como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Pink – Beautiful Trauma-Pronunciación Letra Traducción

Pink – Beautiful Trauma-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Pink Lyrics
“Beautiful Trauma”

We were on fire
I slashed your tires
It’s like we burned so bright we burned out
I made you chase me
I wasn’t that friendly
My love, my drug, we’re fucked up, oh

‘Cause I’ve been on the run so long they can’t find me
You waking up to remember I’m pretty
And when the chemicals leave my body
Yeah, they’re gonna find me in a hotel lobby ‘cause

Mmm tough, times they keep coming
All night laughing and fucking
Some days like I’m barely breathing
And after we were high in the love, doped out

It was you
The pill I keep taking
The nightmare I’m waking
There’s nothing, no nothing, nothing but you
My perfect rock bottom
My beautiful trauma
My love, my love, my drug, oh

My love, my love, my love, my drug, oh
My love, my love, my love, my drug, oh
My love, my love, my love, my drug, oh
My love… my love, my drug, we’re fucked up

You punched a hole in
The wall and I framed it
I wish I could feel things like you
Everyone’s chasing
That holy feeling
And if we don’t stay little we’ll blow out
Blow out

‘Cause we’ve been on the run so long they can’t find us
Who’s gonna have to die to remind us
That it feels like we chose this blindly
Now I’m gonna fuck up a hotel lobby ‘cause

These tough, times they keep coming
Last night I might have messed up again
Some days like I’m barely breathing
And after we were high in the love, doped out

It was you
The pill I keep taking
The nightmare I’m waking
There’s nothing, no nothing, nothing but you
My perfect rock bottom
My beautiful trauma
My love (my love), my love, my drug, oh

My love, my love, my love, my drug, oh
My love, my love, my love, my drug, oh
My love, my love, my love, my drug, oh
My love… my love, my drug, we’re fucked up

Mmm tough, times they keep coming
All night laughing and fucking
Some days like I’m barely breathing
And after we were high in the love, doped out

It was you
The pill I keep taking
The nightmare I’m waking
There’s nothing, no nothing, nothing but you
My perfect rock bottom
My beautiful trauma
My love, my love, my drug, oh

#Pronunciación de la Canción

 

piŋk liriks
bjutəfəl trɒmə

wi wər ɑn faiər
ai slæšt jər taiərz
its laik wi bərnd sou brait wi bərnd aut
ai meid ju čeis mi
ai wɑzənt ðət frendli
mai lʌv, mai drʌɡ, wir fəkt ʌp, ou

kəz aiv bin ɑn ðə rən sou lɔŋ ðei kænt faind mi
ju weikiŋ ʌp tə rəmembər aim priti
ənd hwen ðə kemikəlz liv mai bɑdi
jæ, ðer ɡɑnə faind mi in ə houtel lɑbi kəz

θri θauzənd təf, taimz ðei kip kʌmiŋ
ɔl nait læfiŋ ənd fʌkiŋ
səm deiz laik aim berli briðiŋ
ənd æftər wi wər hai in ðə lʌv, doupt aut

it wəz ju
ðə pil ai kip teikiŋ
ðə naitmer aim weikiŋ
ðerz nʌθiŋ, nou nʌθiŋ, nʌθiŋ bət ju
mai pərfekt rɑk bɑtəm
mai bjutəfəl trɒmə
mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou

mai lʌv, mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou
mai lʌv, mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou
mai lʌv, mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou
mai lʌv… mai lʌv, mai drʌɡ, wir fəkt ʌp

ju pənčt ə houl in
ðə wɒl ənd ai freimd it
ai wiš ai kəd fil θiŋz laik ju
evriwʌnz čeisiŋ
ðət houli filiŋ
ənd if wi dount stei litəl wil blou aut
blou aut

kəz wiv bin ɑn ðə rən sou lɔŋ ðei kænt faind əz
huz ɡɑnə həv tə dai tə rimaind əz
ðət it filz laik wi čouz ðis blaindli
nau aim ɡɑnə fək ʌp ə houtel lɑbi kəz

ðiz təf, taimz ðei kip kʌmiŋ
læst nait ai mait həv mest ʌp əɡen
səm deiz laik aim berli briðiŋ
ənd æftər wi wər hai in ðə lʌv, doupt aut

it wəz ju
ðə pil ai kip teikiŋ
ðə naitmer aim weikiŋ
ðerz nʌθiŋ, nou nʌθiŋ, nʌθiŋ bət ju
mai pərfekt rɑk bɑtəm
mai bjutəfəl trɒmə
mai lʌv mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou

mai lʌv, mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou
mai lʌv, mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou
mai lʌv, mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou
mai lʌv… mai lʌv, mai drʌɡ, wir fəkt ʌp

θri θauzənd təf, taimz ðei kip kʌmiŋ
ɔl nait læfiŋ ənd fʌkiŋ
səm deiz laik aim berli briðiŋ
ənd æftər wi wər hai in ðə lʌv, doupt aut

it wəz ju
ðə pil ai kip teikiŋ
ðə naitmer aim weikiŋ
ðerz nʌθiŋ, nou nʌθiŋ, nʌθiŋ bət ju
mai pərfekt rɑk bɑtəm
mai bjutəfəl trɒmə
mai lʌv, mai lʌv, mai drʌɡ, ou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!