aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Panda Desiigner -Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Panda Desiigner -Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Panda”

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
Panda, Panda…

I got broads in Atlanta
Twisting dope, lean, and the Fanta
Credit cards and the scammers
Hitting off licks in the bando
Black X6, Phantom
White X6, look like a panda
Going out like I’m Montana
Hundred killers, hundred hammers
Black X6, Phantom
White X6, panda
Pockets swole, Danny
Selling bar, candy
Man I’m the macho like Randy
The choppa go Oscar for Grammy
Bitch nigga pull up ya panty
Hope you killas understand me

I got broads in Atlanta
Twisting dope, lean, and the Fanta
Credit cards and the scammers
Hitting off licks in the bando
Black X6, Phantom
White X6, look like a panda
Going out like I’m Montana
Hundred killers, hundred hammers
Black X6, Phantom
White X6, panda
Pockets swole, Danny
Selling bar, candy
Man I’m the macho like Randy
The choppa go Oscar for Grammy
Bitch nigga pull up ya panty
Hope you killas understand me

Panda, Panda
Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda…

I got broads in Atlanta twisting dope, lean, and shit sipping Fanta
Credit cards and the scammers
Wake up Versace shit, life Desiigner
Whole buncha lot of shit
They be asking round town who be clappin shit
I pullin up stuff in the Phantom ship
I got plenty of stuff of Bugatti whip look how I try this shit
Black X6, Phantom
White X6, killing on camera
Pop a Perc, I can’t stand up
Gorilla, they come and kill you with bananas
Four fillas, they finna pull up in the Phantom
Know niggas, they come and kill you on the camera
Big Rollie, it dancing bigger than a Pandie
Go Oscar for Grammy, bitch pull up your panty
Fill up I’m a flip it, I got bitches pull up and they get it
I got niggas that’s counting for digits
Say you make you a lot of new money
Know some killers pull off and they in the Wraith
CTD, they pull off and they kill the Bape
Call up Phillip-Phillip, gone fill the bank, niggas up in the bank
We gone drill the bank, fuck we gone kill the bank, get it
I got broads, yea I get it
I got car jack city
This how I live it
Did it all for a ticket
Now Flex drop bombs when he spin it
And Bobby gone trend it
Jeff The Don doing business
Zana Ray fucking up shit and she doin’ her bidnezz
I be getting to the chicken
Counting to the chicken
And all of my niggas gon split it

Panda, Panda
Panda, Panda, Panda, Panda, Panda…

I got broads in Atlanta
Twisting dope, lean, and the Fanta
Credit cards and the scammers
Hitting off licks in the bando
Black X6, Phantom
White X6, looks like a panda
Going out like I’m Montana
Hundred killers, hundred hammers
Black X6, Phantom
White X6, panda
Pockets swole, Danny
Selling bar, candy
Man I’m the macho like Randy
The choppa go Oscar for Grammy
Bitch nigga pull up ya panty
Hope you killas understand me

I got broads in Atlanta
Twisting dope, lean, and the Fanta
Credit cards and the scammers
Hitting off licks in the bando
Black X6, Phantom
White X6, looks like a panda
Going out like I’m Montana
Hundred killers, hundred hammers
Black X6, Phantom
White X6, panda
Pockets swole, Danny
Selling bar, candy
Man I’m the macho like Randy
The choppa go Oscar for Grammy
Bitch nigga pull up ya panty
Hope you killas understand me

Panda, Panda
Panda, Panda, Panda, Panda, Panda…

pændə

pændə, pændə, pændə, pændə, pændə
pændə, pændə…

ai ɡɑt brɔdz in ætlæntə
twistiŋ doup, lin, ənd ðə fɑntə
kredət kɑrdz ənd ðə skæmərz
hitiŋ ɒf liks in ðə <bando>
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, luk laik ə pændə
ɡouiŋ aut laik aim mantænə
hʌndrəd kilərz, hʌndrəd hæmərz
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, pændə
pɑkəts <swole>, dæni
seliŋ bɑr, kændi
mæn aim ðə mɑčou laik rændi
ðə <choppa> ɡou ɑskᵊr fər ɡræmi
bič <nigga> pul ʌp jɑ pænti
houp ju <killas> ʌndərstænd mi

