pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Polo G – Lil Tjay – Pop Out- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Polo G – Lil Tjay – Pop Out- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Pop Out
Polo G

Jd On Tha Track
Iceberg want a bag, bitch
We pop out at your party, I’m with the gang
And it’s gon’ be a robbery, so tuck ya chain
I’m a killer, girl, I’m sorry, but I can’t change
We ain’t aimin’ for your body, shots hits your brain
We come from poverty, man, we ain’t have a thing
It’s a lot of animosity, but they won’t say my name
Them killers rock with me, lil’ nigga, don’t get banged
‘Cause they’ll do the job for me while I hop on a plane
She don’t like her body, left the doctor with a new shape
Blowing up my phone ‘cause she just see me with my new bae
Heartbreaker, ladies love me like I’m Cool J
She was tryna cling onto a nigga, but it’s too late
Booked a flight to Cali, racks and condoms in my suitcase
And every single dollar in these bands gotta blue face
Diamonds in the Rollie, they in HD like it’s Blu-Ray
The way that I been ballin’ should make the cover of 2K
Show out for the summer I might pull up in a new Wraith
Dissin’ on the gang that’s gon’ only get your crew chased
And we hawk shit down, better tighten up yo shoe lace
Lil’ bro get up close let the Glock 22 spray
We pop out at your party, I’m with the gang
And it’s gon’ be a robbery, so tuck ya chain
I’m a killer, girl, I’m sorry, but I can’t change
We ain’t aimin’ for your body, shots hits your brain
We come from poverty, man, we ain’t have a thing
It’s a lot of animosity, but they won’t say my name
Them killers rock with me, lil’ nigga, don’t get banged
‘Cause they’ll do the job for me while I hop on a plane
Oh-ohh-ohh, yeah
I call lil’ bro
He said he ready for the stain (said he ready for the stain)
What you claim? You a lame
You ain’t never put in pain (put in pain)
So I be around some killers
That go crazy for the gang (they go crazy for the game)
If I showed you all my charges
You won’t look at me the same (you won’t look at me the same)
Made some choices in my life
I wish I never had to make (wish I never had to make)
Lost my brother, seen him die
And I just seen him graduate (I just seen him graduate)
Got that .40 on my side
And I’m just rollin’ past the Jakes (I’m just rollin’ past jakes)
Bro, my hands can do the job
And I ain’t talkin’ masturbate
I was in and outta state (state)
‘Cause I had a bag to make (bag to make)
I risked my life but it’s aight
‘Cause God ain’t let me pass away (pass away)
Fuck tomorrow, spin the block
Just know we comin’ back today (back today)
I call Polo, he come dolo, we get ‘em the fast way
We pop out at your party, I’m with the gang
And it’s gon’ be a robbery, so tuck ya chain
I’m a killer, girl, I’m sorry, but I can’t change
We ain’t aimin’ for your body, shots hits your brain
We come from poverty, man, we ain’t have a thing
It’s a lot of animosity, but they won’t say my name
Them killers rock with me, lil’ nigga, don’t get banged
‘Cause they’ll do the job for me while I hop on a plane

