como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Olivia Holt-History-Pronunciación Letra Traducción

Olivia Holt-History-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Olivia Holt Lyrics
“History”

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Bah-dum, dum-dum, do-do-do
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Bah-dum, dum-dum, do-do-do

Sorry I don’t really see this working out
It’s nothing you did
I just can’t do this right now

No easy way to say this and I don’t know how
It’s nothing you did
But here goes letting you down

Baby, you’re so perfect
But he’s the perfect one for me
I know that you’re worth it
But something ‘bout him gets to me
Gets to me, all I need
Plus we got history

I used to love him, he used to love me
Yeah, we go way, way, way, way back
We love, love, love like that
Now I still love him and he still loves me
Yeah, we go way, way, way, way back
We love, love, love like that
Way, way, way, way, way, way, way, way back

I didn’t know I felt the way I did before
It’s nothing I did
And now I guess I’m sure

It’s like we never really ever closed that door
It’s nothing we did
And now our hearts want more

Baby, you’re so perfect
But he’s the perfect one for me
I know that you’re worth it
But something ‘bout him gets to me
Gets to me, all I need
Plus we got history

I used to love him, he used to love me
Yeah, we go way, way, way, way back
We love, love, love like that
Now I still love him and he still loves me
Yeah, we go way, way, way, way back
We love, love, love like that
Way, way, way, way, way, way, way, way back

Baby, you’re so perfect
[echoing:] But…
Baby, you’re so perfect
[echoing:] But…
Baby, you’re so perfect
[echoing:] But…
Baby, you’re so perfect
[echoing:] But…
Baby, you’re so perfect

But he’s the perfect one for me
I know that you’re worth it
But something ‘bout him gets to me
Gets to me, all I need
Plus we got history

I used to love him, he used to love me
Yeah, we go way, way, way, way back
We love, love, love like that
Now I still love him and he still loves me
Yeah, we go way, way, way, way back
We love, love, love like that

I used to love him, he used to love me
Yeah, we go way, way, way, way back
We love, love, love like that
Now I still love him and he still loves me
Yeah, we go way, way, way, way back
We love, love, love like that

We go way, way, way, way, way, way, way, way back

#Pronunciación

oliviə holt liriks
histᵊri

<ooh-ooh>, <ooh-ooh>, <ooh-ooh>
<bah-dum>, dʌmdʌm, <do-do-do>
<ooh-ooh>, <ooh-ooh>, <ooh-ooh>
<bah-dum>, dʌmdʌm, <do-do-do>

sɑri ai dount rili si ðis wərkiŋ aut
its nʌθiŋ ju did
ai ǰəst kænt də ðis rait nau

nou izi wei tə sei ðis ənd ai dount nou hau
its nʌθiŋ ju did
bət hiər ɡouz letiŋ ju daun

beibi, jər sou pərfekt
bət hiz ðə pərfekt wʌn fər mi
ai nou ðət jər wərθ it
bət sʌmθiŋ baut im ɡets tə mi
ɡets tə mi, ɔl ai nid
pləs wi ɡɑt histᵊri

ai just tə lʌv im, hi just tə lʌv mi
jæ, wi ɡou wei, wei, wei, wei bæk
wi lʌv, lʌv, lʌv laik ðæt
nau ai stil lʌv im ənd hi stil lʌvz mi
jæ, wi ɡou wei, wei, wei, wei bæk
wi lʌv, lʌv, lʌv laik ðæt
wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei bæk

ai didənt nou ai felt ðə wei ai did bifɔr
its nʌθiŋ ai did
ənd nau ai ɡes aim šur

its laik wi nevər rili evᵊr klouzd ðət dɔr
its nʌθiŋ wi did
ənd nau auər hɑrts wɑnt mɔr

beibi, jər sou pərfekt
bət hiz ðə pərfekt wʌn fər mi
ai nou ðət jər wərθ it
bət sʌmθiŋ baut im ɡets tə mi
ɡets tə mi, ɔl ai nid
pləs wi ɡɑt histᵊri

ai just tə lʌv im, hi just tə lʌv mi
jæ, wi ɡou wei, wei, wei, wei bæk
wi lʌv, lʌv, lʌv laik ðæt
nau ai stil lʌv im ənd hi stil lʌvz mi
jæ, wi ɡou wei, wei, wei, wei bæk
wi lʌv, lʌv, lʌv laik ðæt
wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei bæk

beibi, jər sou pərfekt
<[echoing>: <]> bʌt…
beibi, jər sou pərfekt
<[echoing>: <]> bʌt…
beibi, jər sou pərfekt
<[echoing>: <]> bʌt…
beibi, jər sou pərfekt
<[echoing>: <]> bʌt…
beibi, jər sou pərfekt

bət hiz ðə pərfekt wʌn fər mi
ai nou ðət jər wərθ it
bət sʌmθiŋ baut im ɡets tə mi
ɡets tə mi, ɔl ai nid
pləs wi ɡɑt histᵊri

ai just tə lʌv im, hi just tə lʌv mi
jæ, wi ɡou wei, wei, wei, wei bæk
wi lʌv, lʌv, lʌv laik ðæt
nau ai stil lʌv im ənd hi stil lʌvz mi
jæ, wi ɡou wei, wei, wei, wei bæk
wi lʌv, lʌv, lʌv laik ðæt

ai just tə lʌv im, hi just tə lʌv mi
jæ, wi ɡou wei, wei, wei, wei bæk
wi lʌv, lʌv, lʌv laik ðæt
nau ai stil lʌv im ənd hi stil lʌvz mi
jæ, wi ɡou wei, wei, wei, wei bæk
wi lʌv, lʌv, lʌv laik ðæt

wi ɡou wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei, wei bæk