Post Malone – Swae Lee – Sunflower-Pronunciación Letra Traducción

Post Malone – Swae Lee – Sunflower-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Post Malone Lyrics
“Sunflower”
(from “Spider-Man: Into the Spider-Verse” soundtrack)

[Swae Lee:]
Ayy, ayy, ayy, ayy (ooh)
Ooh, ooh, ooh, ohh (ooh)
Ayy, ayy
Ooh, ooh, ooh, ohh

Needless to say, I keep her check
She was all bad-bad, nevertheless (yeah)
Callin’ it quits now, baby, I’m a wreck (wreck)
Crash at my place, baby, you’re a wreck (wreck)

Needless to say, I’m keepin’ her check
She was all bad-bad, nevertheless
Callin’ it quits now, baby, I’m a wreck
Crash at my place, baby, you’re a wreck

Thinkin’ in a bad way, losin’ your grip
Screamin’ at my face, baby, don’t trip
Someone took a big L, don’t know how that felt
Lookin’ at you sideways, party on tilt

Ooh-ooh,
Some things you just can’t refuse
She wanna ride me like a cruise
And I’m not tryna lose

And you’re left in the dust
Unless I stuck by ya
You’re the sunflower
I think your love would be too much
Or you’ll be left in the dust
Unless I stuck by ya
You’re the sunflower
You’re the sunflower

[Post Malone:]
Every time I’m leavin’ on you
You don’t make it easy, no, no
Wish I could be there for you
Give me a reason to go

Every time I’m walkin’ out
I can hear you tellin’ me to turn around
Fightin’ for my trust and you won’t back down
Even if we gotta risk it all right now, oh

I know you’re scared of the unknown (-known)
You don’t wanna be alone (alone)
I know I always come and go (and go)
But it’s out of my control

And you’ll be left in the dust
Unless I stuck by ya
You’re the sunflower
I think your love would be too much
Or you’ll be left in the dust
Unless I stuck by ya
You’re the sunflower
You’re the sunflower
Yeah

#Pronunciación de la Canción

 

poust məloun liriks
sʌnflɑwər
frəm spaidərmæn: intu ðə <spider-verse> saundtræk

<[swae> li: <]>
<ayy>, <ayy>, <ayy>, <ayy> u
u, u, u, <ohh> u
<ayy>, <ayy>
u, u, u, <ohh>

nidləs tə sei, ai kip hər ček
ši wəz ɔl <bad-bad>, nevərðəles jæ
<callin> it kwits nau, beibi, aim ə rek rek
kræš ət mai pleis, beibi, jər ə rek rek

nidləs tə sei, aim <keepin> hər ček
ši wəz ɔl <bad-bad>, nevərðəles
<callin> it kwits nau, beibi, aim ə rek
kræš ət mai pleis, beibi, jər ə rek

θiŋkən in ə bæd wei, <losin> jər ɡrip
<screamin> ət mai feis, beibi, dount trip
sʌmwən tuk ə biɡ el, dount nou hau ðət felt
<lookin> ət ju saidwez, pɑrti ɑn tilt

<ooh-ooh>,
səm θiŋz ju ǰəst kænt rəfjuz
ši wɑnə raid mi laik ə kruz
ənd aim nɑt <tryna> luz

ənd jər left in ðə dəst
ənles ai stək bai jɑ
jər ðə sʌnflɑwər
ai θiŋk jər lʌv wud bi tu mʌč
ɔr jul bi left in ðə dəst
ənles ai stək bai jɑ
jər ðə sʌnflɑwər
jər ðə sʌnflɑwər

<[post> məloun: <]>
evri taim aim <leavin> ɑn ju
ju dount meik it izi, nou, nou
wiš ai kəd bi ðər fər ju
ɡiv mi ə rizən tə ɡou

evri taim aim wɑkən aut
ai kən hir ju <tellin> mi tə tərn əraund
<fightin> fər mai trəst ənd ju wount bæk daun
ivən if wi ɡɑtə risk it ɔl rait nau, ou

ai nou jər skerd əv ði ənnoun noun
ju dount wɑnə bi əloun əloun
ai nou ai ɔlweiz kəm ənd ɡou ənd ɡou
bət its aut əv mai kəntroul

ənd jul bi left in ðə dəst
ənles ai stək bai jɑ
jər ðə sʌnflɑwər
ai θiŋk jər lʌv wud bi tu mʌč
ɔr jul bi left in ðə dəst
ənles ai stək bai jɑ
jər ðə sʌnflɑwər
jər ðə sʌnflɑwər

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!