pronunciaciones

Olivia Rodrigo – drivers license- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Olivia Rodrigo – drivers license- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

“drivers license”

I got my driver’s license last week
Just like we always talked about
‘Cause you were so excited for me
To finally drive up to your house
But today I drove through the suburbs
Crying ‘cause you weren’t around

And you’re probably with that blonde girl
Who always made me doubt
She’s so much older than me
She’s everything I’m insecure about
Yeah, today I drove through the suburbs
‘Cause how could I ever love someone else?

And I know we weren’t perfect but I’ve never felt this way for no one
And I just can’t imagine how you could be so okay now that I’m gone
Guess you didn’t mean what you wrote in that song about me
‘Cause you said forever now I drive alone past your street

And all my friends are tired
Of hearing how much I miss you but
I kinda feel sorry for them
‘Cause they’ll never know you the way that I do
Yeah, today I drove through the suburbs
And pictured I was driving home to you

And I know we weren’t perfect but I’ve never felt this way for no one
Oh, and I just can’t imagine how you could be so okay now that I’m gone
I guess you didn’t mean what you wrote in that song about me
‘Cause you said forever now I drive alone past your street

Red lights
Stop signs
I still see your face
In the white cars
Front yards
Can’t drive past the places
We used to
Go to
‘Cause I still fucking love you, babe

Sidewalks
We crossed
I still hear your voice
In the traffic
We’re laughing
Over all the noise
God, I’m so blue
Know we’re through
But I still fucking love you, babe

I know we weren’t perfect but I’ve never felt this way for no one
And I just can’t imagine how you could be so okay now that I’m gone
Guess you didn’t mean what you wrote in that song about me
‘Cause you said forever now I drive alone past your street
Yeah, you said forever now I drive alone past your street

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

draivərz laisəns

ai ɡɑt mai draivərz laisəns læst wik
ǰəst laik wi ɔlweiz tɔkt əbaut
kəz ju wər sou iksaitəd fər mi
tə fainəli draiv ʌp tə jər haus
bət tədei ai drouv θru ðə sʌbərbz
kraiiŋ kəz ju wərənt əraund

ənd jər prɑbəbli wiθ ðət blɑnd ɡərl
hu ɔlweiz meid mi daut
šiz sou mʌč ouldə ðən mi
šiz evriθiŋ aim insəkjər əbaut
jæ, tədei ai drouv θru ðə sʌbərbz
kəz hau kəd ai evᵊr lʌv sʌmwən els?

ənd ai nou wi wərənt pərfekt bət aiv nevər felt ðis wei fər nou wʌn
ənd ai ǰəst kænt imæǰən hau ju kəd bi sou oukei nau ðət aim ɡɒn
ɡes ju didənt min hwʌt ju rout in ðət sɒŋ əbaut mi
kəz ju sed fərevər nau ai draiv əloun pæst jər strit

ənd ɔl mai frendz ər taiərd
əv hiriŋ hau mʌč ai mis ju bʌt
ai kində fil sɑri fər ðəm
kəz ðeil nevər nou ju ðə wei ðət ai du
jæ, tədei ai drouv θru ðə sʌbərbz
ənd pikčərd ai wəz draiviŋ houm tə ju

ənd ai nou wi wərənt pərfekt bət aiv nevər felt ðis wei fər nou wʌn
ou, ənd ai ǰəst kænt imæǰən hau ju kəd bi sou oukei nau ðət aim ɡɒn
ai ɡes ju didənt min hwʌt ju rout in ðət sɒŋ əbaut mi
kəz ju sed fərevər nau ai draiv əloun pæst jər strit

red laits
stɑp sainz
ai stil si jər feis
in ðə wait kɑrz
frənt jɑrdz
kænt draiv pæst ðə pleisiz
wi just tu
ɡou tu
kəz ai stil fʌkiŋ lʌv ju, beib

saidwɑks
wi krɒst
ai stil hir jər vɔis
in ðə træfik
wir læfiŋ
ouvᵊr ɔl ðə nɔiz
ɡɑd, aim sou blu
nou wir θru
bət ai stil fʌkiŋ lʌv ju, beib

ai nou wi wərənt pərfekt bət aiv nevər felt ðis wei fər nou wʌn
ənd ai ǰəst kænt imæǰən hau ju kəd bi sou oukei nau ðət aim ɡɒn
ɡes ju didənt min hwʌt ju rout in ðət sɒŋ əbaut mi
kəz ju sed fərevər nau ai draiv əloun pæst jər strit
jæ, ju sed fərevər nau ai draiv əloun pæst jər strit