One Time-Justin Bieber-Pronunciación Letra y Video

One Time-Justin Bieber-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

JUSTIN BIEBER LYRICS
“One Time”

Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye
Me plus you (I’ma tell you one time)
Me plus you (One time, I’ma tell you one time)
Me plus you (One time, I’ma tell you one time)
One time (one time) one time

When I met you girl my heart went knock knock
Now them butterflies in my stomach won’t stop stop
And even though it’s a struggle love is all we got
So we going keep keep climbin’ to the mountain top

Your world is my world
And my fight is your fight
My breath is your breath
When you’re hurt, I’m not right

[Chorus]
You’re my one love, my one heart, my one life for sure
Let me tell you one time
(girl I love, girl I love you)
I’ma tell you one time
(girl I love, girl I love you)
And I’ma be your one guy
You’ll be my number one girl
Always making time for you
I’ma tell you one time
(girl I love, girl I love you)
I’ma tell you one time
(girl I love, girl I love you)

You look so deep
You know that it humbles me
You’re by my side and troubles — they don’t trouble me
Many have called but the chosen is you
Whatever you want shawty I’ll give it to you

Your world is my world
And my fight is your fight
My breath is your breath
When you’re hurt, I’m not right

[Chorus]
You’re my one love, my one heart, my one life for sure
Let me tell you one time
(girl I love, girl I love you)
I’ma tell you one time
(girl I love, girl I love you)
And I’ma be your one guy
You’ll be my number one girl
Always makin’ time for you
I’ma tell you one time
(girl I love, girl I love you)
I’ma tell you one time
(girl I love, girl I love you)

Shawty right there
She’s got everything I need
And I’ma tell her one time
(One time, one time)
Give you everything you need, down to my last dime
She makes me happy, I know where I’ll be
Right by her side ‘cause she is the one for me

[Chorus]
And girl you’re my one love
My one heart my one life for sure
Let me tell you one time
(girl I love, girl I love you)
I’ma tell you one time
(girl I love, girl I love you)
And I’ma be your one, guy
You’ll be my number one, girl, always makin’ time for you
I’ma tell you one time (one time)
I’ma tell you one time (one time)

Me plus you (I’ma tell you one time)
Me plus you (One time, I’ma tell you one time)
Me plus you (One time, I’ma tell you one time)
One time (one time) one time


ǰʌstən bibər liriks
wʌn taim

ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai
mi pləs ju <ima> tel ju wʌn taim
mi pləs ju wʌn taim, <ima> tel ju wʌn taim
mi pləs ju wʌn taim, <ima> tel ju wʌn taim
wʌn taim wʌn taim wʌn taim

hwen ai met ju ɡərl mai hɑrt went nɑk nɑk
nau ðəm bʌtᵊrflaiz in mai stʌmək wount stɑp stɑp
ənd ivən ðou its ə strʌɡəl lʌv z ɔl wi ɡɑt
sou wi ɡouiŋ kip kip <climbin> tə ðə mauntən tɑp

jər wərld z mai wərld
ənd mai fait s jər fait
mai breθ s jər breθ
hwen jər hərt, aim nɑt rait

<[chorus]>
jər mai wʌn lʌv, mai wʌn hɑrt, mai wʌn laif fər šur
let mi tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju
<ima> tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju
ənd <ima> bi jər wʌn ɡai
jul bi mai nʌmbᵊr wʌn ɡərl
ɔlweiz meikiŋ taim fər ju
<ima> tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju
<ima> tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju

ju luk sou dip
ju nou ðət it hʌmbəlz mi
jər bai mai said ənd trʌbəlz ðei dount trʌbəl mi
meni həv kɒld bət ðə čouzən z ju
hwʌtevᵊr ju wɑnt <shawty> ail ɡiv it tə ju

jər wərld z mai wərld
ənd mai fait s jər fait
mai breθ s jər breθ
hwen jər hərt, aim nɑt rait

<[chorus]>
jər mai wʌn lʌv, mai wʌn hɑrt, mai wʌn laif fər šur
let mi tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju
<ima> tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju
ənd <ima> bi jər wʌn ɡai
jul bi mai nʌmbᵊr wʌn ɡərl
ɔlweiz mækin taim fər ju
<ima> tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju
<ima> tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju

<shawty> rait ðer
šiz ɡɑt evriθiŋ ai nid
ənd <ima> tel hər wʌn taim
wʌn taim, wʌn taim
ɡiv ju evriθiŋ ju nid, daun tə mai læst daim
ši meiks mi hæpi, ai nou hweᵊr ail bi
rait bai hər said kəz ši z ðə wʌn fər mi

<[chorus]>
ənd ɡərl jər mai wʌn lʌv
mai wʌn hɑrt mai wʌn laif fər šur
let mi tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju
<ima> tel ju wʌn taim
ɡərl ai lʌv, ɡərl ai lʌv ju
ənd <ima> bi jər wʌn, ɡai
jul bi mai nʌmbᵊr wʌn, ɡərl, ɔlweiz mækin taim fər ju
<ima> tel ju wʌn taim wʌn taim
<ima> tel ju wʌn taim wʌn taim

mi pləs ju <ima> tel ju wʌn taim
mi pləs ju wʌn taim, <ima> tel ju wʌn taim
mi pləs ju wʌn taim, <ima> tel ju wʌn taim
wʌn taim wʌn taim wʌn taim

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!