como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Open Eyes-Debby Ryan-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Open Eyes-Debby Ryan-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Open Eyes”

Look around, it’s deadly night
You’ve been losing every fight
You’re hope is, feeling broken
You’re feet are rough, they’re scraped and bruised
But still have strength to take you through,
Into,
The dark

[Chorus:]
Just close your eyes
And push right through
I know it’s tough right now
This was meant for you
When the clouds are gone
Not a shadow in sight
You’ll be drenched in the sun
With open eyes

(Woah-oh-oh) [x4]

At the beach, the waves will crash
Tuck and grab and pull you back
The sun may, be covered in gray
The sand will itch, itself may burn
Hurricane will take it’s turn
Until,
The dawn

[Chorus:]
Just close your eyes
And push right through
I know it’s tough right now
This was meant for you
When the clouds are gone
Not a storm insight
You’ll be drenched in the sun
With open eyes

[X2]
So close your eyes, shut them tight
Let it be, and it will fade away (fade away)
Push on though the strength in you
Let it be, and wish it all away (all away)

With open eyes,
Open wide,
It’s all good now, watch it fade away,
Day by day

Just close your eyes
And push right through
I know it’s tough right now
This was meant for you
When the clouds are gone
Not a storm insight
You’ll be drenched in the sun
With open eyes.

oupən aiz

luk əraund, its dedli nait
juv bin luziŋ evri fait
jər houp iz, filiŋ broukən
jər fit ər rəf, ðer skreipt ənd bruzd
bət stil həv streŋkθ tə teik ju θru,
intu,
ðə dɑrk

<[chorus>: <]>
ǰəst klouz jər aiz
ənd puš rait θru
ai nou its təf rait nau
ðis wəz ment fər ju
hwen ðə klaudz ər ɡɒn
nɑt ə šædou in sait
jul bi drenčt in ðə sən
wiθ oupən aiz

<woah-oh-oh> <[x4]>

ət ðə bič, ðə weivz wəl kræš
tək ənd ɡræb ənd pul ju bæk
ðə sən mei, bi kʌvərd in ɡrei
ðə sænd wəl ič, ətself mei bərn
hərəken wəl teik its tərn
ʌntil,
ðə dɒn

<[chorus>: <]>
ǰəst klouz jər aiz
ənd puš rait θru
ai nou its təf rait nau
ðis wəz ment fər ju
hwen ðə klaudz ər ɡɒn
nɑt ə stɔrm insait
jul bi drenčt in ðə sən
wiθ oupən aiz

<[x2]>
sou klouz jər aiz, šət ðəm tait
let it bi, ənd it wəl feid əwei feid əwei
puš ɑn ðou ðə streŋkθ in ju
let it bi, ənd wiš it ɔl əwei ɔl əwei

wiθ oupən aiz,
oupən waid,
its ɔl ɡud nau, wɑč it feid əwei,
dei bai dei

ǰəst klouz jər aiz
ənd puš rait θru
ai nou its təf rait nau
ðis wəz ment fər ju
hwen ðə klaudz ər ɡɒn
nɑt ə stɔrm insait
jul bi drenčt in ðə sən
wiθ oupən aiz.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!