Only Wanna Sing-Hillsong Young & Free-Pronunciación Letra y Video

Only Wanna Sing-Hillsong Young & Free-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

HILLSONG YOUNG & FREE LYRICS
“Only Wanna Sing”

This is no performance
Lord I pray it’s worship
Empty words I can’t afford

I’m not chasing feelings
That’s not why I’m singing
You’re the reason for my song

[Chorus:]
I only wanna sing
If I sing with everything
If I sing for you my King
I can’t imagine why
I would do this all for hype
Cause it’s all to lift You high

You don’t want perfection
Just my soul’s attention
All I have is what I’ll give

More than a song that lasts a moment
I’ll live a life full of honest worship
If I’m here to sing then I’ll sing with purpose
All the praise, Lord, You deserve it, now

[Chorus x2]


<jillsong> jəŋ ənd fri liriks
ounli wɑnə siŋ

ðis iz nou pərfɔrməns
lɔrd ai prei its wəršəp
empti wərdz ai kænt əfɔrd

aim nɑt čeisiŋ filiŋz
ðæts nɑt wai aim siŋiŋ
jər ðə rizən fər mai sɒŋ

<[chorus>: <]>
ai ounli wɑnə siŋ
if ai siŋ wiθ evriθiŋ
if ai siŋ fər ju mai kiŋ
ai kænt imæǰən wai
ai wud də ðis ɔl fər haip
kəz its ɔl tə lift ju hai

ju dount wɑnt pərfekšən
ǰəst mai souliz ətenšən
ɔl ai həv z hwʌt ail ɡiv

mɔr ðən ə sɒŋ ðət læsts ə moumənt
ail laiv ə laif ful əv ɑnəst wəršəp
if aim hiər tə siŋ ðen ail siŋ wiθ pərpəs
ɔl ðə preiz, lɔrd, ju dəzərv it, nau

<[chorus> <x2]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!