pronunciaciones

Olly Murs – Seasons-Pronunciación Letra Traducción

Olly Murs – Seasons-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Olly Murs Lyrics
“Seasons”

Listen honey, to every word I say
I know that you don’t trust me
But I’m better than the stories about me
Everybody messes up some days
Ain’t got no rhyme or reason
All I know is I’m yours, yours, yours for every season

Baby girl with the broken smile
Would you mind if I stayed awhile
And if you’re cold I could light your fire
If that’s what you want, if that’s what you want
I admit that I’ve done some wrong
But those wrongs helped me write this song
And through it all I figured out where I belong
Right by your side, right by your side

They say that hearts don’t lie
The head might try but it won’t be right
Ya tell me what you feel inside
Tonight, tonight, tonight, tonight

Listen honey, to every word I say
I know that you don’t trust me
But I’m better than the stories about me
Everybody messes up some days
Ain’t got no rhyme or reason
All I know is I’m yours, yours, yours for every season

Baby girl let your hair hang down
And if we’re lost, baby let’s get found
And when your world is flipping upside down
Let’s make it right, let’s make it right

They say that hearts don’t lie
The head might try but it won’t be right
Ya tell me what you feel inside
Tonight, tonight, tonight, tonight

Listen honey, to every word I say
I know that you don’t trust me
But I’m better than the stories about me
Everybody messes up some days
Ain’t got no rhyme or reason
All I know is I’m yours, yours, yours for every season
Yours, yours, yours for every season

Winter, summer, spring and fall
I’ll be on the line waiting for your call
Winter, summer, spring and fall
I’ll be on the line waiting for your call
Winter, summer, spring and fall
I’ll be on the line waiting for your call

Listen honey, to every word I say
I know that you don’t trust me
But I’m better than the stories about me
Everybody messes up some days
Ain’t got no rhyme or reason
All I know is I’m yours, yours, yours for every season
For every season

#Pronunciación de la Canción

ɑli <murs> liriks
sizənz
lisən hʌni, tə evri wərd ai sei
ai nou ðət ju dount trəst mi
bət aim betər ðən ðə stɔriz əbaut mi
evribɑdi mesəz ʌp səm deiz
eint ɡɑt nou raim ɔr rizən
ɔl ai nou z aim jurz, jurz, jurz fər evri sizən
beibi gɜ:l wiθ ðə broukən smail
wud ju maind if ai steid əwail
ənd if jər kould ai kəd lait jər faiər
if ðæts hwʌt ju wɑnt, if ðæts hwʌt ju wɑnt
ai ədmit ðət aiv dən səm rɒŋ
bət ðouz rɒŋz helpt mi rait ðis sɒŋ
ənd θru it ɔl ai fiɡjərd aut hweᵊr ai bilɔŋ
rait bai jər said, rait bai jər said
ðei sei ðət hɑrts dount lai
ðə hed mait trai bət it wount bi rait
jɑ tel mi hwʌt ju fil insaid
tənait, tənait, tənait, tənait
lisən hʌni, tə evri wərd ai sei
ai nou ðət ju dount trəst mi
bət aim betər ðən ðə stɔriz əbaut mi
evribɑdi mesəz ʌp səm deiz
eint ɡɑt nou raim ɔr rizən
ɔl ai nou z aim jurz, jurz, jurz fər evri sizən
beibi gɜ:l let jər her hæŋ daun
ənd if wir lɒst, beibi lets ɡet faund
ənd hwen jər wərld z flipiŋ ʌpsaid daun
lets meik it rait, lets meik it rait
ðei sei ðət hɑrts dount lai
ðə hed mait trai bət it wount bi rait
jɑ tel mi hwʌt ju fil insaid
tənait, tənait, tənait, tənait
lisən hʌni, tə evri wərd ai sei
ai nou ðət ju dount trəst mi
bət aim betər ðən ðə stɔriz əbaut mi
evribɑdi mesəz ʌp səm deiz
eint ɡɑt nou raim ɔr rizən
ɔl ai nou z aim jurz, jurz, jurz fər evri sizən
jurz, jurz, jurz fər evri sizən
wintər, sʌmər, spriŋ ənd fɑl
ail bi ɑn ðə lain weitiŋ fər jər kɒl
wintər, sʌmər, spriŋ ənd fɑl
ail bi ɑn ðə lain weitiŋ fər jər kɒl
wintər, sʌmər, spriŋ ənd fɑl
ail bi ɑn ðə lain weitiŋ fər jər kɒl
lisən hʌni, tə evri wərd ai sei
ai nou ðət ju dount trəst mi
bət aim betər ðən ðə stɔriz əbaut mi
evribɑdi mesəz ʌp səm deiz
eint ɡɑt nou raim ɔr rizən
ɔl ai nou z aim jurz, jurz, jurz fər evri sizən
fər evri sizən
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!