pronunciaciones

Pitbull-Options-Stephen Marley-Pronunciación Letra Traducción y Video

Pitbull-Options-Stephen Marley-Cursos Online Gratuitos

PITBULL LYRICS
“Options”
(feat. Stephen Marley)

[Pitbull:]
Stephen Marley, let ‘em know what time it is

[Stephen Marley:]
We came here to party, we came here to dance
You know that you’re my girl, damn right I’m your man
This night going too good, don’t fall for the games
Or the he said, she said dumb shit

I got a whole lot of names and a whole lot of numbers
But I’d throw them away ‘cause I think I might love you
Could be the Mary Jane or the spell that I’m under
But I know what this could be
Tearing up my history for you

I got, I got, I got, I got options
You the, you the, you the, you the top one
So baby, baby, if it ain’t a problem
Can I get some of your love?
I got, I got, I got, I got options
You the, you the, you the, you the top one
So baby, baby, if it ain’t a problem
Can I get some of your love?

[Pitbull:]
Been around the game, been around the fame
Been around the money, been around some names
But the chico’s still the same, some things never change
Here’s a tip, show me your friends
I’ll show you your future, keep the change
I’ve seen ‘em come and go, I’ve seen ‘em sell they souls
You my number one draft pick, baby, let’s pick and roll
I always keep you up, up on a pedestal
Misery loves company, baby, don’t sweat these hoes

[Stephen Marley:]
I got a whole lot of names and a whole lot of numbers
But I’d throw them away ‘cause I think I might love you
Could be the Mary Jane or the spell that I’m under
But I know what this could be
Tearing up my history for you

I got, I got, I got, I got options
You the, you the, you the, you the top one
So baby, baby, if it ain’t a problem
Can I get some of your love?
I got, I got, I got, I got options
You the, you the, you the, you the top one
So baby, baby, if it ain’t a problem
Can I get some of your love?

[Pitbull:]
They looking for the perfect man
They looking for the perfect life
They take some perfect pics
They want some perfect dick
But ain’t nothing perfect, girl
No such thing as a perfect world
These broads try hard to be
Who they not and not who they are
Baby, you sweating what? Baby, you sweating who?
You talking ‘bout such and such who tries to be you?
Man, you JFK, mami, you out your mind
Misery loves company, I’ll tell you one more time

[Stephen Marley:]
I got a whole lot of names and a whole lot of numbers
But I’d throw them away ‘cause I think I might love you
Could be the Mary Jane or the spell that I’m under
But I know what this could be
Tearing up my history for you

I got, I got, I got, I got options
You the, you the, you the, you the top one
So baby, baby, if it ain’t a problem
Can I get some of your love?
I got, I got, I got, I got options
You the, you the, you the, you the top one
So baby, baby, if it ain’t a problem
Can I get some of your love?

[Pitbull:]
Baby, you know, you know we got a strong thing
So stop thinking ‘bout the wrong things
You know, you know we got a strong thing
So stop thinking ‘bout the wrong things

[Stephen Marley:]
I got, I got, I got, I got options
You the, you the, you the, you the top one
So baby, baby, if it ain’t a problem
Can I get some of your love?
I got, I got, I got, I got options
You the, you the, you the, you the top one
So baby, baby, if it ain’t a problem
Can I get some of your love?

#Pronunciación de Nivel Avanzado

pitbul liriks
ɑpšənz
fit. stivən mɑrli

<[pitbull>: <]>
stivən mɑrli, let <em> nou hwʌt taim it iz

<[stephen> mɑrli: <]>
wi keim hiər tə pɑrti, wi keim hiər tə dæns
ju nou ðət jər mai ɡərl, dæm rait aim jər mæn
ðis nait ɡouiŋ tu ɡud, dount fɑl fər ðə ɡeimz
ɔr ðə hi sed, ši sed dəm šit

ai ɡɑt ə houl lɑt əv neimz ənd ə houl lɑt əv nʌmbᵊrz
bət aid θrou ðəm əwei kəz ai θiŋk ai mait lʌv ju
kəd bi ðə meri ǰein ɔr ðə spel ðət aim ʌndᵊr
bət ai nou hwʌt ðis kəd bi
teriŋ ʌp mai histᵊri fər ju

ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ɑpšənz
ju ði:, ju ði:, ju ði:, ju ðə tɑp wʌn
sou beibi, beibi, if it eint ə prɑbləm
kən ai ɡet səm əv jər lʌv?
ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ɑpšənz
ju ði:, ju ði:, ju ði:, ju ðə tɑp wʌn
sou beibi, beibi, if it eint ə prɑbləm
kən ai ɡet səm əv jər lʌv?