ai ɡɑt brɔdz in ætlæntə
twistiŋ doup, lin, ənd ðə fɑntə
kredət kɑrdz ənd ðə skæmərz
hitiŋ ɒf liks in ðə <bando>
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, luk laik ə pændə
ɡouiŋ aut laik aim mantænə
hʌndrəd kilərz, hʌndrəd hæmərz
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, pændə
pɑkəts <swole>, dæni
seliŋ bɑr, kændi
mæn aim ðə mɑčou laik rændi
ðə <choppa> ɡou ɑskᵊr fər ɡræmi
bič <nigga> pul ʌp jɑ pænti
houp ju <killas> ʌndərstænd mi

pændə, pændə
pændə, pændə, pændə, pændə, pændə, pændə, pændə…

ai ɡɑt brɔdz in ætlæntə twistiŋ doup, lin, ənd šit sipiŋ fɑntə
kredət kɑrdz ənd ðə skæmərz
weik ʌp vərsɑče šit, laif <desiigner>
houl <buncha> lɑt əv šit
ðei bi æskiŋ raund taun hu bi <clappin> šit
ai pulin ʌp stəf in ðə fæntəm šip
ai ɡɑt plenti əv stəf əv <bugatti> wip luk hau ai trai ðis šit
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, kiliŋ ɑn kæmərə
pɑp ə pərk, ai kænt stænd ʌp
ɡərilə, ðei kəm ənd kil ju wiθ bənænəz
fɔr <fillas>, ðei <finna> pul ʌp in ðə fæntəm
nou <niggas>, ðei kəm ənd kil ju ɑn ðə kæmərə
biɡ roli, it dænsiŋ biɡər ðən ə <pandie>
ɡou ɑskᵊr fər ɡræmi, bič pul ʌp jər pænti
fil ʌp aim ə flip it, ai ɡɑt bičəz pul ʌp ənd ðei ɡet it
ai ɡɑt <niggas> ðæts kauntiŋ fər diǰəts
sei ju meik ju ə lɑt əv nu mʌni
nou səm kilərz pul ɒf ənd ðei in ðə reiθ
<ctd>, ðei pul ɒf ənd ðei kil ðə <bape>
kɒl ʌp <phillip-phillip>, ɡɒn fil ðə bæŋk, <niggas> ʌp in ðə bæŋk
wi ɡɒn dril ðə bæŋk, fək wi ɡɒn kil ðə bæŋk, ɡet it
ai ɡɑt brɔdz, jei ai ɡet it
ai ɡɑt kɑr ǰæk siti
ðis hau ai laiv it
did it ɔl fər ə tikət
nau fleks drɑp bɑmz hwen hi spin it
ənd bɑbi ɡɒn trend it
ǰef ðə dɑn duiŋ biznəs
<zana> rei fʌkiŋ ʌp šit ənd ši <doin> hər <bidnezz>
ai bi ɡetiŋ tə ðə čikən
kauntiŋ tə ðə čikən
ənd ɔl əv mai <niggas> <gon> split it

pændə, pændə
pændə, pændə, pændə, pændə, pændə…

ai ɡɑt brɔdz in ætlæntə
twistiŋ doup, lin, ənd ðə fɑntə
kredət kɑrdz ənd ðə skæmərz
hitiŋ ɒf liks in ðə <bando>
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, luks laik ə pændə
ɡouiŋ aut laik aim mantænə
hʌndrəd kilərz, hʌndrəd hæmərz
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, pændə
pɑkəts <swole>, dæni
seliŋ bɑr, kændi
mæn aim ðə mɑčou laik rændi
ðə <choppa> ɡou ɑskᵊr fər ɡræmi
bič <nigga> pul ʌp jɑ pænti
houp ju <killas> ʌndərstænd mi

ai ɡɑt brɔdz in ætlæntə
twistiŋ doup, lin, ənd ðə fɑntə
kredət kɑrdz ənd ðə skæmərz
hitiŋ ɒf liks in ðə <bando>
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, luks laik ə pændə
ɡouiŋ aut laik aim mantænə
hʌndrəd kilərz, hʌndrəd hæmərz
blæk <x6>, fæntəm
wait <x6>, pændə
pɑkəts <swole>, dæni
seliŋ bɑr, kændi
mæn aim ðə mɑčou laik rændi
ðə <choppa> ɡou ɑskᵊr fər ɡræmi
bič <nigga> pul ʌp jɑ pænti
houp ju <killas> ʌndərstænd mi

pændə, pændə
pændə, pændə, pændə, pændə, pændə…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!