aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

OutKast-Ms. Jackson-Pronunciación Letra y Video

OutKast-Ms. Jackson-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

OUTKAST LYRICS
“Ms. Jackson”

[Andre 3000]
Yeah this one right here goes out to all the baby’s mamas, mamas…
Mamas, mamas, baby mamas, mamas
Yeah, go like this

[CHORUS (Andre 3000):]
I’m sorry Ms. Jackson (oh)
I am for real
Never meant to make your daughter cry
I apologize a trillion times
I’m sorry Ms. Jackson (oh)
I am for real
Never meant to make your daughter cry
I apologize a trillion times

[Big Boi]
A baby drama mama, don’t like me
She doing things like having her boys come from her neighborhood
To the studio trying to fight me
She need to get a, piece of the American pie and take her bite out
That’s my house, I disconnect the cable and turn the lights out
And let her know her grandchild is a baby, and not a paycheck
Private schools, daycare, shit, medical bills, I’ll pay that
I love your mom and everything, see I ain’t the one who laid down
She wanna rip you up, start a custody war, my lawyer stay down
She never got a chance to hear my side of the story we was divided
She had fish fries and cookouts
On my child’s birthday I ain’t invited
Despite it, I show her the utmost respect when I fall through
All you, do is defend that lady when I call you, yeah

[CHORUS]

[Andre 3000]
Me and your daughter
Got a special thang going on
You say it’s puppy love
We say it’s full grown
Hope that we feel this
Feel this way forever
You could plan a pretty picnic
But you can’t predict the weather, Ms. Jackson

Ten times out of nine, now if I’m blind fine
The quickest muzzle throw it on my mouth and I’ll decline
King meets queen, then the puppy love thing, together dream
Bout that crib with the Goodyear swing
On the oak tree, I hope we feel like this forever
Forever, forever, ever, forever, ever?
Forever never seems that long until you’re grown
And notice that the day by day rule can’t be too long
Ms. Jackson my intentions were good I wish I could
Become a magician to abracadabra all the sadder
Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he
Asking what happened to the feeling that her and me
Had, I pray so much about it need some knee, pads
It happened for a reason one can’t be, mad
So know this, know that everything is cool
And yes I will be present on the first day of school, and graduation

[CHORUS]

[Big Boi]
Uh, uh, yeah
“Look at the way he treats me”, shit, look at the way you treat me
See your little nose ass home girls got they ass up in the creek G
Without a paddle, you left the straddle and ride this thing on out
And then you and this girl ain’t speaking no more ‘cause my dick all in her mouth
Know what I’m talking about, jealousy, infidelity, envy
Cheating, beating, and to the G’s they be the same thing
So who you placing the blame on, you keep on singing the same song
Let bygones be bygones, you can go on and get the hell on
You and your mama

[CHORUS x2]


<outkast> liriks
miz. ǰæksən

<[andre> <3000]>
jæ ðis wʌn rait hiər ɡouz aut tə ɔl ðə beibiz mɑməz, mɑməz…
mɑməz, mɑməz, beibi mɑməz, mɑməz
jæ, ɡou laik ðis

<[chorus> ɑndre θri θauzənd: <]>
aim sɑri miz. ǰæksən ou
ai əm fər riəl
nevər ment tə meik jər dɒtər krai
ai əpɑləǰaiz ə triljən taimz
aim sɑri miz. ǰæksən ou
ai əm fər riəl
nevər ment tə meik jər dɒtər krai
ai əpɑləǰaiz ə triljən taimz

<[big> <boi]>
ə beibi drɑmə mɑmə, dount laik mi
ši duiŋ θiŋz laik hæviŋ hər bɔiz kəm frəm hər neibərhud
tə ðə studiou traiiŋ tə fait mi
ši nid tə ɡet ei, pis əv ði əmerikən pai ənd teik hər bait aut
ðæts mai haus, ai diskənekt ðə keibəl ənd tərn ðə laits aut
ənd let hər nou hər ɡrændčaild z ə beibi, ənd nɑt ə peiček
praivət skulz, deiker, šit, medəkəl bilz, ail pei ðæt
ai lʌv jər mɑm ənd evriθiŋ, si ai eint ðə wʌn hu leid daun
ši wɑnə rip ju ʌp, stɑrt ə kʌstədi wɔr, mai lɔiər stei daun
ši nevər ɡɑt ə čæns tə hir mai said əv ðə stɔri wi wəz divaidəd
ši həd fiš fraiz ənd kukɑwts
ɑn mai čaildz bərθde ai eint invaitəd
dispait it, ai šou hər ði ʌtmoust rəspekt hwen ai fɑl θru
ɔl ju, də z dəfend ðət leidi hwen ai kɒl ju, jæ

<[chorus]>

<[andre> <3000]>
mi ənd jər dɒtər
ɡɑt ə spešəl <thang> ɡouiŋ ɑn
ju sei its pʌpi lʌv
wi sei its ful ɡroun
houp ðət wi fil ðis
fil ðis wei fərevər
ju kəd plæn ə priti piknik
bət ju kænt prədikt ðə weðər, miz. ǰæksən

ten taimz aut əv nain, nau if aim blaind fain
ðə kwikəst mʌzəl θrou it ɑn mai mauθ ənd ail diklain
kiŋ mits kwin, ðen ðə pʌpi lʌv θiŋ, təɡeðər drim
baut ðət krib wiθ ðə ɡudjir swiŋ
ɑn ði ouk tri, ai houp wi fil laik ðis fərevər
fərevər, fərevər, evᵊr, fərevər, evᵊr?
fərevər nevər simz ðət lɔŋ ʌntil jər ɡroun
ənd noutis ðət ðə dei bai dei rul kænt bi tu lɔŋ
miz. ǰæksən mai intenčənz wər ɡud ai wiš ai kud
bikʌm ə məǰišən tə æbrəkədæbrə ɔl ðə sædər
θɔts əv mi, θɔts əv ši, θɔts əv hi
æskiŋ hwʌt hæpənd tə ðə filiŋ ðət hər ənd mi
hæd, ai prei sou mʌč əbaut it nid səm ni, pædz
it hæpənd fər ə rizən wʌn kænt bi, mæd
sou nou ðis, nou ðət evriθiŋ z kul
ənd jes ai wəl bi prezənt ɑn ðə fərst dei əv skul, ənd ɡræǰueišən

<[chorus]>

<[big> <boi]>
ə, ə, jæ
luk ət ðə wei hi trits mi, šit, luk ət ðə wei ju trit mi
si jər litəl nouz æs houm ɡərlz ɡɑt ðei æs ʌp in ðə krik ǰi
wiðaut ə pædəl, ju left ðə strædəl ənd raid ðis θiŋ ɑn aut
ənd ðen ju ənd ðis ɡərl eint spikiŋ nou mɔr kəz mai dik ɔl in hər mauθ
nou hwʌt aim tɔkiŋ əbaut, ǰeləsi, infədeləti, envi
čitiŋ, bitiŋ, ənd tə ðə ǰiz ðei bi ðə seim θiŋ
sou hu ju pleisiŋ ðə bleim ɑn, ju kip ɑn siŋiŋ ðə seim sɒŋ
let baiɡɒnz bi baiɡɒnz, ju kən ɡou ɑn ənd ɡet ðə hel ɑn
ju ənd jər mɑmə

<[chorus> <x2]>