Pimpa’s Paradise-Damian Marley-Stephen Marley-Pronunciación Letra Traducción y Video

Pimpa’s Paradise-Damian Marley-Stephen Marley-MÚSICA PARA APRENDER INGLÉS

DAMIAN MARLEY LYRICS
“Pimpa’s Paradise”
(feat. Stephen Marley, Black Thought)

[Black Thought Speaking]
And yes y’all, you now rocking with the best
Black Thought from the legendary Roots crew in the flesh
I split up in here with the brothers from the Marley family
Creston–we gon’ say it for y’all

[Stephen Marley]
She loves to party, have a good time
She looks so hearty, feeling fine

She loves to smoke, sometimes shifting coke
Hey…she’d be laughing when there ain’t no joke

[Chorus: Stephen Marley]
Pimpa’s paradise! that’s all she was now
Pimpa’s paradise! that’s all she was
Pimpa’s paradise! that’s all she was now
Pimpa’s paradise! that’s all she was

[Verse 1]
Cause coke was a thing that once she first try
Was once a blue moon to once a blue sky
Now she’s wondering who else wants to go buy
She don’t got no money and wants to get high
Story sounds familiar,
Like born to be wild but she sillier
Not quite the same, but she similar
A waste of my sarsaparilla
Used to look good in the videos, now she look hideous

Now it’s broken crack pipes with lipstick traces
Walks the cold nights red district places
She seen more hotels than my tour suitcases
More male customers than Old Navy’s
She love lime light more than John Swaby’s
Seen more miles than a Rent-A-Avis
She don’t slow down then someday maybe
She lost and can’t find her way to safety

[Chorus Repeats]

[Black Thought]
Check it out
She keep her head up in the space like a satellite
Because she got an insatiable appetite
For staying out late nights with all the parasites
Plotting on a way to cop a little piece of paradise
Her dignity the only thing that she could sacrifice
Just get the monkey off her back and she’d be back in line
Five minutes she stay on the move,
She’d done smoked up the stone that the builder refused
All coked up alone, she ain’t even in tune
And it’s sad cause she ain’t really have a reason to use

She was pretty girl
Cleaner than the Board of Health
Studied and enjoyed herself, I don’t know what drove her to avoid herself
Destroyed herself and took a taste of the yay’
And now she on the track, working while she wasting away
It’s safe to say, she looking for a someplace to stay
Who ever got a little paper to play
Can get a slice of this…

[Chorus Repeats]

[Verse 2]
For no reason a seasoned splif was the first thing
One spring season while she’s out flirting
Now she season in and don’t need rehearsing
Esteem get a beating, life is uncertain
Ego need feeding, now the wants worsen
Beneath the demons she’s a warm person
When she’s not fiending, swearing and cursing
Behind the curtains, she’s really hurting
And while her people don’t even trust her at home
The dealer dem grin and cook the rocks down
And she without sin will spark the first stone
The feeling kicks in she’s in the dark zone
Old friends walk pass going ‘bout their own
As if she is someone that they don’t know
Then the King of Kings lift her off the floor
Saying, “Life is a thing when you learn you grow.”

[Chorus Repeats]

[Verse 3]
She rise and she fall like a star
Her life write off like a car
Her face full of all kinda scar
Always quick fi start a war
She can’t keep herself up to par
She plays like a broken guitar
She always want tek it too far
I doubt she a-go mek it too far

She rise and she fall like a star
Her life write off like a car
Her face full of all kinda scar
Always quick fi start a war
She can’t keep herself up to par
She plays like a broken guitar
She always want tek it too far
Mi wonder how she mek it so far

#Pronunciación de Nivel Intermedio

deimiən mɑrli liriks
<pimpa>iz perədais
fit. stivən mɑrli, blæk θɔt

<[black> θɔt <speaking]>
ənd jes jɒl, ju nau rɑkiŋ wiθ ðə best
blæk θɔt frəm ðə leǰənderi ruts kru in ðə fleš
ai split ʌp in hiər wiθ ðə brʌðᵊrz frəm ðə mɑrli fæməli
<creston–we> <gon> sei it fər jɒl

<[stephen> <marley]>
ši lʌvz tə pɑrti, həv ə ɡud taim
ši luks sou hɑrti, filiŋ fain
ši lʌvz tə smouk, səmtaimz šiftiŋ kouk
hei… šid bi læfiŋ hwen ðər eint nou ǰouk

<[chorus>: stivən <marley]>
<pimpa>iz perədais! ðæts ɔl ši wəz nau
<pimpa>iz perədais! ðæts ɔl ši wʌz
<pimpa>iz perədais! ðæts ɔl ši wəz nau
<pimpa>iz perədais! ðæts ɔl ši wʌz

