pronunciaciones

Party Monster-The Weeknd-Pronunciación Letra Traducción y Video

Party Monster-The Weeknd-Cursos Online Gratuitos

THE WEEKND LYRICS
“Party Monster”
(feat. Lana Del Rey)

[The Weeknd:]
I’m good, I’m good, I’m great
Know it’s been a while, now I’m mixing up the drink
I just need a girl who gon’ really understand
I just need a girl who gon’ really understand
I’m good, I’m good, I’m great
Know it’s been a while, now I’m mixing up the drink
I just need a girl who gon’ really understand
I just need a girl who gon’ really understand

And I seen her get richer on the pole
I’ve seen her, I knew she had to know
I’ve seen her take down that tequila
Down by the liter, I knew I had to meet her
Ooh, she mine, ooh, girl, bump and grind
Ooh, she mine, ooh, girl, bump a line
Angelina, lips like Angelina
Like Selena, ass shaped like Selena

I’m like, got up, thank the Lord for the day
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Got up, thank the Lord for the day
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name

I’m good, I’m good, I’m great
Know it’s been a while, now I’m mixing up the drink
I just need a girl who gon’ really understand
I just need a girl who gon’ really understand
I’m good, I’m good, I’m great
Know it’s been a while, now I’m mixing up the drink
I just need a girl who gon’ really understand
I just need a girl who gon’ really understand

I’ve been poppin’, just took three in a row
I’m down to do it again, I’m on a roll
I’ve seen him outside tryna reach her
You tryna leave him, you said I’m the reason
Tell me lies, ooh, girl, tell me lies
Say you’re mine, I’m yours for the night
I’m the realest, she said I’m the realest
Head be genius, dick game be the meanest

I’m like, got up, thank the Lord for the day
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Got up, thank the Lord for the day
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name

Got up, thank the Lord for the day
Woke up by a girl, I don’t even know her name
Bitches in my new spot, crowdin’ up my space
Had to check the safe, check the dresser for my chains
Got up, thank the Lord for the day
Woke up by a girl, I don’t even know her name
Bitches in my new spot, crowdin’ up my space
Had to check the safe, check the dresser for my chains

[The Weeknd & Lana Del Rey:]
Paranoid (paranoid)
Paranoid (oh, paranoid)
Paranoid (paranoid)
But I see something in you (you’re paranoid)
Paranoid (paranoid)
Paranoid (oh, paranoid)
Paranoid (paranoid)
But I see something in you

[The Weeknd:]
Got up, thank the Lord for the day
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up, woke up by a girl. I don’t even know her name
Got up, thank the Lord for the day
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up by a girl. I don’t even know her name
Woke up, woke up by a girl. I don’t even know her name

[Lana Del Rey:]
You’re paranoid

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ðə <weeknd> liriks
pɑrti mɑnstər
fit. lænə del rei

<[the> <weeknd>: <]>
aim ɡud, aim ɡud, aim ɡreit
nou its bin ə wail, nau aim miksiŋ ʌp ðə driŋk
ai ǰəst nid ə ɡərl hu <gon> rili ʌndərstænd
ai ǰəst nid ə ɡərl hu <gon> rili ʌndərstænd
aim ɡud, aim ɡud, aim ɡreit
nou its bin ə wail, nau aim miksiŋ ʌp ðə driŋk
ai ǰəst nid ə ɡərl hu <gon> rili ʌndərstænd
ai ǰəst nid ə ɡərl hu <gon> rili ʌndərstænd

ənd ai sin hər ɡet ričər ɑn ðə poul
aiv sin hər, ai nu ši həd tə nou
aiv sin hər teik daun ðət təkilə
daun bai ðə litər, ai nu ai həd tə mit hər
u, ši main, u, ɡərl, bəmp ənd ɡraind
u, ši main, u, ɡərl, bəmp ə lain
ænǰelinə, lips laik ænǰelinə
laik səlinə, æs šeipt laik səlinə

aim laik, ɡɑt ʌp, θæŋk ðə lɔrd fər ðə dei
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
ɡɑt ʌp, θæŋk ðə lɔrd fər ðə dei
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim

aim ɡud, aim ɡud, aim ɡreit
nou its bin ə wail, nau aim miksiŋ ʌp ðə driŋk
ai ǰəst nid ə ɡərl hu <gon> rili ʌndərstænd
ai ǰəst nid ə ɡərl hu <gon> rili ʌndərstænd
aim ɡud, aim ɡud, aim ɡreit
nou its bin ə wail, nau aim miksiŋ ʌp ðə driŋk
ai ǰəst nid ə ɡərl hu <gon> rili ʌndərstænd
ai ǰəst nid ə ɡərl hu <gon> rili ʌndərstænd

aiv bin <poppin>, ǰəst tuk θri in ə rou
aim daun tə də it əɡen, aim ɑn ə roul
aiv sin im autsaid <tryna> rič hər
ju <tryna> liv im, ju sed aim ðə rizən
tel mi laiz, u, ɡərl, tel mi laiz
sei jər main, aim jurz fər ðə nait
aim ðə <realest>, ši sed aim ðə <realest>
hed bi ǰinjəs, dik ɡeim bi ðə minəst

aim laik, ɡɑt ʌp, θæŋk ðə lɔrd fər ðə dei
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
ɡɑt ʌp, θæŋk ðə lɔrd fər ðə dei
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim

ɡɑt ʌp, θæŋk ðə lɔrd fər ðə dei
wouk ʌp bai ə ɡərl, ai dount ivən nou hər neim
bičəz in mai nu spɑt, <crowdin> ʌp mai speis
həd tə ček ðə seif, ček ðə dresər fər mai čeinz
ɡɑt ʌp, θæŋk ðə lɔrd fər ðə dei
wouk ʌp bai ə ɡərl, ai dount ivən nou hər neim
bičəz in mai nu spɑt, <crowdin> ʌp mai speis
həd tə ček ðə seif, ček ðə dresər fər mai čeinz

<[the> <weeknd> ənd lænə del rei: <]>
perənɔid perənɔid
perənɔid ou, perənɔid
perənɔid perənɔid
bət ai si sʌmθiŋ in ju jər perənɔid
perənɔid perənɔid
perənɔid ou, perənɔid
perənɔid perənɔid
bət ai si sʌmθiŋ in ju

<[the> <weeknd>: <]>
ɡɑt ʌp, θæŋk ðə lɔrd fər ðə dei
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp, wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
ɡɑt ʌp, θæŋk ðə lɔrd fər ðə dei
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim
wouk ʌp, wouk ʌp bai ə ɡərl. ai dount ivən nou hər neim

<[lana> del rei: <]>
jər perənɔid

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!