pronunciaciones

Paramore-Hard Times-Pronunciación Letra Traducción y Video

Paramore-Hard Times-Curso de Inglés Gratis

PARAMORE LYRICS
“Hard Times”

All that I want
Is to wake up fine
Tell me that I’m alright
That I ain’t gonna die
All that I want
Is a hole in the ground
You can tell me when it’s alright
For me to come out

Hard times
Gonna make you wonder why you even try
Hard times
Gonna take you down and laugh when you cry
These lives
And I still don’t know how I even survive
Hard times
Hard times
And I gotta get to rock bottom

Walking around
With my little rain cloud
Hanging over my head
And it ain’t coming down
Where do I go?
Gimme some sort of sign
You hit me with lightning!
Maybe I’ll come alive

Hard times
Gonna make you wonder why you even try
Hard times
Gonna take you down and laugh when you cry
These lives
And I still don’t know how I even survive
Hard times
Hard times
And I gotta hit rock bottom

Tell my friends I’m coming down
We’ll kick it when I hit the ground
Tell my friends I’m coming down
We’ll kick it when I hit the ground
When I hit the ground
When I hit the ground
When I hit the ground
When I hit the ground

Hard times
Gonna make you wonder why you even try
Hard times
Gonna take you down and laugh when you cry
These lives
And I still don’t know how I even survive
Hard times (hard times)
Hard times (hard times)
Hard times

Gonna make you wonder why you even try
Hard times
Gonna take you down and laugh when you cry
These lives
And I still don’t know how I even survive
Hard times (hard times)
Hard times

Makes you wonder why you even try
Makes you wonder why you even try
Makes you wonder why you even try
Makes you wonder why you even try

Still don’t know how I even survive
Still don’t know how I even survive
Still don’t know how I even survive
Still don’t know how I even

And I gotta get to rock bottom

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

peəmɔr liriks
hɑrd taimz

ɔl ðət ai wɑnt
iz tə weik ʌp fain
tel mi ðət aim ɒlrait
ðət ai eint ɡɑnə dai
ɔl ðət ai wɑnt
iz ə houl in ðə ɡraund
ju kən tel mi hwen its ɒlrait
fər mi tə kəm aut

hɑrd taimz
ɡɑnə meik ju wʌndər wai ju ivən trai
hɑrd taimz
ɡɑnə teik ju daun ənd læf hwen ju krai
ðiz livz
ənd ai stil dount nou hau ai ivən sərvaiv
hɑrd taimz
hɑrd taimz
ənd ai ɡɑtə ɡet tə rɑk bɑtəm

wɔkiŋ əraund
wiθ mai litəl rein klaud
hæŋiŋ ouvᵊr mai hed
ənd it eint kʌmiŋ daun
hweᵊr də ai ɡou?
ɡimi səm sɔrt əv sain
ju hit mi wiθ laitəniŋ!
meibi ail kəm əlaiv

hɑrd taimz
ɡɑnə meik ju wʌndər wai ju ivən trai
hɑrd taimz
ɡɑnə teik ju daun ənd læf hwen ju krai
ðiz livz
ənd ai stil dount nou hau ai ivən sərvaiv
hɑrd taimz
hɑrd taimz
ənd ai ɡɑtə hit rɑk bɑtəm

tel mai frendz aim kʌmiŋ daun
wil kik it hwen ai hit ðə ɡraund
tel mai frendz aim kʌmiŋ daun
wil kik it hwen ai hit ðə ɡraund
hwen ai hit ðə ɡraund
hwen ai hit ðə ɡraund
hwen ai hit ðə ɡraund
hwen ai hit ðə ɡraund

hɑrd taimz
ɡɑnə meik ju wʌndər wai ju ivən trai
hɑrd taimz
ɡɑnə teik ju daun ənd læf hwen ju krai
ðiz livz
ənd ai stil dount nou hau ai ivən sərvaiv
hɑrd taimz hɑrd taimz
hɑrd taimz hɑrd taimz
hɑrd taimz

ɡɑnə meik ju wʌndər wai ju ivən trai
hɑrd taimz
ɡɑnə teik ju daun ənd læf hwen ju krai
ðiz livz
ənd ai stil dount nou hau ai ivən sərvaiv
hɑrd taimz hɑrd taimz
hɑrd taimz

meiks ju wʌndər wai ju ivən trai
meiks ju wʌndər wai ju ivən trai
meiks ju wʌndər wai ju ivən trai
meiks ju wʌndər wai ju ivən trai

stil dount nou hau ai ivən sərvaiv
stil dount nou hau ai ivən sərvaiv
stil dount nou hau ai ivən sərvaiv
stil dount nou hau ai ivən

ənd ai ɡɑtə ɡet tə rɑk bɑtəm

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!