pronunciaciones

One Direction – Strong-Pronunciación Letra Traducción

One Direction – Strong-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

One Direction Lyrics

“Strong”

My hands
Your hands
Tied up
Like two shipsDrifting
Weightless
Waves try to break it
I’d do anything to save it
Why is it so hard to say it?

My heart
Your heart
Sit tight like book endsPages
Between us
Written with no end
So many words we’re not saying
Don’t wanna wait ‘til it’s gone
You make me strong

I’m sorry if I say, “I need you”
But I don’t care
I’m not scared of love
‘Cause when I’m not with you I’m weaker
Is that so wrong?
Is it so wrong
That you make me strong?

Think of
How much
Love that’s been wasted

People
Always
Trying to escape it
Move on to stop their heart breaking
But there’s nothing I’m running from
You make me strong

I’m sorry if I say, “I need you”
But I don’t care
I’m not scared of love
‘Cause when I’m not with you I’m weaker
Is that so wrong?
Is it so wrong?

So, baby, hold on to my heart, oh, oh
Need you to keep me from falling apart
I’ll always hold on
‘Cause you make me strong

I’m sorry if I say, “I need you”
But I don’t care
I’m not scared of love
‘Cause when I’m not with you I’m weaker
Is that so wrong?
Is it so wrong?

I’m sorry if I say, “I need you”
But I don’t care
I’m not scared of love
‘Cause when I’m not with you I’m weaker
Is that so wrong?
Is it so wrong
That you make me strong?

I’m sorry if I say, “I need you”
But I don’t care
I’m not scared of love
‘Cause when I’m not with you I’m weaker
Is that so wrong?
Is it so wrong
That you make me strong?

#Pronunciación de la Canción

wʌn dərekšən liriks
strɒŋ
mai hændz
jər hændz
taid ʌp
laik tu šips
driftiŋ
weitləs
weivz trai tə breik it
aid də eniθiŋ tə seiv it
wai z it sou hɑrd tə sei it?
mai hɑrt
jər hɑrt
sit tait laik buk endz
peiǰəz
bitwin əz
ritən wiθ nou end
sou meni wərdz wir nɑt seiiŋ
dount wɑnə weit til its ɡɒn
ju meik mi strɒŋ
aim sɑri if ai sei, ai nid ju
bət ai dount ker
aim nɑt skerd əv lʌv
kəz hwen aim nɑt wiθ ju aim wikər
iz ðət sou rɒŋ?
iz it sou rɒŋ
ðət ju meik mi strɒŋ?
θiŋk ʌv
hau mʌč
lʌv ðæts bin weistəd
pipəl
ɔlweiz
traiiŋ tə əskeip it
muv ɑn tə stɑp ðer hɑrt breikiŋ
bət ðerz nʌθiŋ aim rʌniŋ frʌm
ju meik mi strɒŋ
aim sɑri if ai sei, ai nid ju
bət ai dount ker
aim nɑt skerd əv lʌv
kəz hwen aim nɑt wiθ ju aim wikər
iz ðət sou rɒŋ?
iz it sou rɒŋ?
sou, beibi, hould ɑn tə mai hɑrt, ou, ou
nid ju tə kip mi frəm fɑliŋ əpɑrt
ail ɔlweiz hould ɑn
kəz ju meik mi strɒŋ
aim sɑri if ai sei, ai nid ju
bət ai dount ker
aim nɑt skerd əv lʌv
kəz hwen aim nɑt wiθ ju aim wikər
iz ðət sou rɒŋ?
iz it sou rɒŋ?
aim sɑri if ai sei, ai nid ju
bət ai dount ker
aim nɑt skerd əv lʌv
kəz hwen aim nɑt wiθ ju aim wikər
iz ðət sou rɒŋ?
iz it sou rɒŋ
ðət ju meik mi strɒŋ?
aim sɑri if ai sei, ai nid ju
bət ai dount ker
aim nɑt skerd əv lʌv
kəz hwen aim nɑt wiθ ju aim wikər
iz ðət sou rɒŋ?
iz it sou rɒŋ
ðət ju meik mi strɒŋ?
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!