aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Panic! At The Disco-Bohemian Rhapsody-Pronunciación Letra y Video

Panic! At The Disco-Bohemian Rhapsody-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

PANIC! AT THE DISCO LYRICS
“Bohemian Rhapsody”
(originally by Queen)

Is the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide
No escape from reality

Open your eyes
Look up to the skies and see
I’m just a poor boy, I need no sympathy
Because I’m easy come, easy go
Little high, little low
Anyway the wind blows, doesn’t really matter to me, to me

Mama, just killed a man
Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he’s dead
Mama, life has just begun
But now I’ve gone and thrown it all away

Mama, ooh
Didn’t mean to make you cry
If I’m not back again this time tomorrow
Carry on, carry on
As if nothing really matters

Too late, my time has come
Sent shivers down my spine
Body’s aching all the time
Goodbye everybody, I’ve got to go
Gotta leave you all behind and face the truth

Mama, ooh
I don’t wanna die
I sometimes wish I’d never been born at all

I see a little silhouette of a man
Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?
Thunderbolt and lightning
Very, very frightening me
(Galileo) Galileo
(Galileo) Galileo
Galileo Figaro
Magnifico

I’m just a poor boy
Nobody loves me
He’s just a poor boy
From a poor family
Spare him his life from this monstrosity

Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go (Let him go!)
Bismillah! We will not let you go (Let him go!)
Bismillah! We will not let you go (Let me go!)
Will not let you go (Let me go!)
Never, never let you go
Never let me go, oh
No, no, no, no, no, no, no
Oh, mama mia, mama mia (Mama mia, let me go)
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me

So you think you can stone me and spit in my eye?
So you think you can love me and leave me to die?
Oh, baby, you can’t do this to me, baby
Just gotta get out, just gotta get right outta here

(oh, yeah, oh, yeah)

Nothing really matters
Anyone can see
Nothing really matters
Nothing really matters to me

Anyway the wind blows


pænik! ət ðə diskou liriks
bouhimiən ræpsədi
əriǰənəli bai kwin

iz ðə riəl laif?
iz ðis ǰəst fæntəsi?
kɔt in ə lændslaid
nou əskeip frəm riæləti

oupən jər aiz
luk ʌp tə ðə skaiz ənd si
aim ǰəst ə pur bɔi, ai nid nou simpəθi
bikɒz aim izi kəm, izi ɡou
litəl hai, litəl lou
eniwe ðə wind blouz, dʌzənt rili mætər tə mi, tə mi

mɑmə, ǰəst kild ə mæn
put ə ɡən əɡenst iz hed
puld mai triɡər, nau hiz ded
mɑmə, laif həz ǰəst biɡʌn
bət nau aiv ɡɒn ənd θroun it ɔl əwei

mɑmə, u
didənt min tə meik ju krai
if aim nɑt bæk əɡen ðis taim təmɑrou
kæri ɑn, kæri ɑn
əz if nʌθiŋ rili mætərz

tu leit, mai taim həz kəm
sent šivərz daun mai spain
bɑdiz eikiŋ ɔl ðə taim
ɡudbai evribɑdi, aiv ɡɑt tə ɡou
ɡɑtə liv ju ɔl bəhaind ənd feis ðə truθ

mɑmə, u
ai dount wɑnə dai
ai səmtaimz wiš aid nevər bin bɔrn ət ɔl

ai si ə litəl siləwet əv ə mæn
<scaramouche>, <scaramouche>, wəl ju də ðə fændæŋɡou?
θʌndəboult ənd laitəniŋ
veri, veri fraitəniŋ mi
ɡælileiou ɡælileiou
ɡælileiou ɡælileiou
ɡælileiou fiɡərou
<magnifico>

aim ǰəst ə pur bɔi
noubədi lʌvz mi
hiz ǰəst ə pur bɔi
frəm ə pur fæməli
sper im iz laif frəm ðis manstrɑsəti

izi kəm, izi ɡou, wəl ju let mi ɡou?
<bismillah>! nou, wi wəl nɑt let ju ɡou let im ɡou!
<bismillah>! wi wəl nɑt let ju ɡou let im ɡou!
<bismillah>! wi wəl nɑt let ju ɡou let mi ɡou!
wəl nɑt let ju ɡou let mi ɡou!
nevər, nevər let ju ɡou
nevər let mi ɡou, ou
nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou
ou, mɑmə miə, mɑmə miə mɑmə miə, let mi ɡou
bielzəbəb həz ə devəl put əsaid fər mi, fər mi, fər mi

sou ju θiŋk ju kən stoun mi ənd spit in mai ai?
sou ju θiŋk ju kən lʌv mi ənd liv mi tə dai?
ou, beibi, ju kænt də ðis tə mi, beibi
ǰəst ɡɑtə ɡet aut, ǰəst ɡɑtə ɡet rait utə hiər

ou, jæ, ou, jæ

nʌθiŋ rili mætərz
eniwʌn kən si
nʌθiŋ rili mætərz
nʌθiŋ rili mætərz tə mi

eniwe ðə wind blouz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!