Phil Collins-Another Day In Paradise-Pronunciación Letra Traducción y Video

Phil Collins-Another Day In Paradise-Cursos Online Gratuitos

PHIL COLLINS LYRICS
“Another Day In Paradise”

She calls out to the man on the street
“Sir, can you help me?
It’s cold and I’ve nowhere to sleep
Is there somewhere you can tell me?”

He walks on, doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, cause it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, cause it’s another day for you
You and me in paradise

Just think about it

She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got blisters on the soles of her feet
She can’t walk but she’s trying

Oh think twice, cause it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you
You and me in paradise

Just think about it

Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
‘Cos she didn’t fit in there

Oh think twice, cause it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you
You and me in paradise

Just think about it
Just think about it

It’s just another day for you and me in paradise
It’s just another day for you and me in paradise
It’s just another day for you and me in paradise

Just think about it

#Pronunciación de Nivel Avanzado

fil kɑlinz liriks
ənʌðᵊr dei in perədais

ši kɒlz aut tə ðə mæn ɑn ðə strit
sər, kən ju help mi?
its kould ənd aiv nouweə tə slip
iz ðər sʌmwer ju kən tel mi?

hi wɑks ɑn, dʌzənt luk bæk
hi pritendz hi kænt hir hər
stɑrts tə wisəl əz hi krɒsəz ðə strit
simz emberəst tə bi ðer

ou θiŋk twais, kəz its ənʌðᵊr dei fɔr
ju ənd mi in perədais
ou θiŋk twais, kəz its ənʌðᵊr dei fər ju
ju ənd mi in perədais

ǰəst θiŋk əbaut it

ši kɒlz aut tə ðə mæn ɑn ðə strit
hi kən si šiz bin kraiiŋ
šiz ɡɑt blistərz ɑn ðə soulz əv hər fit
ši kænt wɑk bət šiz traiiŋ

ou θiŋk twais, kəz its ənʌðᵊr dei fɔr
ju ənd mi in perədais
ou θiŋk twais, its ǰəst ənʌðᵊr dei fər ju
ju ənd mi in perədais

ǰəst θiŋk əbaut it

ou lɔrd, iz ðər nʌθiŋ mɔr enibədi kən du
ou lɔrd, ðər məst bi sʌmθiŋ ju kən sei

ju kən tel frəm ðə lainz ɑn hər feis
ju kən si ðət šiz bin ðer
prɑbəbli bin muvd ɑn frəm evri pleis
kɒs ši didənt fit in ðer

ou θiŋk twais, kəz its ənʌðᵊr dei fɔr
ju ənd mi in perədais
ou θiŋk twais, its ǰəst ənʌðᵊr dei fər ju
ju ənd mi in perədais

ǰəst θiŋk əbaut it
ǰəst θiŋk əbaut it

its ǰəst ənʌðᵊr dei fər ju ənd mi in perədais
its ǰəst ənʌðᵊr dei fər ju ənd mi in perədais
its ǰəst ənʌðᵊr dei fər ju ənd mi in perədais

ǰəst θiŋk əbaut it