Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

OutKast-Hey Ya!-Pronunciación Letra Traducción y Video

OutKast-Hey Ya!-Como Aprender a Cantarla

OUTKAST LYRICS
“Hey Ya”

[Intro]
One, two, three, uh!

[Verse One – Andre 3000]
My baby don’t mess around
Because she loves me so
And this I know for sure.
Uh, but does she really wanna
But can’t stand to see me
Walk out the door.
Don’t try to fight the feelin’
‘Cause the thought alone is killing me right now..
Uh, thank god for mom and dad
For sticking two together
‘Cause we don’t know how…
UH!

[Chorus:]
Hey… ya.
Hey ya.
Hey… ya.
Hey ya.
Hey… ya.
Hey ya.
Hey… ya.
Hey ya.

[Verse Two – Andre 3000]
You think you’ve got it
Oh, you think you’ve got it
But got it just don’t get it
‘Til there’s nothing at all
We get together
Oh, we get together
But separate’s always better when there’s feelings involved
If what they say is “Nothing is forever”
Then what makes, then what makes, then what makes
Then what makes, what makes, what makes love the exception
So why you, why you
Why you, why you, why you are we so in denial
When we know we’re not happy here…
Y’all don’t wanna hear me, you just wanna dance

[Chorus]
Hey… ya. (oh oh)
Hey ya. (oh oh)
Hey… ya. (Don’t want to meet your daddy, oh oh)
Hey ya. (Just want you in my Caddy oh oh)
Hey… ya. (oh oh, don’t want to meet yo’ mama oh oh)
Hey ya. (Just want to make you cumma oh oh)
Hey… ya. (I’m, oh oh I’m, oh oh)
Hey ya. (I’m just being honest oh oh, I’m just being honest)

[Bridge – Andre 3000]
Hey, alright now
Alright now fellas yeah!
Now what’s cooler than bein’ cool?
(Ice cold!)
I can’t hear ya’
I say what’s, what’s cooler than bein’ cool?
(Ice cold!)
Woo…
Alright, alright, alright, alright
Alright, alright, alright, alright
Alright, alright, alright, alright
Alright, alright,
OK now ladies (yeah!)
Now we gon’ break this thing down in just a few seconds
Now don’t have me to break this thing down for nothing
Now I wanna see y’all on your baddest behavior
Lend me some sugar, I am your neighbor
Uh! Here we go…
Shake it, shake, shake it, shake it (oh oh)
Shake it, shake it, shake, shake it, shake it, shake it (oh oh)
Shake it, shake it like a Polaroid picture, shake it, shake it
Shh you got to, shake it, shh shake it, shake it, got to shake it
(Shake it sugar) shake it like a Polaroid picture

[Verse Three – Andre 3000 (Repeating “Shake it” in background)]
Now all Beyoncé’s and Lucy Liu’s
And baby dolls, get on the floor
(Get on the floor)
You know what to do.
You know what to do.
You know what to do!

[Chorus]
Hey… ya. (oh oh)
Hey ya. (oh oh)
Hey… ya. (oh oh)
Hey ya. (uh oh, hey ya)
Hey… ya. (oh oh)
Hey ya. (uh, uh, oh oh)
Hey… ya. (oh oh)
Hey ya. (oh oh)

[Chorus continues until fade]

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<autkast> liriks
hei jɑ

<[intro]>
wʌn, tu, θri, ə!

<[verse> wʌn ɑndre <3000]>
mai beibi dount mes əraund
bikɒz ši lʌvz mi sou
ənd ðis ai nou fər šur.
ə, bət dəz ši rili wɑnə
bət kænt stænd tə si mi
wɑk aut ðə dɔr.
dount trai tə fait ðə <feelin>
kəz ðə θɔt əloun z kiliŋ mi rait nau..
ə, θæŋk ɡɑd fər mɑm ənd dæd
fər stikiŋ tu təɡeðər
kəz wi dount nou hau…
ə!

<[chorus>: <]>
hei… jɑ.
hei jɑ.
hei… jɑ.
hei jɑ.
hei… jɑ.
hei jɑ.
hei… jɑ.
hei jɑ.

<[verse> tu ɑndre <3000]>
ju θiŋk juv ɡɑt it
ou, ju θiŋk juv ɡɑt it
bət ɡɑt it ǰəst dount ɡet it
til ðerz nʌθiŋ ət ɔl
wi ɡet təɡeðər
ou, wi ɡet təɡeðər
bət sepəretiz ɔlweiz betər hwen ðerz filiŋz invɑlvd
if hwʌt ðei sei z nʌθiŋ z fərevər
ðen hwʌt meiks, ðen hwʌt meiks, ðen hwʌt meiks
ðen hwʌt meiks, hwʌt meiks, hwʌt meiks lʌv ði iksepšən
sou wai ju, wai ju
wai ju, wai ju, wai ju ər wi sou in dənaiəl
hwen wi nou wir nɑt hæpi hiər…
jɒl dount wɑnə hir mi, ju ǰəst wɑnə dæns

<[chorus]>
hei… jɑ. ou ou
hei jɑ. ou ou
hei… jɑ. dount wɑnt tə mit jər dædi, ou ou
hei jɑ. ǰəst wɑnt ju in mai kædi ou ou
hei… jɑ. ou ou, dount wɑnt tə mit <yo> mɑmə ou ou
hei jɑ. ǰəst wɑnt tə meik ju <cumma> ou ou
hei… jɑ. aim, ou ou aim, ou ou
hei jɑ. aim ǰəst biiŋ ɑnəst ou ou, aim ǰəst biiŋ ɑnəst

<[bridge> ɑndre <3000]>
hei, ɒlrait nau
ɒlrait nau feləs jæ!
nau hwʌts kulər ðən bin kul?
ais kould!
ai kænt hir <ya>
ai sei hwʌts, hwʌts kulər ðən bin kul?
ais kould!
wu…
ɒlrait, ɒlrait, ɒlrait, ɒlrait
ɒlrait, ɒlrait, ɒlrait, ɒlrait
ɒlrait, ɒlrait, ɒlrait, ɒlrait
ɒlrait, ɒlrait,
oukei nau leidiz jæ!
nau wi <gon> breik ðis θiŋ daun in ǰəst ə fju sekəndz
nau dount həv mi tə breik ðis θiŋ daun fər nʌθiŋ
nau ai wɑnə si jɒl ɑn jər <baddest> bəheivjər
lend mi səm šuɡər, ai əm jər neibər
ə! hiər wi ɡou…
šeik it, šeik, šeik it, šeik it ou ou
šeik it, šeik it, šeik, šeik it, šeik it, šeik it ou ou
šeik it, šeik it laik ə poulərɔid pikčər, šeik it, šeik it
š ju ɡɑt tu, šeik it, š šeik it, šeik it, ɡɑt tə šeik it
šeik it šuɡər šeik it laik ə poulərɔid pikčər

<[verse> θri ɑndre θri θauzənd rəpitiŋ šeik it in bækɡrɑwnd <]>
nau ɔl bijɒnseiiz ənd lusi ljuiz
ənd beibi dɑlz, ɡet ɑn ðə flɔr
ɡet ɑn ðə flɔr
ju nou hwʌt tə du.
ju nou hwʌt tə du.
ju nou hwʌt tə du!

<[chorus]>
hei… jɑ. ou ou
hei jɑ. ou ou
hei… jɑ. ou ou
hei jɑ. ə ou, hei jɑ
hei… jɑ. ou ou
hei jɑ. ə, ə, ou ou
hei… jɑ. ou ou
hei jɑ. ou ou

<[chorus> kəntinjuz ʌntil <fade]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!