<[pitbull>: <]>
bin əraund ðə ɡeim, bin əraund ðə feim
bin əraund ðə mʌni, bin əraund səm neimz
bət ðə čikoz stil ðə seim, səm θiŋz nevər čeinǰ
hiərz ə tip, šou mi jər frendz
ail šou ju jər fjučər, kip ðə čeinǰ
aiv sin <em> kəm ənd ɡou, aiv sin <em> sel ðei soulz
ju mai nʌmbᵊr wʌn dræft pik, beibi, lets pik ənd roul
ai ɔlweiz kip ju ʌp, ʌp ɑn ə pedəstəl
mizəri lʌvz kʌmpəni, beibi, dount swet ðiz houz

<[stephen> mɑrli: <]>
ai ɡɑt ə houl lɑt əv neimz ənd ə houl lɑt əv nʌmbᵊrz
bət aid θrou ðəm əwei kəz ai θiŋk ai mait lʌv ju
kəd bi ðə meri ǰein ɔr ðə spel ðət aim ʌndᵊr
bət ai nou hwʌt ðis kəd bi
teriŋ ʌp mai histᵊri fər ju

ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ɑpšənz
ju ði:, ju ði:, ju ði:, ju ðə tɑp wʌn
sou beibi, beibi, if it eint ə prɑbləm
kən ai ɡet səm əv jər lʌv?
ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ɑpšənz
ju ði:, ju ði:, ju ði:, ju ðə tɑp wʌn
sou beibi, beibi, if it eint ə prɑbləm
kən ai ɡet səm əv jər lʌv?

<[pitbull>: <]>
ðei lukiŋ fər ðə pərfekt mæn
ðei lukiŋ fər ðə pərfekt laif
ðei teik səm pərfekt <pics>
ðei wɑnt səm pərfekt dik
bət eint nʌθiŋ pərfekt, ɡərl
nou səč θiŋ əz ə pərfekt wərld
ðiz brɔdz trai hɑrd tə bi
hu ðei nɑt ənd nɑt hu ðei ɑr
beibi, ju swetiŋ hwʌt? beibi, ju swetiŋ hu?
ju tɔkiŋ baut səč ənd səč hu traiz tə bi ju?
mæn, ju <jfk>, <mami>, ju aut jər maind
mizəri lʌvz kʌmpəni, ail tel ju wʌn mɔr taim

<[stephen> mɑrli: <]>
ai ɡɑt ə houl lɑt əv neimz ənd ə houl lɑt əv nʌmbᵊrz
bət aid θrou ðəm əwei kəz ai θiŋk ai mait lʌv ju
kəd bi ðə meri ǰein ɔr ðə spel ðət aim ʌndᵊr
bət ai nou hwʌt ðis kəd bi
teriŋ ʌp mai histᵊri fər ju

ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ɑpšənz
ju ði:, ju ði:, ju ði:, ju ðə tɑp wʌn
sou beibi, beibi, if it eint ə prɑbləm
kən ai ɡet səm əv jər lʌv?
ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ɑpšənz
ju ði:, ju ði:, ju ði:, ju ðə tɑp wʌn
sou beibi, beibi, if it eint ə prɑbləm
kən ai ɡet səm əv jər lʌv?

<[pitbull>: <]>
beibi, ju nou, ju nou wi ɡɑt ə strɒŋ θiŋ
sou stɑp θiŋkiŋ baut ðə rɒŋ θiŋz
ju nou, ju nou wi ɡɑt ə strɒŋ θiŋ
sou stɑp θiŋkiŋ baut ðə rɒŋ θiŋz

<[stephen> mɑrli: <]>
ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ɑpšənz
ju ði:, ju ði:, ju ði:, ju ðə tɑp wʌn
sou beibi, beibi, if it eint ə prɑbləm
kən ai ɡet səm əv jər lʌv?
ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ɑpšənz
ju ði:, ju ði:, ju ði:, ju ðə tɑp wʌn
sou beibi, beibi, if it eint ə prɑbləm
kən ai ɡet səm əv jər lʌv?