Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Prince – When Doves Cry-Pronunciación Letra Traducción

Prince – When Doves Cry-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Prince And The Revolution Lyrics
“When Doves Cry”

Dig if you will the picture
Of you and I engaged in a kiss
The sweat of your body covers me
Can you my darling
Can you picture this?

Dream if you can a courtyard
An ocean of violets in bloom
Animals strike curious poses
They feel the heat
The heat between me and you

How can you just leave me standing?
Alone in a world that’s so cold? (So cold)
Maybe I’m just too demanding
Maybe I’m just like my father, too bold
Maybe you’re just like my mother
She’s never satisfied (She’s never satisfied)
Why do we scream at each other
This is what it sounds like
When doves cry

Touch if you will my stomach
Feel how it trembles inside
You’ve got the butterflies all tied up
Don’t make me chase you
Even doves have pride

How can you just leave me standing?
Alone in a world so cold? (World so cold)
Maybe I’m just too demanding
Maybe I’m just like my father, too bold
Maybe you’re just like my mother
She’s never satisfied (She’s never satisfied)
Why do we scream at each other
This is what it sounds like
When doves cry

How can you just leave me standing?
Alone in a world that’s so cold? (A world that’s so cold)
Maybe you’re just too demanding (Maybe, maybe I’m like my father)
Maybe I’m just like my father, too bold (Ya know he’s too bold)
Maybe you’re just like my mother (Maybe you’re just like my mother)
She’s never satisfied (She’s never, never satisfied)
Why do we scream at each other (Why do we scream, why)
This is what it sounds like

When doves cry
When doves cry (Doves cry, doves cry)
When doves cry (Doves cry, doves cry)

Don’t Cry (Don’t Cry)

When doves cry
When doves cry
When doves cry

When Doves cry (Doves cry, doves cry, doves cry
Don’t cry
Darling don’t cry
Don’t cry
Don’t cry
Don’t don’t cry

#Pronunciación de la Canción

 

prins ənd ðə revəlušən liriks
hwen dəvz krai

diɡ if ju wəl ðə pikčər
əv ju ənd ai enɡeiǰd in ə kis
ðə swet əv jər bɑdi kʌvərz mi
kən ju mai dɑrliŋ
kən ju pikčər ðis?

drim if ju kən ə kɔrtjɑrd
ən oušən əv vaiələts in blum
ænəməlz straik kjuriəs pouziz
ðei fil ðə hit
ðə hit bitwin mi ənd ju

hau kən ju ǰəst liv mi stændiŋ?
əloun in ə wərld ðæts sou kould? sou kould
meibi aim ǰəst tu dimændiŋ
meibi aim ǰəst laik mai fɑðᵊr, tu bould
meibi jər ǰəst laik mai mʌðᵊr
šiz nevər sætəsfaid šiz nevər sætəsfaid
wai də wi skrim ət ič ʌðᵊr
ðis iz hwʌt it saundz laik
hwen dəvz krai

təč if ju wəl mai stʌmək
fil hau it trembəlz insaid
juv ɡɑt ðə bʌtᵊrflaiz ɔl taid ʌp
dount meik mi čeis ju
ivən dəvz həv praid

hau kən ju ǰəst liv mi stændiŋ?
əloun in ə wərld sou kould? wərld sou kould
meibi aim ǰəst tu dimændiŋ
meibi aim ǰəst laik mai fɑðᵊr, tu bould
meibi jər ǰəst laik mai mʌðᵊr
šiz nevər sætəsfaid šiz nevər sætəsfaid
wai də wi skrim ət ič ʌðᵊr
ðis iz hwʌt it saundz laik
hwen dəvz krai

hau kən ju ǰəst liv mi stændiŋ?
əloun in ə wərld ðæts sou kould? ə wərld ðæts sou kould
meibi jər ǰəst tu dimændiŋ meibi, meibi aim laik mai fɑðᵊr
meibi aim ǰəst laik mai fɑðᵊr, tu bould jɑ nou hiz tu bould
meibi jər ǰəst laik mai mʌðᵊr meibi jər ǰəst laik mai mʌðᵊr
šiz nevər sætəsfaid šiz nevər, nevər sætəsfaid
wai də wi skrim ət ič ʌðᵊr wai də wi skrim, wai
ðis iz hwʌt it saundz laik

hwen dəvz krai
hwen dəvz krai dəvz krai, dəvz krai
hwen dəvz krai dəvz krai, dəvz krai

dount krai dount krai

hwen dəvz krai
hwen dəvz krai
hwen dəvz krai

hwen dəvz krai dəvz krai, dəvz krai, dəvz krai
dount krai
dɑrliŋ dount krai
dount krai
dount krai
dount dount krai

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!