pronunciaciones

Powfu – death bed (coffee for your head) – beabadoobee- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Powfu – death bed (coffee for your head) – beabadoobee- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Powfu Lyrics
“Death Bed”
(feat. beabadoobee)

Don’t stay awake for too long
Don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
It’ll get you up and going out of bed

Yeah…
I don’t wanna fall asleep, I don’t wanna pass away
I been thinking of our future cause I’ll never see those days
I don’t know why this has happened, but I probably deserve it
I tried to do my best, but you know that I’m not perfect
I been praying for forgiveness, you been praying for my health
When I leave this earth, hoping you’ll find someone else
Cause yeah, we still young there’s so much we haven’t done
Getting married, start a family, watch your husband with his son
I wish it could be me, but I won’t make it off this bed
I hope I go to heaven, so I see you once again
My life was kinda short, but I got so many blessings
Happy you were mine, it sucks that it’s all ending

Don’t stay awake for too long
Don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
It’ll get you up and going out of bed

And I, don’t stay awake for too long
Don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
It’ll get you up and going out of bed

I’m happy that you’re here with me, I’m sorry if I tear up
When me and you were younger you would always make me cheer up
Taking goofy videos while walking through the park
You would jump into my arms every time you heard a bark
Cuddle in your sheets, sang me sound asleep
And sneak out through your kitchen at exactly 1:03
Sundays went to church, on Mondays watched a movie
Soon you’ll be alone, sorry that you have to lose me

Don’t stay awake for too long
Don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
It’ll get you up and going out of bed

And I, don’t stay awake for too long
Don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
It’ll get you up and going out of bed

Don’t stay awake for too long
Don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
It’ll get you up and going out of bed

And I, don’t stay awake for too long
Don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
It’ll get you up and going out of bed

And I, don’t stay awake for too long
Don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
It’ll get you up and going out of bed

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<powfu> liriks
deθ bed
fit. <beabadoobee>

dount stei əweik fər tu lɔŋ
dount ɡou tə bed
ail meik ə kʌp əv kɑfi fər jər hed
itəl ɡet ju ʌp ənd ɡouiŋ aut əv bed

jæ…
ai dount wɑnə fɑl əslip, ai dount wɑnə pæs əwei
ai bin θiŋkiŋ əv auər fjučər kəz ail nevər si ðouz deiz
ai dount nou wai ðis həz hæpənd, bət ai prɑbəbli dəzərv it
ai traid tə də mai best, bət ju nou ðət aim nɑt pərfekt
ai bin preiiŋ fər fərɡivnəs, ju bin preiiŋ fər mai helθ
hwen ai liv ðis ərθ, houpiŋ jul faind sʌmwən els
kəz jæ, wi stil jəŋ ðerz sou mʌč wi hævənt dən
ɡetiŋ merid, stɑrt ə fæməli, wɑč jər hʌzbənd wiθ iz sən
ai wiš it kəd bi mi, bət ai wount meik it ɒf ðis bed
ai houp ai ɡou tə hevən, sou ai si ju wəns əɡen
mai laif wəz kində šɔrt, bət ai ɡɑt sou meni blesiŋz
hæpi ju wər main, it səks ðət its ɔl endiŋ

dount stei əweik fər tu lɔŋ
dount ɡou tə bed
ail meik ə kʌp əv kɑfi fər jər hed
itəl ɡet ju ʌp ənd ɡouiŋ aut əv bed

ənd ai, dount stei əweik fər tu lɔŋ
dount ɡou tə bed
ail meik ə kʌp əv kɑfi fər jər hed
itəl ɡet ju ʌp ənd ɡouiŋ aut əv bed

aim hæpi ðət jər hiər wiθ mi, aim sɑri if ai teər ʌp
hwen mi ənd ju wər jʌŋɡər ju wud ɔlweiz meik mi čir ʌp
teikiŋ ɡufi vidiouz wail wɔkiŋ θru ðə pɑrk
ju wud ǰəmp intu mai ɑrmz evri taim ju hərd ə bɑrk
kʌdəl in jər šits, sæŋ mi saund əslip
ənd snik aut θru jər kičən ət igzæktli wʌn: θri
sʌndeiz went tə čərč, ɑn mʌndeiz wɑčt ə muvi
sun jul bi əloun, sɑri ðət ju həv tə luz mi

dount stei əweik fər tu lɔŋ
dount ɡou tə bed
ail meik ə kʌp əv kɑfi fər jər hed
itəl ɡet ju ʌp ənd ɡouiŋ aut əv bed

ənd ai, dount stei əweik fər tu lɔŋ
dount ɡou tə bed
ail meik ə kʌp əv kɑfi fər jər hed
itəl ɡet ju ʌp ənd ɡouiŋ aut əv bed

dount stei əweik fər tu lɔŋ
dount ɡou tə bed
ail meik ə kʌp əv kɑfi fər jər hed
itəl ɡet ju ʌp ənd ɡouiŋ aut əv bed

ənd ai, dount stei əweik fər tu lɔŋ
dount ɡou tə bed
ail meik ə kʌp əv kɑfi fər jər hed
itəl ɡet ju ʌp ənd ɡouiŋ aut əv bed

ənd ai, dount stei əweik fər tu lɔŋ
dount ɡou tə bed
ail meik ə kʌp əv kɑfi fər jər hed
itəl ɡet ju ʌp ənd ɡouiŋ aut əv bed

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!