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

pɑp aut
polou ǰi
<jd> ɑn <tha> træk
aisbərɡ wɑnt ə bæɡ, bič
wi pɑp aut ət jər pɑrti, aim wiθ ðə ɡæŋ
ənd its <gon> bi ə rɑbəri, sou tək jɑ čein
aim ə kilər, ɡərl, aim sɑri, bət ai kænt čeinǰ
wi eint <aimin> fər jər bɑdi, šɑts hits jər brein
wi kəm frəm pɑvərti, mæn, wi eint həv ə θiŋ
its ə lɑt əv ænəmɑsəti, bət ðei wount sei mai neim
ðəm kilərz rɑk wiθ mi, lil <nigga>, dount ɡet bæŋd
kəz ðeil də ðə ǰɑb fər mi wail ai hɑp ɑn ə plein
ši dount laik hər bɑdi, left ðə dɑktər wiθ ə nu šeip
blouiŋ ʌp mai foun kəz ši ǰəst si mi wiθ mai nu bai
<heartbreaker>, leidiz lʌv mi laik aim kul ǰei
ši wəz <tryna> kəliŋ ɑntə ə <nigga>, bət its tu leit
bukt ə flait tə kɑli, ræks ənd kɑndəmz in mai sutkes
ənd evri siŋɡəl dɑlər in ðiz bændz ɡɑtə blu feis
daiməndz in ðə roli, ðei in <hd> laik its <blu-ray>
ðə wei ðət ai bin bælin šəd meik ðə kʌvər əv <2k>
šou aut fər ðə sʌmər ai mait pul ʌp in ə nu reiθ
<dissin> ɑn ðə ɡæŋ ðæts <gon> ounli ɡet jər kru čeist
ənd wi hɒk šit daun, betər taitən ʌp jou šu leis
lil brou ɡet ʌp klouz let ðə ɡlɑk twenti tu sprei
wi pɑp aut ət jər pɑrti, aim wiθ ðə ɡæŋ
ənd its <gon> bi ə rɑbəri, sou tək jɑ čein
aim ə kilər, ɡərl, aim sɑri, bət ai kænt čeinǰ
wi eint <aimin> fər jər bɑdi, šɑts hits jər brein
wi kəm frəm pɑvərti, mæn, wi eint həv ə θiŋ
its ə lɑt əv ænəmɑsəti, bət ðei wount sei mai neim
ðəm kilərz rɑk wiθ mi, lil <nigga>, dount ɡet bæŋd
kəz ðeil də ðə ǰɑb fər mi wail ai hɑp ɑn ə plein
<oh-ohh-ohh>, jæ
ai kɒl lil brou
hi sed hi redi fər ðə stein sed hi redi fər ðə stein
hwʌt ju kleim? ju ə leim
ju eint nevər put in pein put in pein
sou ai bi əraund səm kilərz
ðət ɡou kreizi fər ðə ɡæŋ ðei ɡou kreizi fər ðə ɡeim
if ai šoud ju ɔl mai čɑrǰəz
ju wount luk ət mi ðə seim ju wount luk ət mi ðə seim
meid səm čɔisiz in mai laif
ai wiš ai nevər həd tə meik wiš ai nevər həd tə meik
lɒst mai brʌðᵊr, sin im dai
ənd ai ǰəst sin im ɡræǰəwət ai ǰəst sin im ɡræǰəwət
ɡɑt ðæt. fɔrti ɑn mai said
ənd aim ǰəst rɑlin pæst ðə ǰeiks aim ǰəst rɑlin pæst ǰeiks
brou, mai hændz kən də ðə ǰɑb
ənd ai eint tɑkən mæstərbeit
ai wəz in ənd utə steit steit
kəz ai həd ə bæɡ tə meik bæɡ tə meik
ai riskt mai laif bət its <aight>
kəz ɡɑd eint let mi pæs əwei pæs əwei
fək təmɑrou, spin ðə blɑk
ǰəst nou wi <comin> bæk tədei bæk tədei
ai kɒl polou, hi kəm <dolo>, wi ɡet <em> ðə fæst wei
wi pɑp aut ət jər pɑrti, aim wiθ ðə ɡæŋ
ənd its <gon> bi ə rɑbəri, sou tək jɑ čein
aim ə kilər, ɡərl, aim sɑri, bət ai kænt čeinǰ
wi eint <aimin> fər jər bɑdi, šɑts hits jər brein
wi kəm frəm pɑvərti, mæn, wi eint həv ə θiŋ
its ə lɑt əv ænəmɑsəti, bət ðei wount sei mai neim
ðəm kilərz rɑk wiθ mi, lil <nigga>, dount ɡet bæŋd
kəz ðeil də ðə ǰɑb fər mi wail ai hɑp ɑn ə plein