Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Now That I’ve Found You-Martin Garrix-John Martin-Michel Zitron-Pronunciación Letra y Video

Now That I’ve Found You-Martin Garrix-John Martin-Michel Zitron-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

MARTIN GARRIX LYRICS
“Now That I’ve Found You”
(feat. John Martin & Michel Zitron)

Flashback to the time in your life
When you thought it would be easy
But it’s hard when you’re take on the world alone

The one shot that you fire at the sky
Hoping someone else can see it
Just a sign that you’re not out there on your own

We come one tonight
I’ve been waiting for your wake up call
Growing stronger now
I can hear it in a thunderstorm

We sing, oh oh oh oh oh
I don’t want to do this without you
Oh oh oh oh oh
I won’t let go now that I’ve found you
Now that I’ve found you
Oh oh oh oh oh
I won’t let go now that I’ve found you
Oh oh oh oh oh
I won’t let go now that I’ve found you
Now that I’ve found you

Some say you can never go back
To the city built for dreamers
But I know we can find it on our own

The one shot that we fire at the sky
But this time we are together
We’re right here in this moment where we belong

We come one tonight
I’ve been waiting for your wake up call
Growing stronger now
I can hear it in a thunderstorm

We sing, oh oh oh oh oh
I don’t want to do this without you
Oh oh oh oh oh
I won’t let go now that I’ve found you
Now that I’ve found you
Now that I’ve found you
Oh oh oh oh oh
I won’t let go now that I’ve found you
Now that I’ve found you

#Pronunciación de Nivel Básico

Flasbak tu de taim in yor laif
Buen yu zodet bud bi isi
Bat its jard buen yor teik on de buorl alon
De guan shat dad yu faier et de eskai
Joupen somguan els ken siet
Yost a sain dad yor nat aut der on yor oun
Bui kom guan tunaig
Aiv bin bueiden for yu bueik ap kol
Grouen estronger nau
Ai ken jiret in a zanderstorm
Bui sin, oh oh oh oh oh
Ai dont buant tu du dis buidaut yu
Oh oh oh oh oh
Ai buont let gou nau dad aiv faun yu
Nau dad aiv faun yu
Oh oh oh oh oh
Ai buont let gou nau dad aiv faun yu
Oh oh oh oh oh
Ai buont let gou nau dad aiv faun yu
Nau dad aiv faun yu
Som sei yu ken never gou bak
Tu de sidi bilt for drimers
Bat ai nou bui ken faindet on ar oun
De guan shat dad bui faier et de eskai
Bat dis taim bui ar tugeder
Buir rai jir in dis moument buer bui bilon
Bui kom guan tunaig
Aiv bin bueiden for yu bueik ap kol
Grouen estronger nau
Ai ken jiret in a zanderstorm
Bui sin, oh oh oh oh oh
Ai dont buant tu du dis buidaut yu
Oh oh oh oh oh
Ai buont let gou nau dad aiv faun yu
Nau dad aiv faun yu
Nau dad aiv faun yu
Oh oh oh oh oh
Ai buont let gou nau dad aiv faun yu
Nau dad aiv faun yu

#Pronunciación de Nivel Intermedio

mɑrtən <garrix> liriks
nau ðət aiv faund ju
fit. ǰɑn mɑrtən ənd mišel <zitron>

flæšbæk tə ðə taim in jər laif
hwen ju θɔt it wud bi izi
bət its hɑrd hwen jər teik ɑn ðə wərld əloun

ðə wʌn šɑt ðət ju faiər ət ðə skai
houpiŋ sʌmwən els kən si it
ǰəst ə sain ðət jər nɑt aut ðər ɑn jər oun

wi kəm wʌn tənait
aiv bin weitiŋ fər jər weik ʌp kɒl
ɡrouiŋ strɒŋər nau
ai kən hir it in ə θʌndərstɔrm

wi siŋ, ou ou ou ou ou
ai dount wɑnt tə də ðis wiðaut ju
ou ou ou ou ou
ai wount let ɡou nau ðət aiv faund ju
nau ðət aiv faund ju
ou ou ou ou ou
ai wount let ɡou nau ðət aiv faund ju
ou ou ou ou ou
ai wount let ɡou nau ðət aiv faund ju
nau ðət aiv faund ju

səm sei ju kən nevər ɡou bæk
tə ðə siti bilt fər drimərz
bət ai nou wi kən faind it ɑn auər oun

ðə wʌn šɑt ðət wi faiər ət ðə skai
bət ðis taim wi ər təɡeðər
wir rait hiər in ðis moumənt hweᵊr wi bilɔŋ

wi kəm wʌn tənait
aiv bin weitiŋ fər jər weik ʌp kɒl
ɡrouiŋ strɒŋər nau
ai kən hir it in ə θʌndərstɔrm

wi siŋ, ou ou ou ou ou
ai dount wɑnt tə də ðis wiðaut ju
ou ou ou ou ou
ai wount let ɡou nau ðət aiv faund ju
nau ðət aiv faund ju
nau ðət aiv faund ju
ou ou ou ou ou
ai wount let ɡou nau ðət aiv faund ju
nau ðət aiv faund ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!