Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Post Malone-Congratulations-Quavo-Pronunciación Letra Traducción y Video

Post Malone-Congratulations-Quavo-Curso de Inglés Gratis

POST MALONE LYRICS
“Congratulations”
(feat. Quavo)

[Post Malone:]
My mama called, seen you on TV, son
Said shit done changed ever since we was on
I dreamed it all ever since I was young
They said I wouldn’t be nothing
Now they always say congratulations
Worked so hard, forgot how to vacation
They ain’t never had the dedication
People hatin’, say we changed and look we made it
Yeah, we made it

They was never friendly, yeah
Now I’m jumping out the Bentley, yeah
And I know I sound dramatic, yeah
But I know I had to have it, yeah
For the money, I’m a savage, yeah
I be itching like a addict, yeah
I’m surrounded 20 bad bitches, yeah
But they didn’t know me last year, yeah
Everyone wanna act like they important
(Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah)
But all that mean nothing when I saw my dough
(Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah)
Everyone counting on me, drop the ball
(Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah)
Everything custom like I’m at the border, yeah, yeah
If you fuck with winning, put your lighters to the sky
How could I make sense when I got millions on my mind?
Coming with that bullshit, I just put it to the side
Balling since a baby, they could see it in my eyes

My mama called, seen you on TV, son
Said shit done changed ever since we was on
I dreamed it all ever since I was young
They said I wouldn’t be nothing
Now they always say congratulations
Worked so hard, forgot how to vacation
They ain’t never had the dedication
People hatin’, say we changed and look we made it
Yeah, we made it

[Quavo:]
I was patient, yeah-oh
I was patient, ay-oh
Now I can scream that we made it
Now everyone, everywhere I go, they say ‘gratulations
Young nigga, young nigga, graduation
I pick up the rock and I ball, baby
I’m looking for someone to call, baby
But right now I got a situation
Nothing but old Ben-Ben Franklins
Big rings, champagne
My life is like a ball game
But instead I’m in the trap, though
Pot so big, call it Super Bowl
Super Bowl, call the hoes, get in the Rolls
Top floor lifestyle, Huncho and Post
Malone, I got a play on my phone, ay
You know what I’m on, ay
Huncho Houdini is gone, ay

[Post Malone:]
My mama called, seen you on TV, son
Said shit done changed ever since we was on
I dreamed it all ever since I was young
They said I wouldn’t be nothing
Now they always say congratulations
Worked so hard, forgot how to vacation
They ain’t never had the dedication
People hatin’, say we changed and look we made it
Yeah, we made it

#Pronunciación de Nivel Avanzado

poust məloun liriks
kənɡræčəleišənz
fit. <quavo>

<[post> məloun: <]>
mai mɑmə kɒld, sin ju ɑn tivi, sən
sed šit dən čeinǰd evᵊr sins wi wəz ɑn
ai drimd it ɔl evᵊr sins ai wəz jəŋ
ðei sed ai wudənt bi nʌθiŋ
nau ðei ɔlweiz sei kənɡræčəleišənz
wərkt sou hɑrd, fərɡɑt hau tə vekeišən
ðei eint nevər həd ðə dedəkeišən
pipəl <hatin>, sei wi čeinǰd ənd luk wi meid it
jæ, wi meid it

ðei wəz nevər frendli, jæ
nau aim ǰʌmpiŋ aut ðə bentli, jæ
ənd ai nou ai saund drəmætik, jæ
bət ai nou ai həd tə həv it, jæ
fər ðə mʌni, aim ə sæviǰ, jæ
ai bi ičiŋ laik ə ədikt, jæ
aim səraundəd twenti bæd bičəz, jæ
bət ðei didənt nou mi læst jiᵊr, jæ
evriwʌn wɑnə ækt laik ðei impɔrtənt
<yeah-yeah-yeah>, <yeah-yeah-yeah>
bət ɔl ðət min nʌθiŋ hwen ai sɔ mai dou
<yeah-yeah-yeah>, <yeah-yeah-yeah>
evriwʌn kauntiŋ ɑn mi, drɑp ðə bɒl
<yeah-yeah-yeah>, <yeah-yeah-yeah>
evriθiŋ kʌstəm laik aim ət ðə bɔrdər, jæ, jæ
if ju fək wiθ winiŋ, put jər laitərz tə ðə skai
hau kəd ai meik sens hwen ai ɡɑt miljənz ɑn mai maind?
kʌmiŋ wiθ ðət bulšit, ai ǰəst put it tə ðə said
bɒliŋ sins ə beibi, ðei kəd si it in mai aiz

mai mɑmə kɒld, sin ju ɑn tivi, sən
sed šit dən čeinǰd evᵊr sins wi wəz ɑn
ai drimd it ɔl evᵊr sins ai wəz jəŋ
ðei sed ai wudənt bi nʌθiŋ
nau ðei ɔlweiz sei kənɡræčəleišənz
wərkt sou hɑrd, fərɡɑt hau tə vekeišən
ðei eint nevər həd ðə dedəkeišən
pipəl <hatin>, sei wi čeinǰd ənd luk wi meid it
jæ, wi meid it

<[quavo>: <]>
ai wəz peišənt, <yeah-oh>
ai wəz peišənt, <ay-oh>
nau ai kən skrim ðət wi meid it
nau evriwʌn, evriwer ai ɡou, ðei sei <gratulations>
jəŋ <nigga>, jəŋ <nigga>, ɡræǰueišən
ai pik ʌp ðə rɑk ənd ai bɒl, beibi
aim lukiŋ fər sʌmwən tə kɒl, beibi
bət rait nau ai ɡɑt ə sičueišən
nʌθiŋ bət ould <ben-ben> fræŋklinz
biɡ riŋz, šæmpein
mai laif s laik ə bɒl ɡeim
bət insted aim in ðə træp, ðou
pɑt sou biɡ, kɒl it supər boul
supər boul, kɒl ðə houz, ɡet in ðə roulz
tɑp flɔr laifstail, <huncho> ənd poust
məloun, ai ɡɑt ə plei ɑn mai foun, ei
ju nou hwʌt aim ɑn, ei
<huncho> hudini z ɡɒn, ei

<[post> məloun: <]>
mai mɑmə kɒld, sin ju ɑn tivi, sən
sed šit dən čeinǰd evᵊr sins wi wəz ɑn
ai drimd it ɔl evᵊr sins ai wəz jəŋ
ðei sed ai wudənt bi nʌθiŋ
nau ðei ɔlweiz sei kənɡræčəleišənz
wərkt sou hɑrd, fərɡɑt hau tə vekeišən
ðei eint nevər həd ðə dedəkeišən
pipəl <hatin>, sei wi čeinǰd ənd luk wi meid it
jæ, wi meid it

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!