pronunciaciones

Prince and the Revolution-Kiss-Pronunciación Letra Traducción y Video

Prince and the Revolution-Kiss-Como Aprender a Cantarla

“Kiss”
(originally by Prince & The Revolution)

You don’t have to be beautiful
To turn me on
I just need your body, baby
From dusk till dawn
You don’t need experience
To turn me out
You just leave it all up to me
I’ll show you what it’s all about

You don’t have to be rich to be my guy
You don’t have to be cool to rule my world
Ain’t no particular sign I’m more compatible with
I just want your extra time and your KISS

You got to not talk dirty, baby
If you wanna impress me
You can’t be too flirty, mama
I know how to undress me
I want to be your fantasy
Maybe, you could be mine
You just leave it all up to me
We could have a real good time

You don’t have to be rich to be my guy
You don’t have to be cool to rule my world
Ain’t no particular sign I’m more compatible with
I just want your extra time and your KISS

I think I’d better dance now…..
Women, not girls, rule my world
I said they rule my world
Act your age woman, not your shoe size
Maybe we could do the twirl?
You don’t have to watch Dynasty
To have an attitude
You just leave it all up to me
My love will be your food

You don’t have to be rich to be my guy
You don’t have to be cool to rule my world
Ain’t no particular sign, I’m more compatible with,
I just want your extra time and your KISS

 

#Pronunciación de Nivel Avanzado

kis
əriǰənəli bai prins ənd ðə revəlušən

ju dount həv tə bi bjutəfəl
tə tərn mi ɑn
ai ǰəst nid jər bɑdi, beibi
frəm dəsk til dɒn
ju dount nid ikspiriəns
tə tərn mi aut
ju ǰəst liv it ɔl ʌp tə mi
ail šou ju hwʌt its ɔl əbaut

ju dount həv tə bi rič tə bi mai ɡai
ju dount həv tə bi kul tə rul mai wərld
eint nou pərtikjələr sain aim mɔr kəmpætəbəl wiθ
ai ǰəst wɑnt jər ekstrə taim ənd jər kis

ju ɡɑt tə nɑt tɔk dərti, beibi
if ju wɑnə impres mi
ju kænt bi tu fləti, mɑmə
ai nou hau tə ʌndres mi
ai wɑnt tə bi jər fæntəsi
meibi, ju kəd bi main
ju ǰəst liv it ɔl ʌp tə mi
wi kəd həv ə riəl ɡud taim

ju dount həv tə bi rič tə bi mai ɡai
ju dount həv tə bi kul tə rul mai wərld
eint nou pərtikjələr sain aim mɔr kəmpætəbəl wiθ
ai ǰəst wɑnt jər ekstrə taim ənd jər kis

ai θiŋk aid betər dæns nau…..
wimən, nɑt ɡərlz, rul mai wərld
ai sed ðei rul mai wərld
ækt jər eiǰ wumən, nɑt jər šu saiz
meibi wi kəd də ðə twərl?
ju dount həv tə wɑč dainəsti
tə həv ən ætətud
ju ǰəst liv it ɔl ʌp tə mi
mai lʌv wəl bi jər fud

ju dount həv tə bi rič tə bi mai ɡai
ju dount həv tə bi kul tə rul mai wərld
eint nou pərtikjələr sain, aim mɔr kəmpætəbəl wiθ,
ai ǰəst wɑnt jər ekstrə taim ənd jər kis