Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Post Malone – Wow.- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Post Malone – Wow.- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Post Malone Lyrics
“Wow.”

Said she tired of little money, need a big boy
Pull up 20 inch blades like I’m Lil’ Troy
Now it’s everybody flockin’, need a decoy
Shawty mixing up the vodka with the LaCroix, yeah
G-Wagen, G-Wagen, G-Wagen, G-Wagen
All the housewives pullin’ up (Up, up)
I got a lot of toys, 720S bumpin’ Fall Out Boy
You was talkin’ shit in the beginning (Mm-mm)
Back when I was feelin’ more forgivin’ (More forgivin’)
I know it piss you off to see me winnin’ (See me winnin’)
See the igloo in my mouth when I be grinnin’ (I be grinnin’), yeah

Hunnid bands in my pocket, it’s on me
Hunnid deep when I roll like the army
Get more bottles, these bottles are lonely
It’s a moment when I show up, got ‘em sayin’, “Wow” (Wow, wow)
Hunnid bands in my pocket, it’s on me (On me)
Yeah, your grandmama probably know me (Know me)
Get more bottles, these bottles are lonely
It’s a moment when I show up, got ‘em sayin’, “Wow” (Wow, wow)

Everywhere I go (Hey)
Catch me on the block like I’m Mutombo (Wow)
750 Lambo in the Utah snow (Skrrt)
Trunk in the front like that shit Dumbo, yeah
Cut the roof off like a nip-tuck
Pull up to the house with some big butts
Turn the kitchen counter to a strip-club (Yeah, wow)
Me and Dre came for the
When I got guap, all of y’all just appeared (Wow)
Before I dropped Stoney none of y’all really cared (Cared)
Now they always say, “Congratulations,” to the kid (Kid)
And this is not a 40, but I’m pourin’ out this shit (Yeah)
Used to have a lot, but I got more now (Yup)
Made another hit ‘cause I got bored now (Yup)
Always goin’ for it, never punt fourth down
Last call, Hail Mary, Prescott touchdown, ayy

Hunnid bands in my pocket, it’s on me (On me)
Hunnid deep when I roll like the army (Hey)
Get more bottles, these bottles are lonely
It’s a moment when I show up, got ‘em sayin’, “Wow” (Wow, wow)
Hunnid bands in my pocket, it’s on me (Yeah, yeah)
Yeah, your grandmama probably know me (Yeah, yeah)
Get more bottles, these bottles are lonely
It’s a moment when I show up, got ‘em sayin’, “Wow”

(When I show up, got ‘em sayin’, “Wow”)
Ayy, ayy, wow
Sayin’, “Wow”
Wow
Wow

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

poust məloun liriks
wau.

sed ši taiərd əv litəl mʌni, nid ə biɡ bɔi
pul ʌp twenti inč bleidz laik aim lil trɔi
nau its evribɑdi <flockin>, nid ə dəkɔi
<shawty> miksiŋ ʌp ðə vɑdkə wiθ ðə ləkrɔi, jæ
<g-wagen>, <g-wagen>, <g-wagen>, <g-wagen>
ɔl ðə hauswaiivz pulin ʌp ʌp, ʌp
ai ɡɑt ə lɑt əv tɔiz, <720s> <bumpin> fɑl aut bɔi
ju wəz tɑkən šit in ðə biɡiniŋ mm
bæk hwen ai wəz <feelin> mɔr <forgivin> mɔr <forgivin>
ai nou it pis ju ɒf tə si mi <winnin> si mi <winnin>
si ði iɡlu in mai mauθ hwen ai bi <grinnin> ai bi <grinnin>, jæ

<hunnid> bændz in mai pɑkət, its ɑn mi
<hunnid> dip hwen ai roul laik ði ɑrmi
ɡet mɔr bɑtəlz, ðiz bɑtəlz ər lounli
its ə moumənt hwen ai šou ʌp, ɡɑt <em> <sayin>, wau wau, wau
<hunnid> bændz in mai pɑkət, its ɑn mi ɑn mi
jæ, jər <grandmama> prɑbəbli nou mi nou mi
ɡet mɔr bɑtəlz, ðiz bɑtəlz ər lounli
its ə moumənt hwen ai šou ʌp, ɡɑt <em> <sayin>, wau wau, wau

evriwer ai ɡou hei
kæč mi ɑn ðə blɑk laik aim <mutombo> wau
sevən hʌndrəd fifti <lambo> in ðə jutɒ snou <skrrt>
trəŋk in ðə frənt laik ðət šit dəmbou, jæ
kət ðə ruf ɒf laik ə <nip-tuck>
pul ʌp tə ðə haus wiθ səm biɡ bəts
tərn ðə kičən kauntər tə ə <strip-club> jæ, wau
mi ənd <dre> keim fər ði:
hwen ai ɡɑt <guap>, ɔl əv jɒl ǰəst əpird wau
bifɔr ai drɑpt stouni nən əv jɒl rili kerd kerd
nau ðei ɔlweiz sei, kənɡræčəleišənz, tə ðə kid kid
ənd ðis iz nɑt ə fɔrti, bət aim <pourin> aut ðis šit jæ
just tə həv ə lɑt, bət ai ɡɑt mɔr nau jəp
meid ənʌðᵊr hit kəz ai ɡɑt bɔrd nau jəp
ɔlweiz ɡɔin fər it, nevər pənt fɔrθ daun
læst kɒl, heil meri, preskat tʌčdaun, <ayy>

<hunnid> bændz in mai pɑkət, its ɑn mi ɑn mi
<hunnid> dip hwen ai roul laik ði ɑrmi hei
ɡet mɔr bɑtəlz, ðiz bɑtəlz ər lounli
its ə moumənt hwen ai šou ʌp, ɡɑt <em> <sayin>, wau wau, wau
<hunnid> bændz in mai pɑkət, its ɑn mi jæ, jæ
jæ, jər <grandmama> prɑbəbli nou mi jæ, jæ
ɡet mɔr bɑtəlz, ðiz bɑtəlz ər lounli
its ə moumənt hwen ai šou ʌp, ɡɑt <em> <sayin>, wau

hwen ai šou ʌp, ɡɑt <em> <sayin>, wau
<ayy>, <ayy>, wau
<sayin>, wau
wau
wau

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *