como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

One Direction – If I Could Fly-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

One Direction – If I Could Fly-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

ONE DIRECTION LYRICS
“If I Could Fly”

[Harry:]
If I could fly, I’d be coming right back home to you
I think I might give up everything, just ask me to

[Liam:]
Pay attention, I hope that you listen cause I let my guard down
Right now I’m completely defenseless

[Harry:]
For your eyes only, I show you my heart
For when you’re lonely and forget who you are
I’m missing half of me when we’re apart
Now you know me, for your eyes only
For your eyes only

[Louis:]
I’ve got scars, even though they can’t always be seen
And pain gets hard, but now you’re here and I don’t feel a thing

[Niall:]
Pay attention, I hope that you listen cause I let my guard down
Right now I’m completely defenseless

[Harry, Liam, Louis, Niall:]
For your eyes only, I show you my heart
For when you’re lonely and forget who you are
I’m missing half of me when we’re apart
Now you know me, for your eyes only
For your eyes only

[Louis (Liam):]
I can feel your heart inside of mine
(I feel it, I feel it)
I’ve been going out of my mind
(I feel it, I feel it)
Know that I’m just wasting time
And I

[Harry:]
Hope that you don’t run from me

[Louis:]
For your eyes only,

[Niall:]
I show you my heart

[Harry:]
For when you’re lonely

[Liam:]
And forget who you are

[Harry:]
I’m missing half of me

[Harry, Liam, Louis, Niall:]
When we’re apart
Now you know me, for your eyes only

[Niall, Harry, Louis, Liam:]
For your eyes only, I show you my heart
For when you’re lonely and forget who you are
I’m missing half of me when we’re apart
Now you know me, for your eyes only
For your eyes only
For your eyes only

wʌn dərekšən liriks
if ai kəd flai

<[harry>: <]>
if ai kəd flai, aid bi kʌmiŋ rait bæk houm tə ju
ai θiŋk ai mait ɡiv ʌp evriθiŋ, ǰəst æsk mi tu

<[liam>: <]>
pei ətenšən, ai houp ðət ju lisən kəz ai let mai ɡɑrd daun
rait nau aim kəmplitli dəfensləs

<[harry>: <]>
fər jər aiz ounli, ai šou ju mai hɑrt
fər hwen jər lounli ənd fərɡet hu ju ɑr
aim misiŋ hæf əv mi hwen wir əpɑrt
nau ju nou mi, fər jər aiz ounli
fər jər aiz ounli

<[louis>: <]>
aiv ɡɑt skɑrz, ivən ðou ðei kænt ɔlweiz bi sin
ənd pein ɡets hɑrd, bət nau jər hiər ənd ai dount fil ə θiŋ

<[niall>: <]>
pei ətenšən, ai houp ðət ju lisən kəz ai let mai ɡɑrd daun
rait nau aim kəmplitli dəfensləs

<[harry>, liəm, luəs, nail: <]>
fər jər aiz ounli, ai šou ju mai hɑrt
fər hwen jər lounli ənd fərɡet hu ju ɑr
aim misiŋ hæf əv mi hwen wir əpɑrt
nau ju nou mi, fər jər aiz ounli
fər jər aiz ounli

<[louis> liəm: <]>
ai kən fil jər hɑrt insaid əv main
ai fil it, ai fil it
aiv bin ɡouiŋ aut əv mai maind
ai fil it, ai fil it
nou ðət aim ǰəst weistiŋ taim
ənd ai

<[harry>: <]>
houp ðət ju dount rən frəm mi

<[louis>: <]>
fər jər aiz ounli,

<[niall>: <]>
ai šou ju mai hɑrt

<[harry>: <]>
fər hwen jər lounli

<[liam>: <]>
ənd fərɡet hu ju ɑr

<[harry>: <]>
aim misiŋ hæf əv mi

<[harry>, liəm, luəs, nail: <]>
hwen wir əpɑrt
nau ju nou mi, fər jər aiz ounli

<[niall>, heri, luəs, liəm: <]>
fər jər aiz ounli, ai šou ju mai hɑrt
fər hwen jər lounli ənd fərɡet hu ju ɑr
aim misiŋ hæf əv mi hwen wir əpɑrt
nau ju nou mi, fər jər aiz ounli
fər jər aiz ounli
fər jər aiz ounli