aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Noah Cyrus-I’m Stuck-Pronunciación Letra Traducción

Noah Cyrus-I’m Stuck-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Noah Cyrus Lyrics
“I’m Stuck”

Uh huh
Uh huh

I’ve been a wild dog in this here part of town
No gun-slinging, no fool can bring me down
Now I’ve finally met my match and he’s the baddest boy around
And I’ll say it loud and proud

I’m stuck, I’m stuck
That boy, he messed me up
I’m a fighter, I’m a champion, but I’m hanging up the gloves
‘Cause I’m stuck, I’m stuck
‘Cause your love has tamed the devil out of me
Stole my heart and pulled the rug under my feet
I was a careless Casanova, but you made my heart go weak
And I’m stuck, I’m stuck

Oooh oh no no
Oooh oh no no
Oooh oh no no no
I’m stuck, I’m stuck

I never liked that kind of guy who picked up the bill
The kind of guy who ate dessert before he had a meal
When you come around in your skinny jeans, I don’t know how to feel
But now I know the drill

I’m stuck, I’m stuck
That boy, he messed me up
I’m a fighter, I’m a champion, but I’m hanging up the gloves
‘Cause I’m stuck, I’m stuck
‘Cause your love has tamed the devil out of me
Stole my heart and pulled the rug under my feet
I was a careless Casanova, but you made my heart go weak
And I’m stuck, I’m stuck

Oooh oh no no
Oooh oh no no
Oooh oh no no no
I’m stuck, I’m stuck

What he wants, he knows just what he wants
What he wants, he knows just what he wants
I’m the baddest superwoman to the candy on his arm
And I’m stuck, I’m stuck
(Said I’m stuck)

Oooh oh no no
Oooh oh no no
Oooh oh no no no
I’m stuck, I’m stuck

‘Cause your love has tamed the devil out of me (oh no no)
Stole my heart and pulled the rug under my feet (oh no no)
I was a careless Casanova, but you made my heart go weak (oh no no no)
And I’m stuck, I’m stuck
(Come on over here with your skinny jeans)

#Pronunciación

nouə sairəs liriks
aim stək

ə hə
ə hə

aiv bin ə waild dɔɡ in ðis hiər pɑrt əv taun
nou <gun-slinging>, nou ful kən briŋ mi daun
nau aiv fainəli met mai mæč ənd hiz ðə <baddest> bɔi əraund
ənd ail sei it laud ənd praud

aim stək, aim stək
ðæt bɔi, hi mest mi ʌp
aim ə faitər, aim ə čæmpiən, bət aim hæŋiŋ ʌp ðə ɡləvz
kəz aim stək, aim stək
kəz jər lʌv həz teimd ðə devəl aut əv mi
stoul mai hɑrt ənd puld ðə rəɡ ʌndᵊr mai fit
ai wəz ə kerləs kæsənouvə, bət ju meid mai hɑrt ɡou wik
ənd aim stək, aim stək

u ou nou nou
u ou nou nou
u ou nou nou nou
aim stək, aim stək

ai nevər laikt ðət kaind əv ɡai hu pikt ʌp ðə bil
ðə kaind əv ɡai hu eit dizərt bifɔr hi həd ə mil
hwen ju kəm əraund in jər skini ǰinz, ai dount nou hau tə fil
bət nau ai nou ðə dril

aim stək, aim stək
ðæt bɔi, hi mest mi ʌp
aim ə faitər, aim ə čæmpiən, bət aim hæŋiŋ ʌp ðə ɡləvz
kəz aim stək, aim stək
kəz jər lʌv həz teimd ðə devəl aut əv mi
stoul mai hɑrt ənd puld ðə rəɡ ʌndᵊr mai fit
ai wəz ə kerləs kæsənouvə, bət ju meid mai hɑrt ɡou wik
ənd aim stək, aim stək

u ou nou nou
u ou nou nou
u ou nou nou nou
aim stək, aim stək

hwʌt hi wɑnts, hi nouz ǰəst hwʌt hi wɑnts
hwʌt hi wɑnts, hi nouz ǰəst hwʌt hi wɑnts
aim ðə <baddest> supərwumən tə ðə kændi ɑn iz ɑrm
ənd aim stək, aim stək
sed aim stək

u ou nou nou
u ou nou nou
u ou nou nou nou
aim stək, aim stək

kəz jər lʌv həz teimd ðə devəl aut əv mi ou nou nou
stoul mai hɑrt ənd puld ðə rəɡ ʌndᵊr mai fit ou nou nou
ai wəz ə kerləs kæsənouvə, bət ju meid mai hɑrt ɡou wik ou nou nou nou
ənd aim stək, aim stək
kəm ɑn ouvᵊr hiər wiθ jər skini ǰinz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!