pronunciaciones

PENTATONIX-WATER-Pronunciación Letra Traducción y Video

PENTATONIX-WATER-Como Aprender a Cantarla

PENTATONIX LYRICS
“Water”

It’s 10 past 2, still up thinking of you
If I showed you all I really want to
Would you stay, dare to push me away
I just can’t return anymore

Timid heart, hide my scars
Make me stronger

I can’t take this any longer
I need, I need you like water
It’s on the tip of my tongue
I’m not asking for much
Just your love and not another
Cause your embrace keeps me warmer
Could I tell you this time
How I wish you were mine

My voice cracks, I wait for it to pass
Heart beats fast for words I can’t take back
And so I pray I don’t drive you away
Cause I’m scared of what I have to tell you

Timid heart, hide my scars
Make me stronger

I can’t take this any longer
I need, I need you like water
It’s on the tip of my tongue
I’m not asking for much
Just your love and not another
Cause your embrace keeps me warmer
Could I tell you this time
How I wish you were mine

I’ll take you higher, take you high
I can make you come alive
Open your eyes, change your mind
I’ll take you higher, take you high

I can’t take this any longer
I need, I need you like water
It’s on the tip of my tongue
I’m not asking for much
Just your love and not another
Cause your embrace keeps me warmer
Could I tell you this time
How I wish you were mine
How I wish you were mine
How I wish you were mine

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<pentatonix> liriks
wɒtər

its ten pæst tu, stil ʌp θiŋkiŋ əv ju
if ai šoud ju ɔl ai rili wɑnt tu
wud ju stei, der tə puš mi əwei
ai ǰəst kænt rətərn enimɔr

timəd hɑrt, haid mai skɑrz
meik mi strɒŋər

ai kænt teik ðis eni lɔŋɡər
ai nid, ai nid ju laik wɒtər
its ɑn ðə tip əv mai təŋ
aim nɑt æskiŋ fər mʌč
ǰəst jər lʌv ənd nɑt ənʌðᵊr
kəz jər embreis kips mi wɔrmər
kəd ai tel ju ðis taim
hau ai wiš ju wər main

mai vɔis kræks, ai weit fər it tə pæs
hɑrt bits fæst fər wərdz ai kænt teik bæk
ənd sou ai prei ai dount draiv ju əwei
kəz aim skerd əv hwʌt ai həv tə tel ju

timəd hɑrt, haid mai skɑrz
meik mi strɒŋər

ai kænt teik ðis eni lɔŋɡər
ai nid, ai nid ju laik wɒtər
its ɑn ðə tip əv mai təŋ
aim nɑt æskiŋ fər mʌč
ǰəst jər lʌv ənd nɑt ənʌðᵊr
kəz jər embreis kips mi wɔrmər
kəd ai tel ju ðis taim
hau ai wiš ju wər main

ail teik ju haiər, teik ju hai
ai kən meik ju kəm əlaiv
oupən jər aiz, čeinǰ jər maind
ail teik ju haiər, teik ju hai

ai kænt teik ðis eni lɔŋɡər
ai nid, ai nid ju laik wɒtər
its ɑn ðə tip əv mai təŋ
aim nɑt æskiŋ fər mʌč
ǰəst jər lʌv ənd nɑt ənʌðᵊr
kəz jər embreis kips mi wɔrmər
kəd ai tel ju ðis taim
hau ai wiš ju wər main
hau ai wiš ju wər main
hau ai wiš ju wər main

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!