como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Pink – What About Us-Pronunciación Letra Traducción

P!nk – What About Us-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

[Intro]
La-da-da-da-da, la-da-da-da-da
Da-da-da

[Verse 1]
We are searchlights, we can see in the dark
We are rockets, pointed up at the stars
We are billions of beautiful hearts
And you sold us down the river too far

[Chorus]
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters?
What about us?
What about all the plans that ended in disaster?
What about love? What about trust?
What about us?

[Verse 2]
We are problems that want to be solved
We are children that need to be loved
We were willin’, we came when you called
But man, you fooled us, enough is enough, oh

[Chorus]
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters?
Oh, what about us?
What about all the plans that ended in disaster?
Oh, what about love? What about trust?
What about us?
Oh, what about us?
What about all the plans that ended in disaster?
What about love? What about trust?
What about us?

[Bridge]
Sticks and stones, they may break these bones
But then I’ll be ready, are you ready?
It’s the start of us, waking up come on
Are you ready? I’ll be ready
I don’t want control, I want to let go
Are you ready? I’ll be ready
‘Cause now it’s time to let them know
We are ready, what about us?

[Chorus]
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
So what about us?
What about all the broken happy ever afters?
Oh, what about us?
What about all the plans that ended in disaster?
Oh, what about love? What about trust?
What about us?

[Outro]
What about us?
What about us?
What about us?
What about us?
What about us?
What about us?

#Pronunciación de la Canción

<[intro]>
<la-da-da-da-da>, <la-da-da-da-da>
<da-da-da>

<[verse> <1]>
wi ər sərčlaits, wi kən si in ðə dɑrk
wi ər rɑkəts, pɔintəd ʌp ət ðə stɑrz
wi ər biljənz əv bjutəfəl hɑrts
ənd ju sould əz daun ðə rivər tu fɑr

<[chorus]>
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə taimz ju sed ju həd ði ænsərz?
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə broukən hæpi evᵊr æftərz?
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə plænz ðət endəd in dizæstər?
hwʌt əbaut lʌv? hwʌt əbaut trəst?
hwʌt əbaut əz?

<[verse> <2]>
wi ər prɑbləmz ðət wɑnt tə bi sɑlvd
wi ər čildrən ðət nid tə bi lʌvd
wi wər <willin>, wi keim hwen ju kɒld
bət mæn, ju fuld əz, ənəf s ənəf, ou

<[chorus]>
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə taimz ju sed ju həd ði ænsərz?
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə broukən hæpi evᵊr æftərz?
ou, hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə plænz ðət endəd in dizæstər?
ou, hwʌt əbaut lʌv? hwʌt əbaut trəst?
hwʌt əbaut əz?
ou, hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə plænz ðət endəd in dizæstər?
hwʌt əbaut lʌv? hwʌt əbaut trəst?
hwʌt əbaut əz?

<[bridge]>
stiks ənd stounz, ðei mei breik ðiz bounz
bət ðen ail bi redi, ər ju redi?
its ðə stɑrt əv əz, weikiŋ ʌp kəm ɑn
ər ju redi? ail bi redi
ai dount wɑnt kəntroul, ai wɑnt tə let ɡou
ər ju redi? ail bi redi
kəz nau its taim tə let ðəm nou
wi ər redi, hwʌt əbaut əz?

<[chorus]>
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə taimz ju sed ju həd ði ænsərz?
sou hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə broukən hæpi evᵊr æftərz?
ou, hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut ɔl ðə plænz ðət endəd in dizæstər?
ou, hwʌt əbaut lʌv? hwʌt əbaut trəst?
hwʌt əbaut əz?

<[outro]>
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut əz?
hwʌt əbaut əz?

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!