl ai evᵊr spend ə dei nɑt teliŋ ju jər bjutəfəl? nou wei, nou
nou wei, nou wei, nou nou wei, nou wei, nou

mai sistər, sistər
tould mi ðət if lʌv evᵊr hits jər aiz
ai prɑməs jul mis hər, mis hər
ðə sekənd ðət ši wɑks rait aut jər sait
sou wi šəd ǰəst də it də it, də it
kəz ai dount wɑnə risk hər biiŋ rait
lets nɑt bi fuliš
dount ju nou ðət fæməli nevər laiz?
ai prɑməs ðæt…

wəl ai evᵊr bi tu fɑr əwei hwen ju fil əloun? nou wei, nou
wəl ai evᵊr bæk daun mai sɔrd tə prətekt auər houm? nou wei, nou
wəl ai evᵊr spend ə dei nɑt teliŋ ju jər bjutəfəl? nou wei, nou
nou wei, nou wei, nou
nou wei, nou wei, nou

hei leidi, leidi
laifs tu šɔrt tə bi weitiŋ lɔŋ
sou lets nɑt weist it, weist it
hwen wi bouθ nou jər ðə wʌn

wəl ai evᵊr bi tu fɑr əwei hwen ju fil əloun? nou wei, nou
wəl ai evᵊr bæk daun mai sɔrd tə prətekt auər houm? nou wei, nou
wəl ai evᵊr spend ə dei nɑt teliŋ ju jər bjutəfəl? nou wei, nou
nou wei, nou wei, nou
nou wei, nou wei, nou…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!