<[verse> <1]>
kəz kouk wəz ə θiŋ ðət wəns ši fərst trai
wəz wəns ə blu mun tə wəns ə blu skai
nau šiz wʌndəriŋ hu els wɑnts tə ɡou bai
ši dount ɡɑt nou mʌni ənd wɑnts tə ɡet hai
stɔri saundz fəmiljər,
laik bɔrn tə bi waild bət ši siliər
nɑt kwait ðə seim, bət ši simələr
ə weist əv mai sæspərilə
just tə luk ɡud in ðə vidiouz, nau ši luk hidiəs

nau its broukən kræk paips wiθ lipstik treisəz
wɑks ðə kould naits red distrikt pleisiz
ši sin mɔr houtelz ðən mai tur sutkesəz
mɔr meil kʌstəmərz ðən ould neiviz
ši lʌv laim lait mɔr ðən ǰɑn swɑbiiz
sin mɔr mailz ðən ə <rent-a-avis>
ši dount slou daun ðen sʌmde meibi
ši lɒst ənd kænt faind hər wei tə seifti

<[chorus> <repeats]>

<[black> <thought]>
ček it aut
ši kip hər hed ʌp in ðə speis laik ə sætəlait
bikɒz ši ɡɑt ən inseišəbəl æpətait
fər steiiŋ aut leit naits wiθ ɔl ðə perəsaits
plɑtiŋ ɑn ə wei tə kɑp ə litəl pis əv perədais
hər diɡnəti ði ounli θiŋ ðət ši kəd sækrəfais
ǰəst ɡet ðə mʌŋki ɒf hər bæk ənd šid bi bæk in lain
faiv minəts ši stei ɑn ðə muv,
šid dən smoukt ʌp ðə stoun ðət ðə bildər rəfjuzd
ɔl koukt ʌp əloun, ši eint ivən in tun
ənd its sæd kəz ši eint rili həv ə rizən tə juz

ši wəz priti ɡərl
klinər ðən ðə bɔrd əv helθ
stʌdid ənd inǰɔid hərself, ai dount nou hwʌt drouv hər tə əvɔid hərself
dəstrɔid hərself ənd tuk ə teist əv ðə jei
ənd nau ši ɑn ðə træk, wərkiŋ wail ši weistiŋ əwei
its seif tə sei, ši lukiŋ fər ə sʌmples tə stei
hu evᵊr ɡɑt ə litəl peipər tə plei
kən ɡet ə slais əv ðis…

<[chorus> <repeats]>

<[verse> <2]>
fər nou rizən ə sizənd <splif> wəz ðə fərst θiŋ
wʌn spriŋ sizən wail šiz aut flərtiŋ
nau ši sizən in ənd dount nid rəhərsiŋ
əstim ɡet ə bitiŋ, laif s ʌnsərtən
iɡou nid fidiŋ, nau ðə wɑnts wərsən
bəniθ ðə dimənz šiz ə wɔrm pərsən
hwen šiz nɑt <fiending>, sweriŋ ənd kərsiŋ
bəhaind ðə kərtənz, šiz rili hərtiŋ
ənd wail hər pipəl dount ivən trəst hər ət houm
ðə dilər dem ɡrin ənd kuk ðə rɑks daun
ənd ši wiðaut sin wəl spɑrk ðə fərst stoun
ðə filiŋ kiks in šiz in ðə dɑrk zoun
ould frendz wɑk pæs ɡouiŋ baut ðer oun
əz if ši z sʌmwən ðət ðei dount nou
ðen ðə kiŋ əv kiŋz lift hər ɒf ðə flɔr
seiiŋ, laif s ə θiŋ hwen ju lərn ju ɡrou.

<[chorus> <repeats]>

<[verse> <3]>
ši raiz ənd ši fɑl laik ə stɑr
hər laif rait ɒf laik ə kɑr
hər feis ful əv ɔl kində skɑr
ɔlweiz kwik fai stɑrt ə wɔr
ši kænt kip hərself ʌp tə pɑr
ši pleiz laik ə broukən ɡətɑr
ši ɔlweiz wɑnt tek it tu fɑr
ai daut ši əɡou <mek> it tu fɑr

ši raiz ənd ši fɑl laik ə stɑr
hər laif rait ɒf laik ə kɑr
hər feis ful əv ɔl kində skɑr
ɔlweiz kwik fai stɑrt ə wɔr
ši kænt kip hərself ʌp tə pɑr
ši pleiz laik ə broukən ɡətɑr
ši ɔlweiz wɑnt tek it tu fɑr
mi wʌndər hau ši <mek> it sou fɑr

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!